РЕШЕНИЕ № 12

гр. Троян, 12.01.2015 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното  заседание на дванадесети декември две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на

прокурора ...…… като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 763 по описа  на ТРС за 2014 год., за да се произнесе – съобрази:       Предявен е иск от Л.М.С. *** против С.В.С. ***, с правно основание чл. 49 ал. І от СК. Излага се, че страните са съпрузи, сключили граждански брак на 06.07.1970 г. в гр. Троян. От брака си имат роден две дъщери, който са пълнолетни. Още от самото началото брака им не протичал нормално, ищцата останала да живее на село при родителите на ответника, а той отишъл да живее в града. В последствие отношенията им се влошили, С. проявявал ревност и се държал грубо и арогантно. От шест години двамата живеят във фактическа раздяла и не поддържат контакти помежду си. Ищцата счита, че брака й с ответника е дълбоко и непоправимо разстроен и моли да бъде прекратен с всички произтичащи от закона последици.

               На ответника по делото С.С. е връчен препис от исковата молба и приложенията към нея. Представен е писмен отговор.

В с. з. на 12.12.2014 г. страните са депозирали по делото молба-споразумение, подписано и от двамата. Съпрузите са заявили, че са постигнали споразумение и желаят производството да премине към развод по взаимно съгласие  по реда на чл. 50 от СК.

               Искането е допустимо и е в съответствие с разпоредбата на чл. 321 ал. V от ГПК. Страните са представили писмено споразумение, което отговаря на изискванията на чл. 51 от СК.

               Молбата за развод с правно основание чл. 50 от СК е допустима. От приложеното удостоверение за сключен граждански брак на Община Троян, въз основа на акт /не е посочен №/ от 06.07.1970 г. се установява процесуалната легитимация и правния интерес на страните.

                 Съдът като съобрази представените с молбата доказателства и заявеното от страните намира, че между тях е постигнато сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака им по взаимно съгласие. В хода на съдебното производство категорично заявяват, че желаят този развод, лично и доброволно са подписали споразумението.

              С оглед на това съдът счита, че молбата на страните за прекратяване на брака им по взаимно съгласие е основателна и следва да бъде уважена без  да се издирват мотивите им за прекратяване на този брак. Установява се, че постигнатото между страните писмено споразумение по чл. 51 от СК е законосъобразно, поради което следва да бъде утвърдено с решението на съда.

При този изход на процеса и в съответствие с Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по реда на ГПК, приета с ПМС № 38/27.02.2008 г., в сила от 01.03.2008 г. съдът следва да определи окончателна държавна такса в размер на 50.00 лева, от която първоначално 25.00 лева е внесла ищцата. С оглед постигнатото споразумение ще следва С.С. да внесе още 25.00 лева –окончателна държавна такса. 

               Водим от горното съдът

                Р    Е     Ш     И    :

               ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на 06.07.1970 г. в гр. Троян, за което е съставен акт за граждански брак /не е посочен №/ от 06.07.1970 г. на Градски народен съвет - гр. Троян между Л.М.С., ЕГН **********,*** и С.В.С., ЕГН **********,***, поради настъпило сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на основание чл. 50 от СК.

               УТВЪРЖДАВА постигнатото СПОРАЗУМЕНИЕ между Л.М.С., ЕГН **********,*** и С.В.С., ЕГН **********,***,  на основание чл. 50 ал. ІІ от СК:

Семейното жилище, находящо се в гр. Троян, област Ловеч, ул. „Ген. Карцов” № 228, ет. 4, ап. 8, предоставя за ползване от молителя С.С..       

Съпрузите не претендират получаване на издръжка един от друг и не си дължат такава, нямат претенции към лични влогове и спестявания и към други вземания. 

 След прекратяването на брака Л.М.С. ще носи брачното си фамилно име – С..

         ОСЪЖДА С.В.С., ЕГН **********,*** да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25.00 – двадесет и пет лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

    Районен съдия: