РЕШЕНИЕ

№ 144

гр. Троян, 30.04.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на тридесет и първи март две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря М.С. и в присъствието на  прокурора ...……………...........................…...... като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 794 по описа  на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:                         

         ЕТ „Н. Д.”,  ЕИК 110537590, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, обл. Ловеч, ж. к. ”Буковец”, бл. 11, вх. А, ап. 2, представител Н. Д. е предявил срещу Н.С.Н. *** установителен иск за съществуване на вземането по реда на чл. 422 от ГПК за сумата 3000 лева, представляваща неизплатено парично задължение за извършени строително - ремонтни дейности. В подкрепа на твърденията си ищецът е ангажирал писмени и гласни доказателства, представляван е от адв. Петър Цолов от ЛАК, който моли съда уважи предявения иск, както и да бъдат присъдени разноските по делото.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответника е изпратено копие от ИМ и доказателствата, същия е представил писмен отговор в предвидения месечен срок. В с. з. Н. се явява лично и с пълномощника си адв. Емил Цветанов от ЛАК и заявява, че оспорва предявения иск, представени са доказателства.

От приложените към делото писмени доказателства: Протокол за установяване на извършеното и заплащането на натурални строителни и монтажни работи от 30.04.2014 г., Заповед за изпълнение на парично задължение № 400/18.08.2014 г. по ч.гр.д. № 654/2014 г. на ТРС, нареждане –разписка от 09.04.2014 г. от ЦКБ АД,  разписка  за обмяна на валута от 09.04.2014 г. от ЦКБ АД, ч.гр.д. № 654/2014 г. на ТРС и преписка вх. № 846/2014 г. на РП – гр.Троян – 7 листа, от показанията на разпитаните свидетели С.Н.Д., Г.С.К., Н.С.М., В.И.Н., Ц.К.Ц. и Ц.Д.К., както и от заключението по допусната и изслушана съдебно-икономическа експертиза с вещо лице инж. Е.Г., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Не се оспорва факта, че дейността на ЕТ „Н. *** е извършване на строително-монтажни работи. През м. февруари 2014 г. ответникът Н.Н. наел фирмата на ищеца да извърши ремонт на покрива на изгорялата му къща в с. Терзийско, както и да изгради навес в същия имот.  Страните не оспорват факта, че ремонта на жилищната сграда приключил, за което ответника заплатил договорената цена. След това започнал втория етап по изграждане на навеса. По делото е представен протокол „за установяване на извършеното и заплащането на натурални строителни и монтажни работи” с дата 30.04.2014 г., който протокол е подписан единствено от изпълнителя  - инж. С.Д.ски, но не и от инвеститора Н.Н.. Като крайна цена по протокола е отразена сумата от 3 000 лева, за която се претендира в настоящето производство, че не е заплатена от ответника за извършените СМР. 

Ответникът оспорва предявения срещу него иск, като твърди, че е изпълнил задължението, като е заплатил договорната цена – представя нареждане разписка и обмяна на валута с теглена на сума от банкова/ платежна сметка.

По заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК на кредитора ЕТ “Н. *** е образувано ч. гр. дело № 654/2014 г. по описа на ТРС, приложено по настоящето производство, по което съда е издал заповед № 400 от 18.08.2014 г. за изпълнение на паричното задължение. Длъжника по това дело – Н.Н. в законовия срок е представил възражение, че не дължи вземането. Предвид разпоредбата на чл. 415 от ГПК съда е дал указания за предявяване на иск, което е сторено в настоящето производство.

Съда е допуснал и приел гласни доказателства. Свид. С.Д. работи във фирма ЕТ „Н. Д.” като строителен работник и представлява едноличния търговец при сключване на договори. През месец февруари 2014 г. ответника наел ищеца да извърши ремонт на къщата му в с. Терзийско, като се направи покривна конструкция. През м. април бил направен и навес в имота - изкоп за основи, отливане на бетон, арматура. Едната част от материала бил нов, а друга от строителни отпадъци. След това е направена дървена конструкция на навеса, като работниците на ищеца покрили с цигли само частта над тоалетната – около 25 кв. м, според желанието на Н., тъй като същия казал, че в момента няма толкова цигли. Свидителя описва СМР, които са извършили в имота по вид и материал. Изградена е бетонна стена около 20 м. и висока около 2.50 м. Договорката между страните била, когато Н. докара още цигли да извика ищеца да допокрие навеса. Д. излага в показанията си, че договорката за цената на навеса била 3 000 лева за труд, без материалите. За материали Н. е давал допълнително пари, същите били закупувани от ищеца. Претенцията на ЕТ „Н. Д.” е, че ответника не е заплатил изобщо договорената цена за труд в размер на 3 000 лева. Работата по навеса приключила до към 20-22 април 2014 г. Относно дадените пари за материали, Д. пояснява, че нямат претенции. Получил е 2 000 лева за закупуването на дървен материал за покривната конструкция. 

Свидетелите Г.К. и Н.М. работят в ЕТ „Н. Д.”. Излагат, че познават ответника. Работили са на негов обект в с. Терзийско, къщата му била изгоряла, правили са покрива и след това са построили един навес. С колегите си свидетелите направили цялата дървена конструкция с фермите и отгоре покривните мартаци,  и на една част някъде от около 30 кв. м са направили шипките, отдолу с ОСБ плоскости и покрили с цигли около 30 кв. м, само над тоалетната, защото не е имало повече цигли. Уговорката била след като Н. докара още цигли, да извика работниците да допокрият навеса. К. и М. също описват видовете СМР по изграждане на навеса и ремонта на къщата. Свидетелите излагат, че работодателят им е заплатил положения труд и не знаят какви договорки е имал той с ответника. 

Свид. В.Н. е съпруга на ответника, подробно описва фактите, които е възприела във връзка с казуса. Двамата със съпруга си решили да възстановят изгорялата си къща в с. Терзийско. Започнали да търсят строителна фирма и се спряли на ищеца. Работниците започнали да работят на обекта, но не завършили до край работата по къщата. След това започнали да строят навеса. Д. поискал предварително пари за навеса. Н. му казал, че ще му даде парите към 12.04.2014 г., тогава Д. дошъл в дома на свидетелката и тогава Н.Н. му дал на ръка 2 000 лева. Навеса не бил завършен, тъй като Д. казал, че трябва да привърши работата си на друг строеж, след което ще дойде да довърши навеса. Н. излага, че започнали да валят дъждове и тя започнала да се обажда на Д. постоянно и той й обещавал, че ще довърши работата, докато един ден й казал, че е приключил с тях. Наложило си да наемат други строители, които са довършили СМР. Н.Н. ги попитал колко струва направеното до момента и те му казали, че най-много 2 300 – 2 400 лева. През м. юли Н. дал на Д. още 600 лева, с което е счел, че е заплатил необходимата цена. През м. август в дома на свидетелката дошъл С.Д. и тя извикала съпруга си. В последствие разбрала, че Д. е казал на ответника, че му дължи пари и му нанесъл побой. Свид. Цветан Цвятков излага, че е нает от Н. за довършване на навес в с. Терзийско. На място свидетеля видял, че от навеса била покрита с цигли една много малка част. Цвятков заедно със свой колега довършил строежа. Свидетеля като специалист в строителството, преценил, че труда на извършеното до момента възлиза на 2 300 – 2 500 лева, имало много недовършени работи. Там където е било покрито с керемиди се наложило да бъде пренаредено, имало е усукване на дървената конструкция в следствие на дъждовете. Материалите са доставяни от Н., работата продължила около една седмица, като един ден строителите изчакали ответника да достави керемиди, които били стари. След като извършили СМР, ответника платил на двамата работници по 200 лева. Свид. Ц.К. е съседка на ответника и съпругата му. Знае от тях, че са започнали да правят ремонт на къщата си в с. Терзийско, която била изгоряла и са искали да направят и навес. К. описва случай, когато отишла в тях за да си върне заема и видяла ответника да държи пачка с пари. Н. й казал, че са приготвени за майстора, който е нает да извърши строежа. В този момент се звъннало на вратата и Н. излязъл да даде парите. Свидетелката разбрала, че сумата е 2 000 лева, но не знае дали са за къщата или за навеса.

         По делото е приета и изслушана съдебно-техническа експертиза. Вещото лице инж. Е.Г. е измерила на място извършените СМР и е изготвила два варианта: по данни на ищеца – материали – 4 991,90 лева – труд 2 169,40 лева без печалба и ДДС; материали  - 5 590,93 лева – труд – 2 429,72 лева с печалба и без ДДС; материали – 6 710 лева – труд 2 920 лева – с печалба и ДДС. По данни на ответника - материали – 4 242,15 лева – труд 1 892,07 лева без печалба и ДДС; материали  - 4 751,21 лева – труд – 2 119,11 лева с печалба и без ДДС; материали – 5 700 лева – труд 2 540 лева – с печалба и ДДС. В таблица към заключението, инж. Г. е отразила извършените СМР по вид, количество и материали.  

С оглед на изложените обстоятелства по делото, настоящата инстанция намира, че в производството се установи, че страните са били обвързани от облигационни отношения, породени от сключен между тях договор за СМР. По силата на този договор ищеца се е задължил да извърши СМР по жилищна сграда и навес на ответника. Съответно Н. се е задължил да заплати договорената цена. Спора между страните е възникнал относно заплащане изграждането на навеса. В производството липсват доказателства, от които да бъде установена каква цена са договорили страните. От представения протокол „за установяване на извършеното и заплащането на натурални строителни и монтажни работи” с дата 30.04.2014 г. не може да бъде установено по обективен начин задължението на ответника, тъй като Н. не е подписвал подобен писмен документ. Безспорно се установи от свидетелските показания, че Н.Н. два пъти е заплащал на свидетеля С. Д. суми от 2 000 лева и от 600 лева, с което решаващия съд приема за доказано, че ответника е изпълнил задължението си по договора за СМР и се явява изправна страна.

При тези изводи съда намира, че така предявения иск по реда на чл. 422 от ГПК – за доказване съществуване на вземане в размер на 3 000 лева се явява неоснователен и недоказан и следва да бъде отхвърлен

При този изход на делото и на основание чл. 78 ал. 3 от ГПК ще следва ищеца да заплати на ответника сторените съдебно-деловодни разноски в настоящето производство общо в размер на 500 лева

            Водим от изложеното съдът

Р     Е      Ш      И   :

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения по реда на чл. 422 от ГПК иск от ЕТ „Н. Д.”, ЕИК 110537590, със седалище и адрес на управление  гр. Троян, обл. Ловеч, ж. к. ”Буковец”, бл. 11, вх. А, ап. 2, представител Н. Д. против Н.С.Н. *** за сумата 3000 /три хиляди/ лева, представляваща неизплатено парично задължение за извършени строително ремонтни дейности, ведно със законната лихва, считано от 15.08.2014 година до окончателното й изплащане и сумата 60.00 /шестдесет/ лева - разноски по делото за платена държавна такса.

          ОСЪЖДА ЕТ „Н. Д.”, ЕИК 110537590, със седалище и адрес на управление  гр. Троян, обл. Ловеч, ж. к. ”Буковец”, бл. 11, вх. А, ап. 2, представител Н. Д. да заплати на Н.С.Н. *** сумата 500,00 – петстотин лева, сторени съдебно деловодни разноски по настоящето производство.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщението пред Ловешки окръжен съд.

 

                                                                   Районен съдия: