РЕШЕНИЕ  № 33

 

гр. Троян, 10.02.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и втори януари две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 765 по описа  на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:  

         “В и К Стенето” ЕООД – гр. Троян, представлявано от Тонимир Гечев е предявило срещу В.Д.Д. *** установителен иск за съществуване на вземането по реда на чл. 422 от ГПК за сумата 127.05 лева, представляваща неизплатено парично задължение за доставени услуги на абонатен № 10430708 за периода 01.05.2013 г. – 30.03.2014 г., ведно със законната лихва, считано от 25.07.2014 г. до окончателното изплащане на сумата, сумата 3.49 лева, представляваща лихва за забава за периода от 01.07.2013 г. до 01.04.2014 г., сумата 25.00 лева - разноски по делото за платена държавна такса и сумата 300.00 лева – заплатено адвокатско възнаграждение. В подкрепа на твърденията си ищецът е ангажирал писмени доказателства, в с. з. се явява адв. К.Д. от ЛАК, която моли съда да уважи изцяло исковата претенция.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответника В.Д. е изпратено копие от ИМ и доказателствата. Депозиран е отговор с който се излага, че Д. не е станала причина за завеждане на настоящето производство и моли да не й се присъждат съдебните разноски. Ответницата е редовно призована, не се явява в съдебно заседание.

От приложените към делото писмени доказателства: фактури № 0001672675/31.05.2013 г.; фактура № 0001685758/28.06.2013г.; фактура № 0001698866/31.07.2013г., фактура № 0001712346/30.08.2013г., фактура № 0001727838/30.09.2013г.; фактура № 0001741569/31.10.2013г.; фактура № 0001754631/29.11.2013г.; фактура № 0001767310/30.12.2013г.; фактура № 0001779682/31.01.2014г.; фактура № 0001791752/28.02.2014г.; фактура № 0001803911/31.03.2014г., Сметка-извлечение от счетоводния програмен продукт за доказване размера на претендираната лихва, Копие от карнета за отчитане на водомера на ответника, Общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от В и К оператор „В и К Стенето" ЕООД- гр. Троян, Копие от уведомително писмо за размера на задълженията на ответницата, връчено на 21.10.2013 г. и ч.гр.д. № 605 от 2014 г. по описа на ТРС, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Установява се по делото, че ответницата В.Д. е потребител на питейна вода и е титуляр на партида с абонатен № 10430708.

За периода м. май 2013 г. до м. март 2014 г. Д. е използвала питейна вода, като дължимата сума за това е отразена в приложените фактури: № 0001672675/31.05.2013 г.; фактура № 0001685758/28.06.2013 г.; фактура № 0001698866/31.07.2013 г., фактура № 0001712346/30.08.2013 г., фактура № 0001727838/30.09.2013 г.; фактура № 0001741569/31.10.2013 г.; фактура № 0001754631/29.11.2013 г.; фактура № 0001767310/30.12.2013 г.; фактура № 0001779682/31.01.2014 г.; фактура № 0001791752/28.02.2014 г.; фактура № 0001803911/31.03.2014 г.

На 21.10.2013 г. ответницата е получила уведомление, че задължението й към ищеца възлиза на 121.44 лева, която сума следва да заплати в 5-дневен срок. Тъй като Д. не изпълнила това свое задължение, ищеца е подал в Троянски районен съд Заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК, по което е образувано ч. гр. дело № 605 по описа на съда за 2014 г. Издадена е Заповед за изпълнение на парично задължение № 375 от 28.07.2014 г., с която съдът е разпоредил ответницата да заплати сумата 127.05 лева  главница, представляваща неизплатено парично задължение за доставени услуги на абонатен № 10430708 за периода 01.05.2013 г. - 30.03.2014 г., ведно със законната лихва, считано от 25.07.2014 г. до окончателното изплащане на сумата, 3.49 лв., представляваща лихва за забава за периода 01.07.2013 г. до 01.04.2014 г., 25.00 лв. разноски по делото за Държавна такса и 300 лева заплатено адвокатско възнаграждение.

На 25.08.2014 г. с банково бордеро на „Общинска банка"АД ответницата е внесла сумата 154.54 лева, като в основанието на превода е посочено, че е дължима сума за абонатен № 10430708. Не е посочено дали се погасява главница, лихви или разноски.

  С оглед на изложеното съда счита, че предявения установителен иск  е основателен и доказан. Съдът приема, че между страните по делото е възникнало облигационно отношение по договор за доставка на питейна вода при общи условия от оператора „В и К Стенено” ЕООД гр. Троян. Съда приема, че е налице виновно неизпълнение на договорните задължения на потребителя и следва да ангажира договорната му отговорност.

 Видно от представеното като доказателство банково бордеро, Д. е погасила част от своето задължение в размер на 154.54 лева. Както беше обсъдено и горе, тъй като сумата не е достатъчна да погаси цялата претенция по главницата, лихвата и разноските, ответницата не е посочила изрично какво желае да погаси. При това положение ще следва да бъде приложена разпоредбата на чл. 76 ал. 2 от ЗЗД – когато изпълнението не е достатъчно да покрие главница, лихви и разноски, погасяват се най-напред разноските, след това лихвите и най-после главницата. Претендираните разноски от ищеца по заповедното производство са в размер на 325 лева и с извършеното плащане в размер на 154.54 лева, съда приема, че ответницата е погасил част от задължението си по съдебните разноски. Към момента са дължими главницата в размер на 127.05 лева, лихва в размер на 3.49 лева и част от разноските в размер на 170.46 лева. 

В отговора си Д. излага, че е титуляр на две партиди, които се намират в едно жилище и неправилно ищеца е подал две заявления по реда на чл. 410 от ГПК. Съда намира подобен факт за несъотносим към настоящия процес, тъй като заявителя сам преценява по какъв начин да оформи заявлението си при предявяване на претенцията си в заповедното производство. 

          С оглед изхода на делото и на основание чл. 78 ал. І ГПК ответника следва да заплати на ищеца направените по настоящото дело разноски в размер на 375 лева, съгласно представен списък по чл. 80 от ГПК. Съда намира за неоснователно възражението на ответницата, че не следва да й бъдат присъждани деловодните разноски, тъй като и към момента Д. не е заплатила дължимата главница и начислена лихва.

         Водим от изложеното съдът

 

Р     Е      Ш      И   :

 

         ПРИЗНАВА съществуване на вземането на „В и К Стенето” ЕООД, ЕИК/Код по БУЛСТАТ 820146942, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. Христо Ботев № 213, представлявано от управителя инж. Тонимир Стойчев Гечев, а именно, че В.Д.Д., ЕГН **********,*** дължи сумата 127.05 – сто двадесет и седем лева и пет стотинки, представляваща неизплатено парично задължение за доставени услуги на абонатен № 10430708 за периода 01.05.2013г. – 30.03.2014г., ведно със законната лихва, считано от 25.07.2014г. до окончателното изплащане на сумата, сумата 3.49 – три лева и четиридесет и девет стотинки, представляваща лихва за забава за периода от 01.07.2013г. до 01.04.2014г., сумата 170.46 – сто и седемдесет лева и четиридесет и шест стотинки – съдебно-деловодни разноски, като тази претенция до пълния й размер от 325.00 лева ОТХВЪРЛЯ  погасен чрез заплащане.

ОСЪЖДА В.Д.Д., ЕГН **********,*** да заплати на „В и К Стенето” ЕООД, ЕИК/Код по БУЛСТАТ 820146942, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 213 сумата 375.00 – триста седемдесет и пет лева, сторени съдебно деловодни разноски по настоящето производство.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението.

                                                                       

 Районен съдия: