Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 390    

 

гр. Троян, 22.12.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на втори декември две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………...........................…...... като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 634 по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:       

Иск с правно основание чл. 213 ал. 1 от Кодекса за застраховането /КЗ/.

        

           Постъпила е искова молба от ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп” – гр. София, представлявано заедно от Изпълнителните директори Румен Иванов Янчев и Кристоф Рат против Община гр. Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова с посочено правно основание чл. 213 ал. 1 от Кодекса за застраховането, с цена на иска: 265,42 лева, представляващи заплатено застрахователно обезщетение.

В исковата молба се твърди, че на 02.06.2014 г. е сключена застраховка "Каско" с „Балкантрейд” ЕООД – гр. Троян, по силата на която за всички рискове е застрахован лек автомобил марка "Шевролет", модел "Каптива", с рег. № ОВ 7368 ВВ, със срок на действие на застраховката за периода от 05.06.2014 г. до 05.06.2015 г., за което на застрахования издали застрахователна полица от 02.06.2015 г. Посочва се, че на 15.02.2015 г., в гр. Троян, на ул. „Л.К.” Е.Ц. при управлението на застрахования автомобил, попаднал в необезопасена и необозначена дупка от изрязан асфалт на пътното платно, при което са причинени материални щети. Твърди се, че за настъпилото застрахователно събитие е образувана щета № 470414151507048 по описа на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп". Посочва се, че щетата на застрахования автомобил възлязла на сумата от 265,42 лева, която ищецът твърди, че е заплатил с преводно нареждане на 07.04.2015 г. на собственика на автомобила.

Ищецът се позовава на разпоредбата на чл. 213 ал. 1 от КЗ, съгласно която, след изплащане на застрахователното обезщетение застрахователят встъпва в правата на застрахования срещу причинителя на вредата, която е нанесъл и има право на регресен иск.

Посочва, че с регресна покана от 14.05.2015 г. ответната община е поканена да възстанови на застрахователното дружество заплатената сума, което не е сторено и тя не била заплатена и до момента.

Моли, да бъде постановено решение, с което, на основание чл. 213 ал. 1 от Кодекса на застраховането, да бъде осъдена Община Троян да заплати на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" процесната сума, представляваща изплатено застрахователно обезщетение по щета № 470414151507048  по описа на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп",

            В законоустановения едномесечен срок ответната община не е представила писмен отговор.

  В съдебно заседание ищецът се представлява от адвокат П.А. от ПАК, който поддържа исковата молба. Във фазата на устните състезания са развити съображения за основателност и доказаност на предявения иск.

Община Троян е представлявана от юрисконсулт Цвета Димова, която счита предявения иск за неоснователен и недоказан.

От приложените по делото писмени доказателства: Застрахователна полица № 4704140540000198 от 02.06.2014 г. на ЗАД „Булстад ВИГ”, ведно с приложение за сключване на застраховка, Общи условия по застраховка „Каско”, Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение от 02.02.2015 г., копие от регистрационен талон на автомобила, СУМПС на водача и талон за годишен технически преглед, 17 броя снимки на увреденото МПС, Декларация за настъпване на застрахователно събитие от Е.Н.Ц. и Декларация от С.Б.К., Опис на претенция № 50-06060-00021/15 по описа на ЗАД „Булстрад ВИГ”, Опис-заключение по претенция № 50-06060-00021/15 /17.02.2015 г. по описа на ЗАД „Булстрад ВИГ”, Доклад  от 03.04.2015 г. по щета № 470414151507048 по описа на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”, Преводно нареждане от 07.04.2015 г., Регресна покана изх. № Л № 011880/14.05.2015 г., ведно с известие за доставяне и  отговор на регресна покана, от показанията на разпитаните свидетели Е.Ц. и С.К. и от заключението на съдебно-автотехническата експертиза с вещо лице В.А., както и от доводите на процесуалните представители на страните, всички преценени поотделно и в съвкупност, съдът приема за установено следното:

                   От приложената застрахователна полица № 4704140540000198/02.06.2014 г., е видно, че на посочената дата, ищецът ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп” и „Балкантрейдинг” ЕООД – гр. Троян са сключили договор за застраховка "Каско" за всички рискове, по силата на който бил застрахован автомобил марка "Шевролет", модел "Каптива", с рег.№ ОВ 7368 ВВ, със срок на действие на застраховката за периода от 05.06.2014 г. до 05.06.2015 г.

На 15.02.2015 г., в гр. Троян, около магазин „Ф.” Е.Ц., който е разпитан в качеството на свидетел в производството, управлявайки застрахования лек автомобил марка „Шевролет", модел „Каптива", рег. № ОВ 7368 ВВ, при движение по пътното платно, което е било в ремонт, е попаднал в необезопасена и необозначена дупка от изрязан асфалт на пътното платно, стопанисвано от Община Троян, при което са причинени материални щети на управлявания от него автомобил, а именно: увредени предна и задна десни гуми и джанти. Мястото на ПТП не е било посетено от органите на МВР и не е съставен протокол за ПТП, съгласно Наредба № 13-41/12.01.2009 г.

Мястото на ПТП не е било посетено от органите на МВР и не е съставен протокол за ПТП, съгласно Наредба № 13-41/12.01.2009 г.

За настъпилото застрахователно събитие е образувана щета № 470414151507048 /или референтен № 50-06060-00021/15/ по описа на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп".Щетата на застрахования автомобил е определена в размер на 265.42 лева              

         С преводно нареждане от 07.04.2015 г., тази сума била преведена от ищеца по банковата сметка на собственика на увредения автомобил.

         Не се оспорва от страните факта, че пътят, по който е станала инцидента,  е местен по смисъла на чл. 3 ал. 3 от Закона за пътищата и като такъв, е публична собственост на Община Троян, съобразно чл. 8 ал. 3 от същия закон.

         Видно от приложената регресна покана от 14.05.2015 г. ответната община е поканена да възстанови на застрахователното дружество заплатената процесна сума, което не е сторено. С писмо от 25.05.2015 г. Община Троян е уведомила ищеца, че следва да представи протокол от ПТП.  

         По делото като свидетели са разпитани Е.Ц., който е управлявал увредения автомобил и С.К., който е отишъл на мястото веднага след инцидента.

         Ц. излага, че е управител на „Балкантрейд” ЕООД гр. Троян, чиято собственост е застрахования автомобил. На посочената дата е управлявал процесния лек автомобил в гр. Троян по ул. „Л.К.”, около магазин „Ф.” в тъмната част от деня. Улицата е била в ремонт и при движението, автомобила е попаднал в копка, в следствие на което са се спукали две от гумите. Свидетеля не си спомня дали е имало обзозначение, че пътя е в ремонт. Ц. излага, че се е движил със съобразена скорост за градски условия. След инцидента се обадил на свидетеля С.К., който живеел на близо и дошъл да му помогне. Свидетеля К. излага, че са колеги с Е.Ц.. Спомня си за инцидента през м. февруари тази година, в тъмната част от деня, на ул. „Л.К.”, под магазин „Ф.”. Ц. му се обади, че е попаднал в дупка и е спукал гума. К. отишъл на място и видял, че отстрани борда на гумата е бил прещипан, в следствие на попадането в дупката. Предната и задна десни гуми били спукани. По това време по цялата улица се е извършвал ремонт във връзка с водната инсталация и пътното платно е било прокопано. Свидетеля излага, че не помни дали е имало обозначение в този пътен участък за ремонтни работи. Където е станал инцидента е можело да се минава, но не е имало знаци.

          От заключението на съдебно-автотехническата експертиза, което се възприема от съда като обективно, компетентно и неоспорено от страните,  се установява, че размера на щетата на увредения лек автомобил „Шевролет” е в размер на 270,40 лева. Вещото лице В.А. е изследвал механизма на инцидента. Констатирано е, че дълбочината на дупката е около 55-60 мм, а височината на профила на гумите 60 мм и при допира с острия ръб на изрязания асфалт се е разкъсал страничния борд на гумата.

                   Съдът прие, че е сезиран с регресен иск с правно основание чл. 213 ал. 1 от КЗ, за заплащане на сумата 265,42 лева, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на иска - 11.08.2015 г. до окончателното плащане на сумата.

Съгласно чл. 213 ал. 1, изр. 1-во от КЗ, “с плащането на застрахователното обезщетение застрахователят встъпва в правата на застрахования срещу причинителя на вредата - до размера на платеното обезщетение и обичайните разноски, направени за неговото определяне”.

Следователно, за да се уважи предявения регресен иск, следва да е доказано кумулативното наличие на посочените в цитираната разпоредба материално-правни предпоставки – съществуването на застрахователно правоотношение, платено застрахователно обезщетение на застрахования, причинена вреда и причинител на вредата.

                   От събраните по делото доказателства, безспорно се установи наличието на първите три предпоставки: застрахователно правоотношение, произтичащо от застрахователна полица № 4704140540000198/02.06.2014 г., платено застрахователно обезщетение на застрахования в размер на процесната сума с преводно нареждане от 07.04.2015 г., причинена вреда на застрахования  автомобил.

Относно наличието на четвъртата предпоставка – причинител на вредата, съдът съобразява разпоредбата на чл. 3 ал. 1 от Закона за движение по пътищата, според която ответната община следва да се грижи и поддържа в изправност уличната пътна мрежа, вертикалната и хоризонтална маркировка на улиците в общината, за да осигури безопасността на движението на МПС и пешеходци. Безспорен е фактът, че пътят е местен по смисъла на чл. 3 ал. 3 от Закона за пътищата и като такъв, е публична собственост на Община Троян, съобразно чл. 8 ал. 3 от същия закон. Съгласно чл. 31 от Закона за пътищата ремонтът и поддържането на общинските пътища се осъществяват от общините. Съгласно разпоредбата на чл. 3 от Закона за движението по пътищата, лицата, които стопанисват пътищата, ги поддържат изправни с необходимата маркировка и сигнализация за съответния клас път, организират движението по тях, така че да осигурят условия за бързо и сигурно придвижване и за опазване на околната среда от наднормен шум и от замърсяване от моторните превозни средства.

Поддържането на пътя като дейност е регламентирано в чл. 47 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за пътищата и то включва полагането на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътя и осъществяване на мерките за защита на неговите съоръжения и принадлежности.

Според изричната норма на чл. 167 ал. 1 от ЗДвП, лицата, които стопанисват пътя, го поддържат в изправно състояние, сигнализират незабавно препятствията по него и ги отстраняват във възможно в най-кратък срок. Според § 1 т. 19 от ППЗДвП, «Препятствие на пътя» е нарушаване целостта на пътното покритие, както и предмети, вещества или други подобни, които се намират на пътя и създават опасност за движението. В случая, изрязания участък от асфалтовото покритие на пътното платно е представлявала препятствие по смисъла на посочената разпоредба, която е създавала опасност за движението. Според чл. 52 ал. 1 от ППЗДвП, пътен знак «Г11» се поставя пред препятствие на пътя, когато водачите могат да заобиколят препятствието отдясно или отляво, за да продължат движението си. При така установената правна уредба, се налага изводът, че за поддържането и ремонта на пътя е отговорен собственикът му, а именно Община Троян, която е проявила бездействие, чрез нейните служители, натоварени да отстраняват повреди. Настоящия състав приема, че ответникът не е изпълнил задължението си за обезопасяване и обозначаване с необходимата маркировка на изрязания участък от асфалтовото покритие на общинския път, и това бездействие е станало причина за възникване на ПТП, при което са причинени материални щети на застрахования от ищеца автомобил.

При тези изводи следва да се приеме за безспорно установено, че вследствие преминаването на застрахования автомобил през необезопасения и необозначения изрязан участък от асфалтовото покритие на общинския път, стопанисван от ответната община, са причинени материални щети по него, изразяващи се в увредени предна и задна десни гуми и джанти.

С оглед на изложеното, съдът намира, че е налице и четвъртата предпоставка за уважаване на предявения регресен иск.

Защитната позиция на ответника по същество срещу иска е, че причината за нанесената вреда на автомобила е може би несъобразената скорост на водача с пътните условия, имайки предвид, че улицата е в ремонт, което съда не приема, тъй като безспорно се установи, че произшествието е настъпило в тъмната част от деня и ако е имало надлежна сигнализация на улицата, то не би се стигнало до причиняване на увреждането на автомобила.

По изложените съображения и с оглед установеното кумулативно наличие на всички предпоставки на предявения регресен иск по чл. 213 ал. 1 от КЗ, съдът счита, че същият се явява изцяло основателен и доказан и следва да бъде уважен.

         При този изход на процеса и на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК, ответницата следва да бъде осъдена да заплати на ищеца направените разноски по делото, съгласно представения списък в размер на 320 лева.

         Водим от горното, съдът

 

                                                       Р    Е    Ш    И:

 

ОСЪЖДА Община Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова, БУЛСТАТ 000291709, адрес: гр. Троян, пл. „Възраждане” № 1 на основание чл. 213 ал. 1 от Кодекса за застраховането да заплати на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД, ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Триадица”, пл. “Позитано” № 5, представлявано заедно от Изпълнителните директори Румен Иванов Янчев и Кристоф Рат, сумата 265,42 - двеста шестдесет и пет лева и 42 ст., представляваща изплатено застрахователно обезщетение по щета № 470414151507048  по описа на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", във връзка със застрахователна полица № 4704140540000198/02.06.2014 г, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска 11.08.2015 г. до окончателното плащане на сумата.

ОСЪЖДА Община Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова, БУЛСТАТ 000291709, адрес: гр. Троян, пл. „Възраждане” № 1да заплати на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД, ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Триадица”, пл. “Позитано” № 5, представлявано заедно от Изпълнителните директори Румен Иванов Янчев и Кристоф Рат, сумата 320,00 – триста и двадесет и девет лева, представляваща разноски по делото.

         Решението подлежи на обжалване пред Ловешкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Районен съдия: