РЕШЕНИЕ

 

№ 342     

 

гр. Троян, 30.10.2015 год.

 

    В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в закрито съдебно заседание на тридесети октомври две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря ……………….. и в присъствието на прокурора…………. ..……………................. като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова  гражданско дело № 778 по описа  на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

        Производството е по реда на чл. 248 от ГПК.

                С решение № 41 от 13.02.2015 г. по настоящето дело съда се е произнесъл по предявения иск с правно основание чл. 59 ал. 9 от СК, като е изменил постановените с решение № 42 от 05.03.2013 г. по гр. дело № 1014/2012 г. на Троянски районен съд мерки за осъществяване на лични контакти между бащата П.Г.М., ЕГН **********, адрес: *** с малолетното дете М.П. М., роден на *** г. и е определил режим на лични отношения между детето и бащата всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9.00 ч. сутринта до 18.00 ч. вечерта без преспиване, както и бащата да взема детето при себе си за по две седмици през лятото, което да не съвпада с платения годишен отпуск на майката С.М.З., ЕГН **********, адрес: ***, на рождения ден на детето  - 10.08.2011 г. бащата П.М. ще може да прекарва по половин ден заедно с него или заедно и с другия родител.  В останалата част предявения иск е отхвърлен като неоснователен. 

Решението е обжалвано пред въззивния ОС – гр. Ловеч и с решение № 139 от 13.05.2015 г. по в. гр. дело № 166/2015 г. втората инстанция е оставила без разглеждане като недопустима въззивната жалба на П.Г.М. в частта за присъдените разноски и е върнал делото на ТРС за произнасяне по чл. 248 от ГПК. 

        По реда на чл. 248 ал. 2 от ГПК на ответницата С.З. е дадена възможност да представи отговор, което същата е сторила на 03.09.2015 г. Изразено е становище, че молбата е неоснователна, тъй като ищеца не е представил списък по реда на чл. 80 от ГПК. 

          Настоящата инстанция е преценила, че делото следва да бъде разгледано в закрито с. з.

        В решението си първоинстанционния съд е осъдил П.М. да заплати на С.З. съдебно-деловодни разноски в размер на 300 лева.

        В жалбата си пред ЛОС ищеца излага, че ТРС не се е произнесъл за присъждането на сторените от М. разноски, съразмерно с уважената част от иска.

        Съда намира, че е изправен пред първата предвидена хипотеза на чл. 248 ал. 1 от ГПК, по силата на която може сам да допълни решението си в частта за разноските.

        В настоящето производство ищеца П.М. не е представил списък по реда на чл. 80 от ГПК.

                При това положение възражението на ответницата С.З., че искането на М. е недопустимо, тъй като не е представил списък с разноски, е неправилно. В т. 8 от ТР № 6/2012 г. от 06.11.2013 г. на ОСГТК на ВКС, което е задължително за прилагане от съдилищата, е постановено, че Липсата на представен списък по чл. 80 ГПК в хипотезата, при която съдът не се е произнесъл по искането за разноски не е основание да се откаже допълване на решението в частта му за разноските.”

Ищеца П.М. е сторил съдебно-деловодни разноски в размер на общо 325 лева, а ответницата С.З. – 400 лева. ТРС е уважил отчасти предявения неоценяем иск, касаещ уреждане на лични контакти между малолетното дете на страните и неговия баща П.М. и е постановил ищеца да заплати на ответницата 300 лева, сторени съдебно-деловодни разноски.

 Следователно решение № 41 от 13.02.2015 г. следва да бъде допълнено в частта за разноските както следва: На основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ще следва С.З. да заплати на П.М. сторените от него съдебни разноски в размер на 162,50 лева, съразмерно с уважената част на иска. 

              Водим от горното и на основание чл. 248 от ГПК съда

 

Р Е Ш И:

 

        ДОПЪЛВА решение № 41 от 13.02.2015 г. по гр. дело № 778/2014 г. по описа на ТРС в частта за разноските, а именно: „На основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ОСЪЖДА С.М.З., ЕГН **********, адрес: *** да заплати на П.Г.М., ЕГН **********, адрес: ***  сторените от него съдебни разноски в размер на 162,50 – сто шестдесет и два лева и 50 стотинки, съразмерно с уважената част на иска.”

        Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

                                                                           Районен съдия: