РЕШЕНИЕ

 

   327   

 

гр. Троян, 19.10.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав,  в закрито заседание на деветнадесети октомври две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на

прокурора ...……………....................…..... като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гражданско дело №  75 по описа  на ТРС за 2005 год., за да се произнесе - съобрази:  

        Производството е по реда на чл. 247 от ГПК.

        С молба от 03.07.2015 г. съделителката Р.Р.В., чрез своя пълномощник адв. В.А. от ЛАК на основание чл. 247 от ГПК е поискала да бъде поправена очевидна фактическа грешка в решение № 150 от 08.05.2015 г., постановено по настоящето дело, тъй като съда неправилно е изписал идентификаторите на делбените имоти, които с цитираното решение са разпределени в дял на съделителит по делото.

        При хипотезата на чл. 247 ал. ІІ от ГПК съда е изпратил копие от молбата съответно на ответниците З.Д. и Н.Д. и е дал възможност в тридневен срок да бъде представен писмен отговор, което не е сторено.

        Съдът е преценил, че не следва страните да бъдат призовани в открито съдебно заседание.

        При тези данни настоящата инстанция приема, че е налице хипотезата на чл. 247 от ГПК – очевидна фактическа грешка и ще следва тя да бъде изправена в настоящото производство. Очевидна фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението.

Ще следва да се допусне поправката на очевидната фактическа грешка като навсякъде в мотивите и диспозитива на решение № 150 от 08.05.2015 г. вместо „идентификатори 05445.112.8.46, 05445.112.8.47, 05445.112.8.48 ” да се чете „идентификатори 05445.112.46, 05445.112.47, 05445.112.48 ”

        Водим от горното и на това основание съда

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в Решение № 150 от 08.05.2015 г. по гр. дело № 75 от 2005 г. по описа на ТРС като навсякъде в мотивите и диспозитива на решение № 150 от 08.05.2015 г. вместо „идентификатори 05445.112.8.46, 05445.112.8.47, 05445.112.8.48 ” да се чете „идентификатори 05445.112.46, 05445.112.47, 05445.112.48 ”.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

                                                                                     Районен съдия: