РЕШЕНИЕ

 

№ 49     

 

гр. Троян, 18.02.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав,  в публичното  заседание на деветнадесети януари две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С.  и в присъствието на прокурора ...……………................. като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 767 по описа  на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:       

Д.Х.Д. *** е предявила срещу Е.Н.П. и М.П.П.,*** иск с правно основание чл. 19 ал. 3 от ЗЗД. Ищцата излага в исковата молба, че с ответниците са сключили на 01.09.2014 г. предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, подробно описан в исковата молба: СГРАДА с идентификатор 73198.506.385.1по кадастралната карта на гр. Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на Изп. директор на АГКК, находяща се на ул. „Лъгът" № 3, със застроена площ на сградата 52 кв. м, представляваща едноетажна, еднофамилна жилищна сграда, която е построена в поземлен имот с идентификатор 73198.506.385 по кадастралната карта на гр. Троян, заедно с прилежащото към сградата право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 73198.506.385. Ищцата твърди, че е изпълнила всички задължения по договора, но ответниците не са прехвърлили собствеността на имота по надлежния ред до момента и за нея се е породил правния интерес от воденето на настоящия процес. В съдебно заседание ищцата не се явява лично, представлявана е от адв. Г.И. от ЛАК, който от името на доверителя си моли съда да постанови решение при признание на иска, с което обяви за окончателен описания горе договор заедно със законните последици. Ангажирани са писмени доказателства. 

По реда на чл. 131 от ГПК на ответниците Е.П. и М.П. е връчено копие от ИМ и доказателствата, в законовия срок е представен отговор, с който двамата изцяло признават предявения срещу тях иск. Същите са редовно призовани, не се явяват в с. з и не изпращат представител.

От приложените към делото писмени доказателства: Предварителен договор за продажба на недвижим имот, сключен на 01.09.2014 г., разписка, издадена от Е.П. и М.П. на 01.09.2014 г., копие от нот. акт за покупко-продажба на недвижим имот № 198, т.1, рег. № 1886, дело № 71 от 2008 г. на нотариус Д. Кънчевски, рег. № 525 на НК, скица на сграда № 15-374060/17.10.2014 г. на СГКК – Ловеч, удостоверение за данъчна оценка № ДО003734 от 04.11.2014 г. на Община гр.Троян отдел „Местни приходи” и 2 бр. справки по лице на името на Е.П. и М.П., изд. на 13.01.2015 г. от СВ при ТРС, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 01.09.2014 г. в гр. Троян между ищцата Д.Д., в качеството й на купувач и двамата ответници Е.Н.П. и М.П.П., в качеството им на продавачи е бил сключен предварителен договор за продажба на процесния недвижим имот, който договор е приложен като доказателство по делото. С предварителния договор Е.Н.П. и М.П.П. са продали и са се задължили да прехвърлят с окончателен договор за продажба, собствеността на следния недвижими имот, находящ се в гр. Троян, а именно: СГРАДА с идентификатор 73198.506.385.1по кадастралната карта на гр. Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на Изп. директор на АГКК, находяща се на ул. „Лъгът" № 3, със застроена площ на сградата 52 кв. м, представляваща едноетажна, еднофамилна жилищна сграда, която е построена в поземлен имот с идентификатор 73198.506.385 по кадастралната карта на гр. Троян, заедно с прилежащото към сградата право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 73198.506.385.

С посочения предварителен договор Д.Д. се е задължила да заплати на Е.Н.П. и М.П.П. цена в размер на 9500 лв. за процесния недвижим имот. На 01.09.2014 год. Д. е заплатила на Е.Н.П. и на М.П.П. в брой уговорената цена на имота, като по този начин е изпълнила изцяло, точно и добросъвестно задължението си за плащане на цената, уговорена с предварителния договор за продажба на недвижим имот. За удостоверяване на извършеното от Д. плащане ответниците са издали разписка на 01.09.2014 год.

Сключеният между страните на 01.09.2014 год. предварителен договор за продажба на недвижим имот е предвиждал окончателният договор за продажба на недвижим имот да бъде сключен в срок до 30.09.2014 г. Установява се, че Е.П. и М.П. не са се явили пред нотариус, поради което, собствеността върху описаната по-горе сграда все още не е прехвърлена на ищцата. Все още не е сключен окончателен договор за продажба на описания в исковата молба недвижим имот. За Д. се е породил правния интерес да предяви настоящата искова претенция за обявяване на окончателен на процесния предварителен договор.

В отговора си ответниците изрично са посочили, че изцяло признават така предявения иск.

За процесния имот са представени скица и у-ние за данъчна оценка по чл. 264 ал. І от ДОПК, от което се установява, че същата е 7 679,40 лева.

В с. з. пълномощника на ищцата адв. И. е поискал постановяване на решение по реда на чл. 237 ал. 1 от ГПК при признание на иск от страна на ответниците. Ответниците изрично са признали иска. Не са налице забранителните условия на чл. 237 ал. 3 от ГПК и ще следва исковата претенция да бъде изцяло уважена, като съда обяви за окончателен предварителен договор, сключен между страните по делото на 01.09.2014 г. - с оглед изискванията на чл. 362 и следващи от ГПК са налице предпоставките да се обяви предварителния договор за окончателен, а именно в настоящия казус съществуват всички реквизити за прехвърляне на собствеността по нотариален ред, включително и това, че ответниците са собственици на процесния имот и същия е индивидуализиран с представената актуална скица.

Предвид разпоредбата на чл. 364 ал. І от ГПК ще следва ищцата да заплати 10,00 лева такса за вписване в СВ при ТРС, както и 2 % данък в размер на 190,00 лева при служба “Местни данъци и такси” – Община Троян, съгласно Наредба № 6, приета от Общински съвет – гр. Троян за определяне размера на местните данъци на територията на Община Троян.

За обезпечение вземането на Държавата на горното основание, следва да се впише възбрана върху имота, предмет на сделката. Освен това ищцата ще следва на основание чл. 115 от Закона за собствеността да поиска отбелязване на влязлото в законна сила решение в Службата по вписванията на Троянски районен съд в шестмесечен срок от влизане в законна сила на настоящото решение, като представи всички необходими документи за нотариално прехвърляне на имота.

Ще следва на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК на ищцата да бъдат присъдени, сторените от нея съдебно-деловодни разноски в размер на 105 лева /от представения договор за правна защита се установява, че уговорения адв. хонорар в размер на 820 лева не е заплатен от ищцата/– с неизпълнението на договорните си задължения, ответниците са станали причина за завеждане на настоящето дело.

Водим от изложеното съдът

 

                      Р    Е    Ш    И   :

 

ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН сключеният предварителен договор от 01.09.2014 г. за покупко-продажба на недвижим имот, по силата на който Е.Н.П., ЕГН ********** и М.П.П., ЕГН **********, двамата с адрес:*** са продали на Д.Х.Д., ЕГН **********,***, следния недвижим имот: СГРАДА с идентификатор 73198.506.385.1по кадастралната карта на гр. Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на Изп. директор на АГКК, находяща се на ул. „Лъгът" № 3, със застроена площ на сградата 52 кв. м, представляваща едноетажна, еднофамилна жилищна сграда, която е построена в поземлен имот с идентификатор 73198.506.385 по кадастралната карта на гр. Троян, заедно с прилежащото към сградата право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 73198.506.385. за сумата от 9 500 лева.

ОСЪЖДА Д.Х.Д., с горните данни да заплати 10,00 - десет лева такса за вписване в СВ при ТРС, както и 2 % данък в размер на 190,00 – сто и деветдесет лева при служба “Местни данъци и такси” – Община Троян, съгласно Наредба № 6, приета от Общински съвет – гр. Троян за определяне размера на местните данъци на територията на Община Троян.

ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ вземането на Държавата да се впише възбрана на  гореописания недвижим имот.

ЗАДЪЛЖАВА Д.Х.Д., с горните данни в шестмесечен срок от влизане на решението в законна сила да го отбележи в Службата по вписванията на ТРС и ПРС, като представи всички необходими документи за извършване на продажбата.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщението на страните.

                                     

Районен съдия: