П  Р  О  Т  О  К  О  Л

Гр. Троян   26.05.2015 год.

ТРОЯНСКИ районен съд ЧЕТВЪРТИ СЪСТАВ в публично съдебно заседание   на  двадесет и шести май,  две хиляди и   петнадесета година в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА  ЮТЕРОВА

Съдебен секретар:  М.С.

сложи за разглеждане гражданско  дело  № 649 по описа  на Троянски районен съд за 2014  година,  докладвано от съдията  - ЮТЕРОВА

На именното повикване  10.00  часа се явиха:

          Ищцата М.И.П. – р.пр. се явява лично.

          Ответникът П.И.В. – р.пр. се явява лично.

Ответницата  М.П.В. – р.пр. не се явява, вместо нея се явява адв. Терзийски  от САК с пълн. от  преди.

Ответника П.П.В. – р.пр. се явява лично.

ИЩЕЦ М.П.- Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИК П.В.: - Да се даде ход на делото.

АДВ.ТЕРЗИЙСКИ: - Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИК П.В.: - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА  ХОД НА ДЕЛОТО.

          ИЩЕЦ М.П.: - Представям молба, с която оттеглям предявения иск, удовлетворени са исканията ми. Представям списък на разноските. Приведена ми е главницата плюс лихвата. Не са ми приведени  разноските по делото.

          АДВ.ТЕРЗИЙСКИ: - В закона пише, че при прекратяване на делото ответника има право на разноски, за ищеца не пише подобно нещо. Считам, че не са налице основания за искането за присъждане на разноски, поради обстоятелството, че според чл. 78 ал.4 от ГПК, при прекратяване на делото единствено ответника има право на разноски. Няма основание за присъждане на разноски в този случай при оттегляне на иска. Заявяваме, че в този случай ако се претендират разноски не даваме съгласието си за оттегляне на иска, и молим да се произнесете с решение.

          ИЩЕЦ М.П.: - Правя отказ от искът. Претендирам разноски, съобразно представения списък.

          СЪДЪТ счита, че следва да приеме като доказателство по делото отчет по сметка от 18.05.2015 г. на „ПИБ” АД, да се  прекрати производството по делото, поради отказ от иска на основание чл. 233 от ГПК. Ще следва ответниците да бъдат осъдени да заплатят сторените съдебно-деловодни разноски от ищцата М.П.. С оглед направеното възражение от ответната страна, настоящата инстанция приема следното:

 За разрешаване на въпроса коя страна дължи заплащане на разноските по прекратено на основание чл. 233 от ГПК производство значение има само какво е извънпроцесуалното поведение на ответниците -  дали ли са повод за образуване на делото.

Заявеният иск е с правно основание чл. 135 от ЗЗД  - за обявяване на недействителни по отношение на ищцата в качеството й на кредитор всички действия, с които длъжника я увредил, за парично вземане в размер от 20 000  лева и е предявен на дата 12.08.2014 г. С отговора си ответниците изцяло оспорват предявения срещу тях иск. В хода на производството обаче, видно от представения отчет на сметка от 18.05.2015 г. на „ПИБ” АД, ответниците превели изцяло претендираната сума по сметката на ищцата, а именно: 20 000 лева главница и 4 751,64 лева лихва, с което претенцията на П. е изцяло удовлетворена. Предвид на извършеното плащане същата е направила отказ от иска по реда на чл. 233 от ГПК.

В случая плащането на вземането е извършено на 16.04.2015 г., и именно този факт  има значение за преценката дали ответниците са дали повод за образуване на делото. Както приема съдебната практика (определение № 277 от 14.05.2014 г. по ч. гр. д. № 2432/2014 г. на І г. о. на ВКС; определение № 518 от 15.06.2012 г. по ч. т. д. № 156/2011 г. на ІІ т. о. на ВКС; определение № 1176 от 28.12.2012 г. по ч. т. д. № 560/2012 г. на ІІ т. о. на ВКС) в случай, че ответниците са дали повод за предявяването на иска и този повод отпадне в хода на исковия процес, ищецът има право на разноски и при прекратяване на делото поради оттегляне на иска или отказ от иска. Това разрешение почива на способа за правоприлагане - по аргумент за противното от чл. 78 ал. 2 от ГПК.

          Водим от горното съдът

          О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателство по делото отчет по сметка от 18.05.2015 г. на „ПИБ” АД с титуляр на сметката М.И.П..

ОСЪЖДА ответниците П.И.В., ЕГН ********** ***, М.П.В., ЕГН ********** *** и П.П.В., ЕГН ********** *** да заплатят на М.И.П., ЕГН ********** *** сумата 1009.84 – хиляда и девет лева и осемдесет и четири стотинки, представляващи сторени съдебно-деловодни разноски.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 649 от 2014 г. по описа на Троянски районен съд, поради отказ от иска.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Ловешки окръжен съд в едноседмичен срок от днес. 

          Заседанието приключи в  10.15 часа.

          Протоколът се написа в с.з.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                          СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: