РЕШЕНИЕ № 305

 

гр. Троян, 07.10.2015 год.

 

       В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на седми октомври две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 777 по описа  на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:  

 

 

Производство с правно основание чл. 4 във вр. чл. 2 ал. 1 и чл. 5 ал. 1 т. 1 и т. 2 от ЗЗДН.

           

          Водим от горното и на основание чл. 15 ал. 1 от ЗЗДН съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна молбата на Х.О.О., адрес: ***, ЕГН ********** - да бъде издадена заповед за защита и наложени мерки  по чл. 5 ал. 1 т. 1 и т. 3 от Закона за защита срещу домашното насилие, с искане да бъде задължен ответника М.О.О., адрес: ***, ЕГН **********, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Х.О.О. и да приближава пострадалото лице – Х.О., дома и местата за социални контакти.

          ОСЪЖДА Х.О.О., адрес: ***, ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС сумата 25 /двадесет и пет/ лева държавна такса на основание чл. 11 ал. 3 от ЗЗДН.

 ОСЪЖДА Х.О.О., адрес: ***, ЕГН ********** да заплати на М.О.О., адрес: ***, ЕГН ********** сумата 446.00 /четиристотин четиридесет и шест/ лева  разноски по делото.

          Препис от решението да се връчи на страните.

          Решението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд в 7 - дневен срок от връчването му на страните.

                                                         

Районен съдия: