РЕШЕНИЕ

 

  360   

 

гр. Троян, 20.11.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

        Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и трети октомври две хиляди и петнадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………………………………….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 792 по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:       

Производството по настоящето дело е за развод по взаимно съгласие по реда на чл. 50 и чл. 51 от СК.                            

             Водим от горното съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК, вр. с чл. 330, ал. ІІІ от ГПК гражданския брак между К.Т.Ш., ЕГН **********, адрес: *** /гр. София, ж. к. „Младост 4”, бл. 471, вх. 4, ап. 103 и М.С.Ш., ЕГН **********, адрес: *** /гр. София, ул. „Река Осъм” № 1, ап. 8/, сключен в гр. София с Акт за граждански брак № 615 от 21.09.1996 г. на Столична община, район „Триадица”, по взаимно съгласие на съпрузите.

УТВЪРЖДАВА по реда на чл. 51 ал. ІІ, вр. с ал. І от СК постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА И ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ: Предоставя упражняването на родителските права върху непълнолетното дете А.М. Ш., роден на *** г. в гр.София, ЕГН ********** на неговата майка и законна представителка К.Т.Ш., ЕГН **********.

Местоживеенето на детето ще следва адреса на своята майка К.Т.Ш.,***.

Бащата М.С.Ш. ще упражнява правото си на лични контакти с детето си А.М. Ш. както следва: всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца като го взема при себе си, един месец през лятото, който не съвпада с годишния отпуск на майката, и един месец през зимата, който не съвпада с годишния отпуск на майката, а също и по всяко друго време и начин, договорен между родителите.

Бащата М.С.Ш., ЕГН ********** ще заплаща на непълнолетния си син А.М. Ш., ЕГН **********, със съгласието на К. Ташева Ш., ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител месечна издръжка в размер на по 400.00 /четиристотин/ лева по банков път за в бъдеще до настъпване на законно основание за нейното изменение или прекратяване.

ОБЯВЯВА, че родителите ще съфинансират образованието на детето си, както и таксите за езикови курсове до навършване на пълнолетие.

ОБЯВЯВА, че съпрузите след развода не претендират получаване на издръжка един от друг и не си дължат такава.

ОБЯВЯВА, че по време на брака съпрузите не са придобили и не притежават недвижими имоти и моторни превозни средства.

ОБЯВЯВА, че поради настъпила между съпрузите фактическа раздяла същите нямат семейно жилище и нямат претенции във връзка с ползването на такова.

ОБЯВЯВА, че всички движими вещи, придобити по време на брака са поделени между съпрузите доброволно и извънсъдебно. Съпрузите нямат претенции или спорове относно открити по време на брака им банкови сметки и влогове. Личните им вещи и влогове остават така, както ги е закупил или направил всеки от тях, и както се ползват до сега.

 ПОСТАНОВЯВА, че след развода съпругата ще запази фамилното си име Ш..

          ОСЪЖДА М.С.Ш., ЕГН **********, адрес: *** /гр. София,  ул. „Река Осъм” № 1, ап. 8/ ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Троянски районен съд окончателна държавна такса в размер на 25,00 - двадесет и пет лева, както и 288,00 – двеста осемдесет и осем лева – 2 % ДТ върху размера на определената издръжка.

           РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                Районен съдия: