П  Р  О  Т  О  К  О  Л

                    Гр. Троян   11.11.2015 год.                  ОПР. № 405

 

ТРОЯНСКИ районен съд ЧЕТВЪРТИ СЪСТАВ в публично съдебно заседание   на  единадесети ноември,  две хиляди и  петнадесета година в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА  ЮТЕРОВА

 

Съдебен секретар:  М.С.

сложи за разглеждане гражданско  дело   721 по описа  на Троянски районен съд за 2015  година,  докладвано от съдията  - ЮТЕРОВА

На именното повикване  11.00  часа се явиха:

 

          Ищцата  В.И.Ч. – р.пр. не се явява лично и с адв. К.Д. от ЛАК с пълн. приложено към делото.

          Ответникът Х.Т.Т. – р.пр.  не се явява, вместо него адв. Г. от ЛАК с пълн. приложено към отговора на исковата молба.

За Дирекция „Социално подпомагане” Троян – редовно уведомени, представител не се явява.

Съдът докладва Социален доклад от Дирекция „Социално подпомагане” – Троян с вх.  6888/09.11.2015 г.

АДВ.Д.: - Да се даде ход на делото.

АДВ.Г.: - Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА СЕ ХОД НА ДЕЛОТО.

 

          АДВ.Д.: - Поддържам исковата молба, но имаме разговори за спогодба с колегата от името на неговия доверител, и ако той е съгласен да направим спогодба. Нови доказателства няма да сочим. Приемам доклада на съда и нямам възражения по него.

          АДВ.Г.: - Постигнали сме спогодба. Нови доказателства няма да сочим. Приемам доклада на съда и нямам възражения по него.

 

СЪДЪТ счита, че следва да бъдат приети допуснатите писмени доказателства по исковата молба, писмения отговор и Социалният доклад на Дирекция „Социално подпомагане” – Троян с изх. № ЗД-11/0146 от 09.11.2015 г., поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото копие от удостоверение за раждане № 0014070/17.05.2002 г., издадено  от Община гр. Троян въз основа на акт за раждане № 110/17.05.2002 г., удостоверение № 711 от 27.08.2015 г. на ГАПИМП „Медика 2000” ООД гр.Троян, удостоверение № 503/07.06.2015 г. на СОУ „В. ***,  удостоверение изх. № 22/27.08.2015 г. на „ПиК” ООД гр. Троян, служебна бележка от Агенция по заетостта изх. № 790/02.10.2015 г., удостоверение от фирма  „Веника 2009” ООД за изплатени трудови възнаграждения, удостоверение от „Стефан Вълев” ЕООД изх. № 64/02.10.2015 г.,  удостоверение изх. № **********-1/02.10.2015 г.  на НОИ ТП – Ловеч, Справка за изплатен обезщетения за безработица на Х.Т.Т., изд. от НОИ и  социален доклад от Дирекция „Социално подпомагане” – Троян изх. № ЗД-11/0146 от 09.11.2015 г.

 

СЪДЪТ ПРИКАНВА  страните към спогодба по реда на чл.145 ал.ІІІ от ГПК.

ИЩЕЦ В.Ч.: - Съгласна съм да получавам от ответника Х.Т.Т. месечна издръжка в размер на 100 – Сто лева за в бъдеще, считано от 31.08.2015 г., за малолетната ни дъщеря  Р.Х.Т., ЕГН – **********, както и издръжка за минало време в общ размер от 460 – Четиристотин и шестдесет лева.

АДВ.Д.: - Моля делото да бъде прекратено по спогодба.

АДВ.В.Г.: -   От името на доверителя си Х.Т.Т., ЕГН **********  заявявам, че  същия е съгласен да заплаща издръжка на В.И.Ч., като майка и законен представител на малолетната им дъщеря Р.Х.Т. в размер на 100 – Сто лева всеки месец, най-късно до 20 число на месеца, за в бъдеще, считано от 31.08.2015 година, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до окончателното й изплащане. Доверителя ми е съгласен да заплати издръжка за минало време за посочения период в размер на 460 – Четиристотин и шестдесет лева, тъй като  същия е извършил плащане в размер на 250 – Двеста и петдесет лева, след завеждане на исковата молба. Доверителя ми Х.Т.Т.  е съгласен да му бъдат възложени разноските – държавна такса по делото.

 

 

ИЩЕЦ В.Ч.:  .................................

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

АДВ.Г., като пълномощник на ответника Х.Т.Т.

                                                       

    ....................................

 

          Съдът като взема предвид постигната между страните спогодба и на основание чл. 234 ал.1 от ГПК, намира, че същата не противоречи на Закона и добрите нрави и следва да бъде одобрена, а производството по делото да бъде прекратено, като следва ответникът Х.Т.Т. да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт по сметка на Троянски районен съд сумата 72.00 лева държавна такса по предявения иск с правно основание чл. 143 от СК, представляваща 2 % върху сумата 3 600 лева, колкото е определена издръжката за три години, както и  сумата 25.00 лева, представляваща държавна такса за предявения иск по реда на чл.149 от СК – издръжка за минало време, поради което

           О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА И ОДОБРЯВА така постигната между страните съдебна спогодба.

          ОСЪЖДА ответника Х.Т.Т., ЕГН ********** *** да заплаща на малолетната си дъщеря Р.Х.Т., ЕГН ********** по 100 – Сто лева месечна издръжка, най-късно до 20 число на месеца за в бъдеще, чрез нейната майка и законна представителка В.И.Ч., ЕГН **********, считано от 31.08.2015 година, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до окончателното изплащане, до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на същата.

          ОСЪЖДА ответника Х.Т.Т., ЕГН ********** *** да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт по сметка на Троянски районен съд сумата 97.00 – деветдесет и седем лева, държавна такса.

          ПЕРКРАТЯВА производството по гражданско дело № 721 от 2015 г. по описа на Троянски районен съд на основание чл. 234 ал.1 от ГПК.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

Заседанието приключи в  11.20 часа.

          Протоколът се написа в с.з.

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                          СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: