РЕШЕНИЕ

 

  195    

 

гр. Троян, 25.06.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети юни две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря ……………….. и в присъствието на прокурора…………. ..……………................. като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова  гражданско дело № 802 по описа  на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:   

        Производството е по реда на чл. 248 и 250 от ГПК.

        С решение № 147 от 05.05.2015 г. по настоящето дело съда е прекратил гражданския брак между страните С.Н. и И. Ц.- Н.

        Ответникът С.Н. е депозирал молба по реда на чл. 248 ал. 1 от ГПК с искане съда да допълни решението си за присъждане на съдебно-деловодни разноски.

        Молбата е внесена в законовия срок и по реда на чл. 248 ал. 2 от ГПК на ищцата И. Н. е дадена възможност да представи отговор, което същата е сторила на 22.05.2015 г. Изразено е становище, че молбата е неоснователна, тъй като съда се е произнесъл за това в решението си.

        Ищцата И. Н. е представила молба по реда на чл. 250 от ГПК в законоустановения срок за допълване на решението по отношение на предварителното му изпълнение.

        На основание чл. 250 ал. 2 от ГПК съда е дал възможност на ответника да представи отговор в едноседмичен срок, което той не е сторил.

          Двете молби са представени по делото в законоустановения срок и са допустими.

          Настоящата инстанция е преценила, че делото следва да бъде разгледано в закрито с. з.

        Относно молбата на С.Н. по реда на чл. 248 от ГПК. В решението си от 05.05.2015 г. решаващия съд е постановил, че прекратява брака между С.Н. и И. Н. поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство, като вина за това имат и двамата съпрузи. Предвид на това изрично е постановено, че при този изход на делото разноските следва да останат за страните, така както са сторени.  Следователно е налице произнасяне по този въпрос и е недопустимо съда да пререшава спора с допълнително решение. В случай, че страната е недоволна, има право да обжалва акта пред горния съд. Ще следва това искане да бъде оставено без уважение.

        Относно молбата на И. Н. по реда на чл. 250 от ГПК. Съгласно разпоредбата на чл. 242 ал. 1 от ГПК съда е длъжен да постанови предварително изпълнение на решението, когато присъжда издръжка, както е в настоящия случай, и което съда не е сторил в акта си. Ще следва на това основание решение № 147 от 05.05.2015 г. да бъде допълнено като се допусне предварителното му изпълнение.  

        Водим от горното и на основание чл. 248 и 250 от ГПК съда

 

Р Е Ш И:

        ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ депозираната от С.Н.Н., ЕГН **********, адрес: *** молба по реда на чл. 248 ал. 1 от ГПК с искане съда да допълни решението си за присъждане на съдебно-деловодни разноски.

        ДОПЪЛВА решение № 147 от 05.05.2015 г., постановено по гр. дело № 802 от 2014 г. по описа на Троянски районен съд, както следва: ДОПУСКА  предварително изпълнение на решението по реда на чл. 242 ал. 1 от ГПК.

        Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

                                                                             Районен съдия: