РЕШЕНИЕ № 328

 

гр. Троян, 22.10.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

        Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и четвърти септември две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………………………………….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 608 по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:       

 

Производството по настоящето дело е за развод по взаимно съгласие по реда на чл. 50 и чл. 51 от СК.                            

             Водим от горното съдът

 

Р Е Ш И :

            ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК, вр. с чл. 330, ал. ІІІ от ГПК гражданския брак между Х.Н.К. с адрес: ***, ЕГН ********* и В.Д.К., с адрес: *** с Акт за граждански брак № 48 от 07.06.1997 г. на Община Троян, по взаимно съгласие на съпрузите.

           УТВЪРЖДАВА по реда на чл. 51 ал. ІІ, вр. с ал. І от СК постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

         РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху родените от брака деца В. Х.К., родена на *** г. и Д.Х. К., роден на *** г. предоставя за упражняване от майката В.Д.К., като бащата Х.Н.К. ще има свободен режим на лични контакти с децата.

         ОСЪЖДА Х.Н.К. с адрес: ***, ЕГН ********* да заплаща месечна издръжка в размер на 150,00 – сто и петдесет лева за всяко едно от децата, съответно на майката В.Д.К. като законен представител на малолетното дете Д.Х. К. и на непълнолетната В. Х.К., със съгласието на своята майка и законен представител, считано от 03.08.2015 г. до настъпване на законна причина за изменението или прекратяване на така определена издръжка. 

            ОБЯВЯВА, че съпрузите не претендират получаване на издръжка един от друг и не си дължат такава.

ПОСТАНОВЯВА, че след развода съпругата ще носи предбрачното си фамилно име ИЛИЕВА.

ПОСТАНОВЯВА, че в дял на съпруга Х.Н.К. се  поставя

       ЛЕК АВТОМОБИЛ  - марка РЕНО 19”, с регистрация ОВ 8583АС, бензин, рама VF1B53C05033052438, двигател F3NN742C037830, цвят - бежов металик,      

Застрахователната стойност на моторното превозно средство, съгласно удостоверение е 350,00 – триста и петдесет лева.

       ОСЪЖДА Х.Н.К. с адрес: ***, ЕГН ********* ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС окончателна държавна такса в размер на 25,00 - двадесет и пет лева, 216,00 – двеста и шестнадесет лева  – 2 % ДТ върху размера на определената издръжка, както и 7,00 – седем лева, представляваща 2 % върху застрахователната стойност на получения в дял лек автомобил.

      РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                               

                    Районен съдия: