Р Е Ш Е Н И Е

 

    147

 

гр. Троян, 05.05.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на осми април две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на  прокурора ...……………....................... като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 802 по описа  на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:       

Производство с правно основание чл. 49 ал. 1 от Семейния                  кодекс.

              

      Постъпила е искова молба от И.М. *** срещу С.Н. *** правно основание чл. 49 ал. 1 от СК.

Водим от изложеното, съдът

 

                                Р     Е     Ш     И:

 

         ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на 10.09.2013 г. в гр. Троян, с Акт № 53/10.09.2013 г. на Община Троян между И.М. Ц.-Н., ЕГН **********,*** и С.Н.Н., ЕГН **********,*** поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на основание чл. 49 ал. І от СК.

         Вина за разстройството на брака имат и двамата съпрузи.

Родителските права върху роденото от брака малолетно дете А.С. Н., роден на *** г. предоставя за упражняване от майката, като бащата ще има право да контактува с детето всяка сряда и събота от месеца в присъствието на майката от 10.00 до 12.00 часа, както и да присъства на медицинските прегледи на детето, когато сметне за удачно до навършване на една година на детето.  Местоживеенето на малолетното дете се определя по местоживеенето на майката – гр. Троян, ул. „Македония” № 42.

ОСЪЖДА С.Н.Н., ЕГН **********,*** да заплаща месечна издръжка в размер на 100 – сто лева, считано от 05.05.2015 г. на И.М. Ц.-Н., ЕГН **********,*** в качеството й на майка и законен представител малолетния А.С. Н., до настъпване на законна причина за изменението или отмяната на издръжката.

           След прекратяването на брака И.М. Ц.-Н. ще носи предбачното си фамилно име – Ц..

          ОСЪЖДА С.Н.Н., ЕГН **********,*** да заплати в полза на Държавата по сметка съдебната власт 12.50 – дванадесет лева и 50 ст. окончателна държавна такса, както и държавна такса в размер на 144.00 – сто четиридесет и четири лева върху така определената издръжка.  

ОСЪЖДА И.М. Ц.-Н., ЕГН **********,***  да заплати в полза на Държавата по сметка съдебната власт 12.50 – дванадесет лева и 50 ст. окончателна държавна такса

          Решението подлежи на обжалване пред Ловешкия окръжен съд в двуседмичен срок  от връчването му на страните по делото.

 

 

                                                 Районен съдия: