Р Е Ш Е Н И Е

  150

 

гр. Троян, 08.05.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав,  в публичното заседание на осми април две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………..........…...... като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело  № 75 по описа  на ТРС за 2005 год., за да се произнесе - съобрази:

   Настоящия съдебен състав е допуснал делба на процесните имоти с решение № 34 от 16.02.2009 г. Същото е обжалвано пред въззивния ОС – Ловеч и с влязло в законна сила решение № 51 от 07.03.2014 г. е допусната да се извърши съдебна делба между съделителите Р.Р.В., с ЕГН **********,***, З.А.Д. и Н.А.Д. двете с последен известен адрес: с. Терзийско, Ловешка област в момента с неизвестни адреси, призовани чрез Държавен вестник и представлявани от адвокатите В.Н. и В.Г. от ЛАК на останалия в наследство от М.М.Ч. б. ж. на с. Борима, Ловешка област, починал на 05.12.1942 г., недвижим имот, възстановен по реда на ЗВСГЗГФ, находящ се в землището на с. Борима, а именно: ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ с площ от 72,000 дка, находящ се в м. "Кладни дол", съставляващ имот № 112008 по картата на землището, на с. Борима, при граници: № 112007 - зал. тер. насл. К.Ч. В., имот № 092056 - нива Кметство с. Борима, имот № 000905 -вътр. река на МОСВ, имот № 112009 - зал. тер. насл. А.Ч.П. и имот № 113002 - дървпроизв. пл. насл. Д.М.К. като от делбената маса са обособени шест дяла, от които 2/6 ид. части или два дяла са отредени на З.А.Д., 2/6 ид.части или два дяла са отредени на Н.А.Д. и 2/6 ид. части или два дяла са отредени на Р.Р.В.. Със същото решение е допусната да се извърши съдебна делба между З.А.Д. и Н.А.Д. двете с последен известен адрес с. Терзийско, Ловешка област в момента с неизвестни адреси, призовани чрез Държавен вестник и представлявани от адвокатите В.Н. и В.Г. от ЛАК на останалия в наследство от К.Ч. В. б. ж. с. Борима, Троянска община поч. на 19.01.1992 г. ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ, имот № 112007 по КВС на землището на с. Борима, община Троян, местността "Кладни дол" с площ 252.550 дка, при граници: имот № 112008 - зал. тер насл. М.М.Ч., имот № 113002 - дърв. пр. пл. насл. Д.К., имот № 113001 - дърв. пр. пл. наел. Д.К., имот № 112002 - зал. тер. на МЗГ-ДЛ, имот № 092011 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 092057 - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот № 092056 - нива на Кметство с. Борима и ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ, имот № 112016 по КВС на землището на с. Борима, община Троян, местността "Кладни дол" с площ 45.850 дка, при граници: имот № 112017 - зал. тер. насл. Анета Ч. Попова, имот № 112011 - зал. тер. насл. Мустафа Х., имот № 112015 - зал. тер. М.Х., имот № 112014 - зал. тер. на МЗГ-ДЛ, имот № 044011 - ливада насл. Марин Недев, имот № 000292 -дере на Община Троян, имот № 112018 - зал. тер. на Стойко Банчев и имот № 112022 - зал. тер. на Ивайло Хр. Таслаков -наследство от К.Ч. В., и на останалите в наследство от А.Ч.П. б. ж. на гр. София поч. на 31.07.2000 г. ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ, имот № 112009 по КВС на землището на с. Борима, община Троян, местността "Кладни дол" с площ 168.050 дка, при граници: имот № 000905 - вътр. река на МОСВ, имот № 112010 - зал. тер. на М.Х., имот № 113006 - дърв. пр. пл. насл. Тодор М. Таслаков, имот №.113005 - дърв. пр. пл. насл. Краю П. Димитров, имот №.113004 - дърв. пр. пл. насл. Христо Б. Ковачев, имот №. 113003 - дърв. пр. пл. насл. Христо Б. Ковачев, имот №. 113002 -дърв. пр. пл. насл. Д.М.К. и имот № 112008 - зал. тер. насл. Мустафа М. Чилингиров и ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ, имот № 112017 по КВС на землището на с. Борима, община Троян, местността "Кладни дол" с площ 45.850 дка, при граници: имот № 112016 - зал. тер. насл. Катя Ч. В., имот № 112022 - зал. тер. на Ивайло Таслаков, имот № 112003 - зал. тер на МЗГ-ДЛ и имот № 112011 - зал. тер насл. Мустафа Хаджов от които имоти са образувани два равни дяла - по един за всяка от съделителките З.Д. и Н.Д..

            Настоящата инстанция е насрочила с. з. за разглеждане на втора фаза от съдебната делба.

В първото по делото заседание съделителите, чрез своите представители са направили искане и съда е допуснал и назначил съдебно – техническа експертиза.

Обект на оценка на допуснатата и приета съдебно-техническа експертиза са ПИ с идентификатори 05445.112.7, с площ 252 555 м2, отдел 100"а-в", "ф" и "х"; ПИ 05445.112.8, с площ 71 992, отдели 100"а-в" и 101"п"; ПИ 05445.112.9, площ 168 041 м2, отдели 100"а-г", 101"а", "п" и "р"; ПИ 05445.112.16, площ 45 844 м2 и ПИ 05445.112.17, с площ 45 853 м2, отдел 102"б", землище с. Борима, община Троян, област Ловеч, ГТ на ДГС Борима, по Лесоустройствен проект/ЛУП/ от 2007 г. Площите са по КККР на землище с. Борима.

Инж. С. е изчислил базисна цена за ПИ с идентификатор 05445.112.7, с площ 252 555 м2 - 489 065 лв. Базисна цена за ПИ с идентификатор 05445.112.8, с площ 71 992 м2 -157 724 лв. Базисна цена за ПИ с идентификатор 05445.112.9, с площ 168 041 м2 -400 973 лв. Базисна цена за ПИ с идентификатор 05445.112.16, площ 45 844 м2 -102 366 лв. Базисна цена за ПИ с идентификатор 05445.112.17, площ 45 853 м2 -105 963 лв.

В заключението са представени и пазарни стойности на делбените имоти, както следва:

Пазарна цена за ПИ с идентификатор 05445.112.7, с площ 252 555 м2 - 90 998 лв. Пазарна цена за ПИ с идентификатор 05445.112.8, с площ 71 992 м2 -29 347 лв. Пазарна цена за ПИ с идентификатор 05445.112.9, с площ 168 041 м2 -74 607 лв. Пазарна цена за ПИ с идентификатор 05445.112.16, площ 45 844 м2 -19 047 лв. Пазарна цена за ПИ с идентификатор 05445.112.17, площ 45 853 м2 -19 716 лв.

         Съдът счита, че следва да приеме изчислената пазарна цена на делбените имоти, като реална и съотносима.

         По делото е представен и приет проект за изменение на кад. карта с предмет делбения ПИ 05445.112.8, който е разделен реално на три имота с проекто-идентификатори 05445.112.8.46, 05445.112.80.47, 5445.112.8.48.   

         С оглед на изложеното в настоящия казус е налице хипотезата на чл. 292 от ГПК /отм./ – реалното извършване на делбата следва да бъде сторена като съда разпредели наследствените имоти между съделителите в зависимост от делбените им квоти. Тегленето на жребий по настоящия казус ще се окаже невъзможно, тъй като страните в процеса притежават различни дялове, а така също и са съсобственици на различни имоти от делбената маса. При тази хипотеза съда не е съставил и одобрил проекто-разделителен протокол. В делбеното производство съда следва да положи усилие да разпредели имотите между съделителите, като всеки от тях получи реален дял, съобразен със законовите му права. Оптимално това е постигнато с предложеното разпределение от представителите на съделителите в с. з. от 08.04.2015 г. Ще следва съделителката Р.В. да получи в дял ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проекто-идентификатор 05445.112.8.48, съделителката Н.Д. - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проекто-идентификатор 05445.112.8.46, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проекто-идентификатор 05445.112.8.47 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.112.7,  съответно съделителката З.Д. - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.112.16, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.112.9 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.112.17

               Предвид хипотезата на чл. 293 а от ГПК /отм./ ще следва разноските да бъдат поети от страните съобразно наследствените им дялове. В настоящето производство единствено Р.В. е направила съдебни разноски, но в с. з. от 08.04.2015 г. пълномощника й адв. А. изрично е посочил, че доверителката му не претендира за същите и съда не следва да се произнася за това. 

              Ще следва съделителите да заплатят в полза на Държавата по сметка на съдебната власт 4% държавна такса върху стойността на дяловете им, както следва: Р.В. – 391,29 лева, Н.Д. – 4 422,50 лева и З.Д. – 4 534,80 лева.

               Водим от горното, съдът

 

                                                 Р    Е    Ш    И:

 

               РАЗПРЕДЕЛЯ в дял по реда на чл. 292 от ГПК /отм./ на Р.Р.В., с ЕГН **********,*** следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проекто-идентификатор 05445.112.8.48, находящ се в с. Борима, местност "Кладни дол" с площ 23 998 кв. м,  с трайно предназначение на територията - горска, с начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, при съседи: 112.47; 112.9; 114.102 ; 112.7, съгласно Скица – проект за разделяне /делба/ на ПИ 05445.112.8., с пазарна стойност 9 782,33 лева.

   РАЗПРЕДЕЛЯ в дял по реда на чл. 292 от ГПК /отм./  Н.А.Д. с последен известен адрес: с. Терзийско, Ловешка област в момента с неизвестен адрес, призована чрез Държавен вестник и представлявана от адвокат В.Г. от ЛАК следните недвижими имоти: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проекто-идентификатор 05445.112.8.46, находящ се в с. Борима, местност "Кладни дол" с площ 23 996 кв. м,  с трайно предназначение на територията - горска, с начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, при съседи: 92.70; 112.9; 112.47; 112.7; 92.56, с пазарна стойност 9 782,33 лева; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проекто-идентификатор 05445.112.8.47, находящ се в с. Борима, местност "Кладни дол" с площ 23 998 кв. м,  с трайно предназначение на територията - горска, с начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, при съседи: 112.9; 112.46; 112.48; 112.7, с пазарна стойност 9 782,33 лева; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.112.7,  представляващ ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ, имот № 112007 по КВС на землището на с. Борима, община Троян, местността "Кладни дол" с площ 252.550 дка, при граници: имот № 112008 - зал. тер насл. М.М.Ч., имот № 113002 - дърв. пр. пл. насл. Д.К., имот № 113001 - дърв. пр. пл. наел. Д.К., имот № 112002 - зал. тер. на МЗГ-ДЛ, имот № 092011 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 092057 - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот № 092056 - нива на Кметство с. Борима, с пазарна стойност 90 998 лева.

   РАЗПРЕДЕЛЯ в дял по реда на чл. 292 от ГПК /отм./  З.А.Д. с последен известен адрес: с. Терзийско, Ловешка област в момента с неизвестен адрес, призована чрез Държавен вестник и представлявана от адвокат В.Н. от ЛАК следните недвижими имоти: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.112.16, представляващ ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ, имот № 112016 по КВС на землището на с. Борима, община Троян, местността "Кладни дол" с площ 45.850 дка, при граници: имот № 112017 - зал. тер. насл. Анета Ч. Попова, имот № 112011 - зал. тер. насл. Мустафа Х., имот № 112015 - зал. тер. М.Х., имот № 112014 - зал. тер. на МЗГ-ДЛ, имот № 044011 - ливада насл. Марин Недев, имот № 000292 -дере на Община Троян, имот № 112018 - зал. тер. на Стойко Банчев и имот № 112022 - зал. тер. на Ивайло Хр. Таслаков, с пазрана стойност 19 047 лева - наследство от К.Ч. В., и на останалите в наследство от А.Ч.П. б. ж. на гр. София поч. на 31.07.2000 г. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.112.9, представляващ ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ, имот № 112009 по КВС на землището на с. Борима, община Троян, местността "Кладни дол" с площ 168.050 дка, при граници: имот № 000905 - вътр. река на МОСВ, имот № 112010 - зал. тер. на М.Х., имот № 113006 - дърв. пр. пл. насл. Тодор М. Таслаков, имот №.113005 - дърв. пр. пл. насл. Краю П. Димитров, имот №.113004 - дърв. пр. пл. насл. Христо Б. Ковачев, имот №. 113003 - дърв. пр. пл. насл. Христо Б. Ковачев, имот №. 113002 -дърв. пр. пл. насл. Д.М.К. и имот № 112008 - зал. тер. насл. Мустафа М. Чилингиров, с пазарна стойност 74 607 лева; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.112.17, представляващ ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ, имот № 112017 по КВС на землището на с. Борима, община Троян, местността "Кладни дол" с площ 45.850 дка, при граници: имот № 112016 - зал. тер. насл. Катя Ч. В., имот № 112022 - зал. тер. на Ивайло Таслаков, имот № 112003 - зал. тер на МЗГ-ДЛ и имот № 112011 - зал. тер насл. Мустафа Хаджов, с пазарна стойност 19 716 лева.

ОСЪЖДА Р.Р.В., с ЕГН **********,*** да заплати на Държавата по сметка на съдебната власт 391,29 – триста деветдесет и един лева и 29 стотинки държавна такса, съразмерно с получения дял.

ОСЪЖДА Н.А.Д. с последен известен адрес: с. Терзийско, Ловешка област в момента с неизвестен адрес, призована чрез Държавен вестник и представлявана от адвокат В.Г. от ЛАК да заплати на Държавата по сметка на съдебната власт 4 422,50 – четири хиляди четиристотин двадесет и два лева и 50 стотинки държавна такса, съразмерно с получения дял.

ОСЪЖДА З.А.Д. с последен известен адрес: с. Терзийско, Ловешка област в момента с неизвестен адрес, призована чрез Държавен вестник и представлявана от адвокат В.Н. от ЛАК да заплати на Държавата по сметка на съдебната власт 4 534,80 – четири хиляди петстотин тридесет и четири лева и 80 стотинки държавна такса, съразмерно с получения дял.

               Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в 14 - дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.

 

Районен съдия: