Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 102

 

гр.Троян 30.03.2015 год.

 

         Троянски районен съд, четвърти състав в публичното заседание на четвърти март две хиляди и петнадесета година в състав:

 

            Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря М.С. и присъствието на прокурора…………като разгледа докладваното от  съдията Ютерова гр.дело № 644 по описа за 2014 година, за да се произнесе – съобрази:

 

Производството е по чл. 145 и сл. от АПК, вр. чл. 28  а  ППЗСПЗЗ и пар 4 к ал. 7 от ПЗР ЗСПЗЗ .          

Т.Г.К. *** е предявила жалба против Заповед № 638/07.07.2014 г. на Кмета на Община Троян, с която на основание пар. 4 к ал. 7 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28 а ал. 1 от ППЗСПЗЗ е наредено М.С.К. и Н.Б.К.,*** да придобият право на собственост върху новообразуван имот с идентификатор № 02302.463.13 по плана на новообразуваните имоти по пар. 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на местност „Габърска“ в земл. на с. Балабанско, с площ 1 202 кв. м, при посочените граници. К. твърди, че е един от наследниците на Т.Ц.Р. и с решение на ПК от 26.09.2000 г. на същите е възстановена собствеността върху ливада с площ от 4,922 дка. Излага се, че с атакуваната заповед са накърнени правата на жалбоподателката, тъй като част от предоставения на третите лиза новообразуван имот попада в собствения имот на наследниците на Т.Р.. Заявява, че заповедта е нищожна, тъй като съществено е нарушена компетентността на съответния орган на изпълнителната власт.            

Ответната Община Троян, чрез процесуалния си представител юриск. Цвета Димова оспорва жалбата. Твърди, че атакуваната заповед е валидна и законосъобразна. Същата приключва производството по пар. 4 и сл. от ПЗР на ЗСПЗЗ и е спазена цялата процедура по придобиване правото на собственост върху новообразуван имот.             

Заинтересуваните страни М.К. и Н.К. се представляват от адв. Снежина Гурлевска от ЛАК, която счита подадената жалба за неоснователна. Изложени са подробни аргументи относно процедурата по придобиване правото на собственост върху новообразуван имот.             

Останалите заинтересовани лица П.Г., Д.Г. и В.Г. не изразяват становище по жалбата.

          След като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът намира за установено следното: Видно от представената заповед № 110 от 26.01.1999 г. на Кмета на Община Троян, е признато правото на собственост на М.К. и Н.К. върху 1 000 кв. м земя в м. „Габърска”. С молба от 27.11.2013 г. до Кмета на Община Троян, М.К. и Н.К. са помолили да бъде направена оценка на процесния новообразуван имот с идентификатор 02302.463.13, с цел неговото закупуване. Със заповед № 303 от 09.04.2014 г. на Кмета на Община Троян е одобрена пазарната оценка на процесния имот в размер на 313 лева. Описаната заповед е обявена на заинтересованите страни, в т. ч. и Т.К. е уведомена на 28.04.2014 г., видно от представеното известие за доставяне. Със заповед № 638 от 07.07.2014 г. на Кмета на Община Троян, М.К. и Н.К. са обявени за собственици на процесния имот. Заповедта е обявена на заинтересованите лица. Видно от констативния протокол от 30.07.2014 г., съставен от гл. експерт „Кадастър” Илия Гонков и двама специалисти „ТО” Николай Райковски и Йонита Генова, служителите на Община Троян са констатирали, че в законовия 14 – дневен срок против описаната заповед е постъпило възражение на 24.07.2014 г. от жалбоподателката Т.К..

Възражението на К. заедно с цялата преписка е депозирано в ТРС. Жалбоподателката е представила у-ние за наследници, от което се установява, че същата е една от наследниците на Т.Ц.Р., починал на 07.01.1965 г. С решение № 18531 от 26.09.2000 г. на Поземлена комисия – гр. Троян на наследниците на Т.Р. е възстановена собствеността върху земеделски земи от землището на с. Балабанско, в т. ч. и на ливада – имот № 057042 по КВС, с площ 4,922 дка, находяща се в м. „Колевото”. Представена е и скица на описания имот. К. излага, че част от процесния новообразуван имот попада в описаната ливада.        

          При така изяснената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

         Жалбата е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна, засегната от действието на издадената заповед. С оглед твърденията за нищожност на издадената заповед, и разпоредбата на чл. 149 ал. 5 от АПК , съдът приема, че жалбата е депозирана в срок.

Разгледана по същество е неоснователна и следва да бъде отхвърлена. В тази връзка съда споделя изразеното писмено становище от Община Троян. Производството по пар. 4 и сл. от ПЗР на ЗСПЗЗ касае прекратяване правото на ползване върху земеделските земи, предоставени по силата на актове на Президиума на Народното събрание, на Държавния съвет и на Министерския съвет, като се дава възможност на ползвателите в съответните срокове (ал. 6 от пар. 4а) да заявят пред общината желанието си да придобият правото на собственост, при условие, че заплатят земята чрез общината на собственика. За тези земи, съгласно пар. 4к, се изработва план на новообразуваните имоти, който се одобрява от областния управител и подлежи на обжалване. След влизане в сила на ПНИ и заплащане на определената по реда на пар. 4л оценка, със заповед на кмета на общината се придобива правото на собственост върху новообразуваните имоти от ползвателите.

В конкретната хипотеза, целият процес по придобиване на новообразувания имот с идентификатор 02302.463.13 по кадастралната карта на с. Балабанско от заинтересованите лица М.С.К. и Н.Б.К. е започнал със Заповед № 110/26.01.1999 год. на Кмета на Община Троян, с която на основание пар. 62, ал. 3 от ПЗР на ППЗСПЗЗ на същите е признато правото да придобият собствеността върху 1000 кв. м земя в м. "Габърска", с. Балабанско.

Със Заповед № РД-07-194/24.10.2013 год., обн. ДВ бр. 98 от 23.11.2013 год. на Областния управител на област Ловеч е одобрен план на новообразуваните имоти на местността „Габърска" в землището на с. Балабанско, общ. Троян. Заповедта е влязла в сила.

Със Заповед № 303/09.04.2014 год. на Кмета на Община Троян е одобрена изготвената по реда на № 31 от ПЗР на Постановление № 234 на МС от 16.12.1999 год. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ оценка на новообразувания имот с идентификатор 02302.463.13 по кадастралната карта на с. Балабанско. Заповедта не е обжалвана и е влязла в сила. В законоустановения срок ползвателите М.С.К. и Н.Б.К. са внесли в извънбюджетна сметка на Община Троян сумата.

Със Заповед № 638/07.07.2014 год. на Кмета на Община Троян, издадена на основание пар. 4к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ е завършило производството по придобиване от ползвателите на земи, предоставени им за ползване по силата на актове по пар. 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Оплакванията на жалбоподателката за нищожност на оспорената заповед поради липса на компетентност на адм. орган са неоснователни, предвид изложеното по-горе. Твърдението й, че новообразуваният имот с идентификатор 02302.463.13 по кадастралната карта на с. Балабанско е част от наследствения й имот с идентификатор 02302.57.42 е несъотносимо към настоящото производство предвид характера и производството по придобиване на новообразувани имоти.

В настоящия казус се установи, че жалбоподателката Т.К. е проявила бездействие по време на цялата процедура по предоставяне на имота на ползвателите. Същата не е оспорила нито заповедта по пар. 62, ал. 3 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, нито заповедта на Областния управител за одобряване на плана на новообразуваните имоти, нито заповедта на кмета за оценка на имота.

Предвид този изход на процеса, ще следва Т.К. да заплати претендираните от страните съдебно-деловодни разноски, а именно: на Община Троян – 300 лева минимално юрисконсултско възнаграждение, а на М.К. и Н.К. – 400 лева адв. хонорар.

           Мотивиран от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

           ОТХВЪРЛЯ предявената жалба от Т.Г.К., ЕГН **********,***, ет. 6 против Заповед № 638/07.07.2014 г. на Кмета на Община Троян, с която на основание пар. 4 к ал. 7 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28 а ал. 1 от ППЗСПЗЗ е възстановено правото на собственост върху новообразуван имот № 02302.463.13, местност „Габърска“, земл. на с. Балабанско, с площ 1 202 кв. м на М.С.К. и Н.Б.К.,***.

         ОСЪЖДА Т.Г.К., ЕГН **********,***, ет. 6 да заплати на М.С.К. и Н.Б.К.,*** по 200 – двеста лева, сторени съдебно-деловодни разноски общо в размер на 400 лева.

ОСЪЖДА Т.Г.К., ЕГН **********,***, ет. 6 да заплати на Община Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова минимално юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 – триста лева.

Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок пред АС – гр. Ловеч от съобщението на страните.

 

                                               Районен съдия: