Р Е Ш Е Н И Е

 

  41    

 

гр. Троян, 13.02.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд,  четвърти състав,  в публичното  заседание на деветнадесети януари две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на  прокурора ………  като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 778 по описа  на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:  

 

Производството е образувано по искова молба, предявена от П.Г.М. *** против С.М.З. ***. Твърди се, че страните са бивши съпрузи, като брака им е прекратен с влязло в сила решение от 05.03.2013 г. на ТРС. От брака си двамата имат родено едно малолетно дете М.П. М., роден на *** г. С цитираното решение по бракоразводното дело съда е постановил родителските права да бъдат упражнявани от майката, като е определен и режим на контакти между бащата и детето. М. излага, че З. не му позволяла да вижда сина им въпреки постановения съдебен акт, поради което той бил принуден да предяви настоящата искова претенция - съда да определи режим на лични контакти с малолетното му дете. Представят се доказателства. В процеса М. е представляван от адв. М.К. от ВТАК, който моли съда изцяло да уважи исковата претенция.

Ответницата е редовно призована, в с. з. се представлява от адв. Венелин Ангелов от ЛАК, който поддържа становището, изразено в писмения отговор. З. не оспорва правото на ищеца да се вижда с детето им, но моли съда да определи режим на контакти, съобразен с неговата възраст.

ДСП – Троян е представила социален доклад, не изпраща представител в с.з.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

С решение № 42 от 05.03.2013 г. по гр. дело № 1014/2012 г. на ТРС е прекратен брака между П.М. и С.З.. Съда е утвърдил постигнато между съпрузите споразумение относно роденото от брака малолетно дете М.П. М., роден на *** г. Родителските права са предоставени за упражняване от майката, като е определени режим на лични контакти между бащата и детето, а именно: всяка първа и трета събота от месеца през светлата част от денонощието, свободно от 09.00 до 18.00 часа до навършване на тригодишна възраст на детето. М. е осъден да заплаща и месечна издръжка в размер на 100.00 лева на С.З., в качеството й на майка и законен представител на малолетния М..

П.М. твърди, че се е опитал да вижда детето си в определените от съда дни, но дори и тогава му било отказвано многократно от бившата му съпруга. Поради това през м. март 2013г. бил принуден да поиска от съда изпълнителен лист досежно режима на лични отношения и контакти с малолетното  дете - М. М. и същият му бил издаден на 20.03.2013 г., приложена е молба до ДСИ при ТРС от 02.04.2013 г. за образуване на изп. дело.

Ищецът бил принуден да подаде и жалба до РУП – Троян по повод отказа на З. да му позволява да контактува със сина им. 

Установява се в процеса, че между страните в настоящето производство в ТРС е разгледано дело по реда на чл. 5 ал. 1 т. 1, 3 и 4 от ЗЗДН. Съда е постановил в полза на З. мерки за защита срещу М. със заповед, издадена по решение № 256 от 29.11.2012 г.

  По делото са разпитани свидетелите Д.Х.Г., която е близка на ответницата и М.Ц.З., който е баща на С.З.. Установява се от техните показания, че детето е много привързано към майката. Тя полага постоянно грижи за него – М. е добре облечен, редовно посещава детска градина. М.З. излага, че живее с дъщеря си и внука си и също полага грижи за детето. Твърди, че не е отказвано на П.М. да вижда и контактува с детето си. На З. е правило впечатление, че след като М. се върне от срещата с баща си, е много нервен и му трябват два-три дена да се успокои.  

В приложения по делото социален доклад е посочено, че с израстването на детето, същото има нужда и от двамата си родители, които носят отговорност за неговото отглеждане и възпитание, относно задоволяването на неговите материални, емоционални и духовни потребности.

При така установените факти съдът прие следните правни изводи:

Съгласно чл. 59 ал. 2 от СК когато родителите не живеят заедно и не постигнат споразумение относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с него и издръжката му, спорът се решава от районния съд по настоящ адрес на детето, който се произнася по посочените въпроси. В случая е налице хипотезата на ал. 9 от същата разпоредба – изменение на постановените мерки поради промяна на обстоятелствата, а именно навършване на тригодишна възраст на детето. Съгласно задължителната съдебна практика /ППВС № 1/1974 г./ при постановяване на своето решение съда следва да съблюдава преди всичко интереса на детето. Съгласно цитираното постановление в понятието "интереси на децата" се включват необходимостта от правилно отглеждане и възпитание на децата, създаване на трудови навици и дисциплинираност, израстване на хармонична и весстранно развита личност. В конкретния случай съдът отчита потребността на детето да контактува и с двамата си родители с оглед правилното му психическо и физическо развитие и израстване. Родителите не могат да постигнат съгласие относно режима на контакти на детето с неговия баща и ще следва съда да определи времето и начина, по който малолетния М. следва да контактува със своя баща, а именно ще следва П.М. да взема малолетния си син М. М. всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9.00 ч. сутринта до 18.00 ч. вечерта без преспиване, както и бащата да взема детето при себе си за по две седмици през лятото, което да не съвпада с платения годишен отпуск на майката С.М.З., на рождения ден на детето  - 10.08.2011 г. бащата П.М. ще може да прекарва по половин ден заедно с него или заедно и с другия родител.    

Към момента детето е на три години, не е ученик и съда не следва да се произнася относно режима на контакти по време на ученическите ваканции. Също така съда намира, че в момента малолетния М. е на такава възраст, при която детето силно се нуждае от грижата на майката. Установи се в процеса, че М. е силно привързан към майката С.З. и определянето на един по-разширен режима, така както е поискан с исковата претенция, би довело до стрес и травмиране психиката на детето. Няма пречка при промяна на обстоятелствата при израстване на М., ищеца да поиска и промяна на постановените мерки.

При този изход на процеса и на основание чл. 78 ал. 3 от ГПК ищеца следва да заплати на ответницата, сторените от нея съдебно-деловодни разноски в размер на 300 лева.

Водим от горното съдът 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

                               ИЗМЕНЯВА постановените с решение № 42 от 05.03.2013 г. по гр. дело № 1014/2012 г. на Троянски районен съд мерки за осъществяване на лични контакти между бащата П.Г.М., ЕГН **********,*** с малолетното дете М.П. М., роден на *** г., като ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между детето и бащата всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9.00 ч. сутринта до 18.00 ч. вечерта без преспиване, както и бащата да взема детето при себе си за по две седмици през лятото, което да не съвпада с платения годишен отпуск на майката С.М.З., ЕГН **********, адрес:***, на рождения ден на детето  - 10.08.2011 г. бащата П.М. ще може да прекарва по половин ден заедно с него или заедно и с другия родител.    

ОТХВЪРЛЯ предявения иск като неоснователен в останалата му част, а именно: Два уикенда месечно - в събота от 10.00 часа до 17.30 часа в неделя да го взема с преспиване, които да се считат през седмица. А когато поради естеството на работата му бащата отсъства от България през уикендите, тези дни да бъдат заменени с два делнични дни, като през тези дни М.  ще го  води и взема от детска градина/училище.

-Два пъти в седмицата да взема детето си от детска градина/училище, след което да го предава на майка му.

-Да прекарва с детето си един месец през лятната му ваканция, който период не съвпада с годишния платен отпуск на майката. През други ваканции (коледна, пролетна, великденска и др.) упражняването на личните отношения със сина му да бъде разделени между родителите по равно, като майката предварително го  уведомява за кои празници да бъде с нея и кои празници с бащата. За месеца през който детето е при бащата, да не се дължи ежемесечната издръжка, платима на майката С.М. З..

-Бъдни вечер и Коледа на всяка четна година детето да бъде с майка си, а Нова година с бащата. А всяка нечетна година - Бъдни вечер и Коледа с бащата, а Нова година с майка си.

-В случаите, когато детето е болно или се налага да отсъства от детска градина/училище, майката да промени времето за посещение в удобно и за двамата време, като предварително  М. бъде информиран за това.

ОСЪЖДА П.Г.М., ЕГН **********,*** да заплати на С.М.З., ЕГН **********, адрес:*** сумата 300,00 – триста лева разноски по делото.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението.

 

Районен съдия: