РЕШЕНИЕ

№ 39

гр. Троян, 11.02.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на дванадесети януари две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………...........................…...... като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 639 по описа  на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:                         

        “Елси” ООД – гр. Русе, представлявано от Венцислав Митрофанов е предявило срещу “М + Н” ООД гр. Троян, обл. Ловешка, представлявано от Ангел Таслаков установителен иск за съществуване на вземането по реда на чл. 422 от ГПК общо за сумата 1 015.29 лева, представляваща дължима продажна цена на закупени стоки и съответно лихва за времето на забавата. В подкрепа на твърденията си ищецът е ангажирал писмени доказателства, в с. з. се представлява от адв. П.П. ***, която моли съда да уважи предявения иск, както и да бъдат присъдени разноските по делото.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответника “М + Н” ООД гр. Троян е изпратено копие от ИМ и доказателствата, същия е представил писмен отговор в предвидения месечен срок, с който е оспорил иска по основание и размер, направени са възражения, че доставката не е приета от представител на дружеството, процесната фактура не е подписвана от МОЛ. В с. з. не се явява представител, не е изразено становище по същество.

        От приложените към делото писмени доказателства: фактура № 4000001606/10.08.2012 г., експедиционен лист № 790 от 10.08.2012 г. и лихвен лист, счетоводна справка и Оборот на сметка 411 – „Клиенти” за 2010, 2011 и 2012 г., покана за доброволно изпълнение на парично задължение от 12.05.2014 г., изпратена по електронна поща, искане за потвърждение на салда изх. № 992 от 17.12.2012 г. и обратна разписка и ч.гр. д. № 518/2014 г. на ТРС, както и заключението на допуснатата и изслушана съдебно-икономическа експертиза с вещо лице Н.Р., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Видно от приетите като доказателства експедиционен лист № 790/10.08.2012 г. и фактура № 4000001606/ 10.08.2012 г. ответното дружество е закупило от ищеца сензор въздушен филтър и ляв ел. повдигач за стъкла на стойност 854.90 лева с ДДС.

Посочената фактура е отразена в дневниците за продажби на ищцовото дружеството. Получената стока е подробно описана по вид, количество и цена в експедиционния лист и издадената въз основа на него фактура.

Търговската продажба е осъществена с получаване на стоката от купувача и за него е възникнало задължение да плати цената.

Установява се, че по фактурата не са постъпвали плащания, въпреки поканите за доброволно изпълнение до ответника, същият не е заплатил доброволно цената на получената стока, материализирана в издадената фактура.

           Ищеца подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК пред ТРС относно процесното вземане, по което е образувано ч. гр. д. № 518/2014 г. и съда е издал заповед № 326 от 24.06.2014 г. за изпълнение на паричното задължение. Длъжника по това дело – „М + Н” ООД в законовия срок е представил възражение, че не дължи вземането. Предвид разпоредбата на чл. 415 от ГПК съда е дал указания за предявяване на иск с разпореждане от 14.07.2014 г.

Ответника оспорва иска като твърди, че доставката на процесните стоки не е приета нито от представител на дружеството, нито от упълномощено лице, както и, че процесната фактура и експ. лист не са подписвани от МОЛ. За тези си твърдения ответника не представя доказателства.

По делото е изслушана и приета съдебно-икономическа експертиза. Вещото лице Н.Р. след като е извършила проверка в счетоводствата и на двете страни и се е запознала с доказателствата по делото, е заключила, че процесната фактура е заведена в счетоводните регистри и на двете дружества. Същата е включена в дневника на покупки и продажби на двете дружества за м. август 2012 г. Фактурата е осчетоводена в края на м. август 2012 г. по дебита на сметка на ответника 601 „разходи за материали”.

С оглед на изложените обстоятелства по делото, настоящата инстанция намира, че предявения установителен иск по реда на чл. 422 от ГПК за доказване съществуване на вземане е основателен и доказан. От възприетата икономическа експертиза, която не беше оспорена от ответника, безспорно се установи, че процеснтаа фактура е осчетоводена при ответника и е описана в дневника за покупките, съгласно изискванията на закона за счетоводството. Съгласно разпоредбата на чл. 327 от ТЗ основното задължение на купувача по договора за покупко-продажба е да заплати продажната цена на закупената стока. Съда приема, че в настоящия процес безспорно се доказа, че „М + Н” ООД е неизправна страна по договора за продажба и не е изпълнил договорното си задължение да заплати цената на закупената стока в размер на 854.90 лева.

При тези изводи следва да бъде уважен и акцесорния иск по чл. 86 от ЗЗД, с който се претендира законова лихва за времето на забавата в размер на 160.39 лева. 

На основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ще следва ответника да заплати на ищеца сторените съдебно-деловодни разноски в размер на 587.30 лева, съгласно представен списък по чл 80 от ГПК.

Водим от изложеното съдът

Р     Е      Ш      И   :

 

 

           ПРИЗНАВА по реда на чл. 422 от ГПК съществуване на вземане на ЕЛСИ” ООД,  ЕИК/код по БУЛСТАТ: 030136255, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Плиска” № 124, бл. „Родопа”, ет. 1, представител Венцислав Цветанов Митрофанов, а именно че „М + Н” ООД, ЕИК/код по БУЛСТАТ: 110037222, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, Ловешка област, ул. „Асен и Петър” № 1, представител Ангел Минков Таслаков дължи сумата 854.90 /осемстотин петдесет и четири лева и деветдесет стотинки/ лева, представляваща неплатена цена за доставена стока по фактура № 4000001606/10.08.2012 г., ведно със законната лихва, считано от 23.06.2014 г. до окончателното  изплащане на вземането, сумата 160.39 /сто и шестдесет лева и тридесет и девет стотинки/ лева - лихва за периода от 18.08.2012г. до 20.06.2014г., сумата 28.00 /двадесет и осем/ лева - разноски по делото за платена държавна такса, както и сумата 300.00 /триста/ лева - адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА „М + Н” ООД,  ЕИК/код по БУЛСТАТ: 110037222, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, Ловешка област, ул. „Асен и Петър” № 1, представител Ангел Минков Таслаков да заплати на „ЕЛСИ” ООД, ЕИК/код по БУЛСТАТ: 030136255, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Плиска” № 124, бл. „Родопа”, ет. 1, представител Венцислав Цветанов Митрофанов сумата 587.30 – петстотин осемдесет и седем лева и 30 стотинки, сторени съдебно - деловодни разноски по настоящето производство.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщението пред Ловешки окръжен съд.

 

                                                                   Районен съдия: