Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 72     

 

гр. Троян, 13.03.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд,  четвърти състав,  в публичното  заседание на деветнадесети февруари две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на  прокурора ………  като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 721 по описа  на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:  

 

Производството е образувано по молба с правно основание чл.127 а СК от Т.Е.Й. *** в качеството му на баща и законен представител на малолетната си дъщеря Д.Т.Й. против майката на детето П.С.К. *** за постановяване на съдебно решение, по силата на което да бъде заместено съгласието на ответницата за издаване на паспорт по реда на Закона за българските лични документи на детето Д.Й. и за заместване съгласието на майката за пътуване на детето извън територията на Република България до навършване на 18 години. В момента детето живее при майката П.К.. Ищецът излага, че към момента работи в Германия и има желание дъщеря му да пътува с него. Предстои издаването на международен паспорт на детето, за което се изисква съгласие и на двамата родители. Предвид обстоятелството, че ответницата, в качеството си на родител отказва да окаже изискуемото се по закон съдействие, ищеца обективира искане за постановяване на съдебно решение, по силата на което да бъде заместено липсващото му съгласие за издаване на паспорт на детето и даване на разрешение същото да напуска при нужда територията на Република България. В открито съдебно заседание Т.Й. се явява лично и е представляван от адв. Светла С. и адв. К.Н. от ЛАК, които поддържат подадената молба, като молят същата да бъде уважена.

Ответницата П.С. е подала писмен отговор след преклузивния месечен срок по реда на чл. 131 от ГПК. В с. з. се явява лично и с пълномощника си адв. Петър Яшев от ЛАК, който моли съда да отхвърли предявения иск като неоснователен.

След съвкупна преценка на доказателствата по делото, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

Видно от представеното удостоверение за раждане, издадено от Община Троян, малолетната Д.Т.Й. е родена на *** г. от родители П.С.К. и Т.Е.Й.. Родителите нямат сключен граждански брак.

С решение № 161 от 28.05.2007 г. по гр. дело № 123/2007 г. на ТРС П.К. е осъдена да заплаща на Т.Й., в качеството му на баща и законен представител на малолетната Д. по 50 лева месечна издръжка, както и 125 лева издръжка заминал период. От мотивите на решението се установява, че майката е напуснала семейното жилище и детето е оставено на грижите и отглеждането на своя баща. 

С одобрено споразумение по гр. дело № 550/2012 г. на ТРС са определени режима на лични контакти между майката и детето.

         По делото е представен социален доклад. Изследвани са условията, при които детето живее. Констатирано е, че детето е преживяло силна психологическа травма, довела до блокиране на спомени. От една година Д. живее при майка си, успеха й силно се е понижил, често закъснявала сутрин, защото нямало кой да я събуди. Подобно становище изразява и класния ръководител на детето – Е.П. в представения общ профил на детето. Отразено е, че когато за Д. са се грижили баща й и баба й, тя редовно е ходила на училище, подготвена, с нужните помагала. От както за нея се грижи майката, Д. често отсъства, закъснява, идва неподготвена на училище, успеха й значително се е понижил.

         По делото като свидетел е разпитана Р.С.Й., която е съпруга на брата на ищеца. Свидетелката излага, че детето е много привързано към баба си и баща си, тъй като те са я отгледали от малка. В последно време Д. живее при майка си, тъй като баба й и баща й са отишли в Германия. Й. излага, че детето много страда за тях. Свидетелката е ходила в училище и учителката на Д. е споделяла, че успеха й е много понижен, често закъснява или отсъства от учебните часове. 

         Въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки становището на страните, съдът достигна до следните правни изводи:

         Раязпоредбата на чл. 76, т. 9 ЗБЛД предвижда да не се разрешава напускането на страната на непълнолетни лица, които нямат нотариално заверено писмено съгласие за пътуване в чужбина от своите родители, настойници, попечители. При разногласие между родителите спорът се решава по реда на чл. 127 а СК.

Съгласно чл. 127 а СК, въпросите, свързани с пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите лични документи за това, се решават по общо съгласие на родителите, а когато такова съгласие не може да бъде постигнато, спорът между тях се решава от районния съд по настоящия адрес на детето.

За уважаване на депозираната молба с посоченото правно основание, в производството, имащо характер на спорна съдебна администрация, следва да се установи по делото, че страните са родители на детето, които не са постигнали съгласие относно излизането извън граница на детето, както и че заместването на съгласието на родителя, който не дава разрешението си, е в интерес на детето. Целта на цитираната по-горе нормативна уредба е от една страна да защити в максимална степен децата, така и да охрани от друга страна техните права, като не се ограничава излишно възможността им да пътуват, когато това е в техен интерес.

Безспорно е по делото, че ищеца и ответницата са родители на малолетната Д.. Детето е отгледано от своя баща и баба. Преди около година бащата е отишъл в Германия и е започнал работа, установява се, че там живеят и бабата и дядото на детето.

Съдът намира, че липсата на съгласие от страна на единия родител, с оглед на горните обстоятелства препятства излишно права и свободи на детето, регламентирани и защитени от закона. Очевидно желанието на бащата е детето да му гостува в Германия по време на ваканциите, като по този начин ще продължи контакта си с него и с баба си и дядо си, ще разшири своя мироглед и ще обогати културата си.

По отношение на формулираното искане за пътуване на детето извън територията на Република България до навършване на 18 години, съдът намира следното:

Ясно е конкретизирано в коя държава ще пребивава Д., придружавана от своя баща Т.Й., ясно са уточнени периодите, през които детето ще гостува при своите роднини. В тази връзка съда намира за неоснователни възраженията на пълномощника на ответницата, порочно е тълкувана съдебната практика. Вярно е, че в определени случай съда е разрешавал еднократно посещение на дете до конкретна държава, но това е, когато е било необходимо детето да участва в международен конкурс или състезание. Решаващия съд намира, че няма пречка Д. да пътува със своя баща в изрично определените периоди до Германия, където Й. трайно се е установил и работи.  

С оглед служебното задължение на съда да следи за интереса и защитата на детето, следва разрешението да бъде дадено по начин, който изключва възможността детето да бъде заведено в страни с размирици, природни бедствия или да бъде поставено в неблагоприятни за живота и възпитанието му конкретни условия.

         С оглед на горното и при липса на съгласие от страна на майката, съдът намира, че следва при съобразяване спецификата на конкретния случай да бъде дадено разрешение, заместващо съгласието на същата, за издаване на необходимите лични документи на детето, както и разрешение за пътуване на детето извън пределите на страната до навършване на 18 години, като бъдат съобразени конкретните условия в определената държава, дали не са опасни или неблагоприятни за детето.

         На основание чл. 127 а, ал. 4 СК следва да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото решение.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на основание чл. 127 а от СК, заместващо съгласието на майката – П.С.К., ЕГН **********,***«Ген. Карцов» № 26 да бъде издаден паспорт на детето – Д.Т.Й., ЕГН ********** както и същото да пътува извън пределите на Република България до Германия до навършване на 18 годишна възраст, ежегодно през лятната ваканция за периода от 01 август до 31 август, през коледната ваканция от 23 декември до 27 декември и през пролетната ваканция от 01 април до 10 април, като бъде придружено от своя баща Т.Е.Й., ЕГН **********, като всеки път бъдат съобразени конкретните условия в определената държава, дали не са опасни или неблагоприятни за детето.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението, на основание чл. 127 а, ал. 4 СК.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Ловешки окръжен съд.

Районен съдия: