РЕШЕНИЕ

 

      

 

гр. Троян, 08.09.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав,  в закрито заседание на осми септември две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на

прокурора ...……………....................…..... като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гражданско дело №  787 по описа  на ТРС за 2011 год., за да се произнесе - съобрази:  

        Производството е по реда на чл. 247 от ГПК.

        С молба от 25.08.2015 г. ответника по делото М.Й.Б. на основание чл. 247 от ГПК е поискала да бъде поправена очевидна фактическа грешка в решение № 255 от 29.11.2013 г., постановено по настоящето дело, тъй като съда неправилно е изписал единния граждански номер на Б.. Към молбата ответницата е приложила копие от лична карта, от която се установява правилния ЕГН на същата.

        При хипотезата на чл. 247 ал. ІІ от ГПК съда е изпратил копие от молбата съответно на другата страна и е дал възможност в тридневен срок да бъде представен писмен отговор, което не е сторено.

        Съдът е преценил, че не следва страните да бъдат призовани в открито съдебно заседание.

        При тези данни настоящата инстанция приема, че е налице хипотезата на чл. 247 от ГПК – очевидна фактическа грешка и ще следва тя да бъде изправена в настоящото производство. Очевидна фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението.

Ще следва да се допусне поправката на очевидната фактическа грешка като навсякъде в решение № 255 от 29.11.2013 г. вместо „ЕГН **********” да се чете ”ЕГН **********”

        Водим от горното и на това основание съда

 

Р Е Ш И:

 

          ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в Решение № 255 от 29.11.2013 г. по гр. дело № 787 от 2011 г. по описа на ТРС като навсякъде в решението вместо „ЕГН **********” да се чете „ЕГН **********”.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

                                                                                      Районен съдия: