Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 7

 

гр. Троян, 09.01.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав,  в публичното заседание на десети декември две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

при секретар М.С. и в присъствието на прокурора ……………………… като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 812 по описа за 2012 год., за да се произнесе - съобрази:

     С решение № 124 от 14.05.2014 г., съда е допуснал да се извърши съдебна делба по реда на 34 от ЗС между Б.В.Н., ЕГН **********,***, офис 10 – адв. Д.Н. от ПАК, Ц.В.Й., ЕГН **********,*** – адв. Т.Д. от ПАК, В.Б.Н., ЕГН **********,***, Ю.Б.Н., ЕГН **********, адрес: гр. София, р-он „Сердика”, ж. к. „Фондови жилища”, бл. 205, вх. Е, ет. 8, ап. 136, Я.Б.Н., ЕГН **********,*** А – адв. А.Ч. от ЛАК, А.Ю.Н.,*** – адв. Р.Г. от ЛАК и Е.И.Г.,*** на следния съсобствен недвижим имот, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83212.501.1169, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/07.04.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, на с. Шипково, Община Троян, находящ се на адрес: с. Шипково, ул. ”Дунав” № 12, местност „Вилна зона”, с площ 548 кв. м, с Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Номер по предходен план: 252, квартал: 21, парцел: ІІ; при съседи: имоти с идентификатори: 83212.501.1168; 83212.501.1219; 83212.501.1211; 83212.501.1220; 83212.501.1170; СГРАДА с идентификатор 83212.501.1169.1: застроена площ 46 кв. м; брой етажи – 2; предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; СГРАДА с идентификатор 83212.501.1169.2: застроена площ 15 кв. м; брой етажи – 2; предназначение: Селскостопанска сграда; СГРАДА с Идентификатор 83212.501.1169.3: застроена площ 40 кв. м; брой етажи – 2; предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, както е постановено от ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ с идентификатор 83212.501.1169 да се образуват   432 равни дяла, от които:

За  ищеца - Б.В.Н.: -144 равни дяла;

За  ответницата - Ц.  В.Й.: -144 равни дяла;

За ответника - Ю.  Б.  Н.: -63 равни дяла;

За ответника - Я.  Б.Н.: -18 равни дяла;

За ответницата - А.Ю.Н.: -18 равни дяла;

За ответницата - Е.И.Г.: - 45 равни дяла;

от СГРАДА с идентификатор 83212.501.1169.1: застроена площ 46 кв. м; брой етажи – 2; предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна да се образуват  8 равни дяла, от които:

За  ищеца Б.В.Н.: -1 равен дял и

За  ответницата - Ц.  В.Й.: - 7 равни дяла

от СГРАДА с идентификатор 83212.501.1169.2, застроена площ 15 кв. м; брой етажи – 2; предназначение: Селскостопанска сграда да се образуват 216 равни дяла, от които:

За  ищеца Б.В.Н.: -72 равни дяла;

За ответницата - Ц.  В.Й.: -72 равни дяла;

За ответника - В.  Б.  Н.: -5 равни дяла;

За ответника - Ю.  Б.  Н.: -24 равни дяла;

За ответника -  Я.  Б.Н.:  -24 равни дяла;

За ответницата - А.Ю.Н.: -19 равни дяла;

от СГРАДА с идентификатор 83212.501.1169.3, застроена площ 40 кв. м; брой етажи – 2; предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна да се  образуват 432 равни, от които:

За ищеца Б.В.Н.: -54 равни дяла;

За ответника - В.  Б.  Н.: -6 равни дяла;

За ответника - Ю.  Б.  Н.: -180 равни дяла;

За ответника -  Я.  Б.Н.: -18 равни дяла;

За ответницата - А.Ю.Н.: -12 равни дяла;

За ответницата - Е.И.Г.: -162 равни дяла

         В първото съдебно заседание след допускане на делбата страните са направили искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза и за представяне на становище от общинска администрация по реда на чл. 210 от ЗУТ – за поделяемост на поземления имот. Страните не са направили искания по сметки по реда на чл. 346 от ГПК.

С писмо от 12.09.2014 г. Община Троян е представила становище по чл. 201 от ЗУТ, че ПИ с идентификатор 83212.501.1169 е неподеляем на 432 равни дяла.

Съда е допуснал в производството съдебно техническа – експертиза с вещо лице инж. Е.Г.-М., която в заключението си е изготвила пазарна оценка на процесния имот общо за земя и сгради в размер на 80 000 лева, от които земя – 13 000 лева, сграда № 83212.501.1169.1 – 40 100 лева, сграда № 83212.501.1169.2 – 7 400 лева и сграда № 83212.501.1169.3 – 19 500 лева. Инж. Е.Г. – М. е дала становище, че като цяло процесния имот е неподеляем, сградите евентуално могат да бъдат поделени след изготвяне на инвестиционен проект.

С оглед на изложената фактическа обстановка решаващият съд като прецени доказателствата и доводите на страните по делото счита, че са налице условията на чл. 348 от ГПК – процесния имот е неподеляем и никоя от страните не е поискала да бъде поставен в дял на някоя от тях. Ще следва същия да бъде изнесен на публична продан с първоначална цена 80 000 лева, от които земя – 13 000 лева, сграда № 83212.501.1169.1 – 40 100 лева, сграда № 83212.501.1169.2 – 7 400 лева и сграда № 83212.501.1169.3 – 19 500 лева, каквато е определената пазарна оценка от вещото лице на имота към настоящия момент. Добитата от продажбата сума ще следва да се разпредели съобразно дяловете на всеки един съделител, а именно от ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ с идентификатор 83212.501.1169:

За  ищеца - Б.В.Н.: -144/432 ид. части;

За  ответницата - Ц.  В.Й.: -144/432 ид. части;

За ответника - Ю.  Б.  Н.: -63/432 ид. части;

За ответника - Я.  Б.Н.: -18/432 ид. части;

За ответницата - А.Ю.Н.: -18/432 ид. части;

За ответницата - Е.И.Г.: - 45/432 ид. части;

от СГРАДА с идентификатор 83212.501.1169.1: застроена площ 46 кв. м; брой етажи – 2; предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна:

За  ищеца Б.В.Н.: -1/8 ид. части и

За  ответницата - Ц.  В.Й.: - 7/8 ид. части

от СГРАДА с идентификатор 83212.501.1169.2, застроена площ 15 кв. м; брой етажи – 2; предназначение: Селскостопанска сграда:

За  ищеца Б.В.Н.: -72/216 ид. части;

За ответницата - Ц.  В.Й.: -72/216 ид. части;

За ответника - В.  Б.  Н.: -5/216 ид. части;

За ответника - Ю.  Б.  Н.: -24/216 ид. части;

За ответника -  Я.  Б.Н.:  -24/216 ид. части;

За ответницата - А.Ю.Н.: -19/216 ид. части;

от СГРАДА с идентификатор 83212.501.1169.3, застроена площ 40 кв. м; брой етажи – 2; предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна:

За ищеца Б.В.Н.: -54/432 ид. части;

За ответника - В.  Б.  Н.: -6/432 ид. части;

За ответника - Ю.  Б.  Н.: -180/432 ид. части;

За ответника -  Я.  Б.Н.: -18/432 ид. части;

За ответницата - А.Ю.Н.: -12/432 ид. части;

За ответницата - Е.И.Г.: -162/432 ид. части.

Ще следва всяка една от страните да заплати по 4 % държавна такса в полза на Държавата по сметка на съдебната власт върху добитата от продажбата сума, съобразно техните дялове, както следва: Б.Н. – 564,10 лева, Ю.Н. – 430,26 лева, В.Н. – 17,30 лева, Я.Н. – 85,20 лева, А.Н. – 67,90 лева и Е.Г. – 345,60 лева. С протоколно определение от 10.12.2014 г. съда на основание чл. 83 ал. 2 от ГПК е освободил съделителката Ц.Й. от дължимите държавна такса и разноски в производството по настоящето дело и ще следва определената държавна такса в размер на 1 669,90 лева на основание чл. 83 ал. 3 от ГПК така определената такса да бъда заплатена от бюджета на съда.

     Съделителите са направили възражение за прекомерност на адв. хонорар в размер на 1000 лева, заплатен от ищеца Б.Н. по реда на чл. 78 ал. 5 от ГПК. Съдът намира възражението за неоснователно, тъй като съгласно пар. 2 от ДР на Наредбата за минималните размери на адв. възнаграждение: В случаите по чл. 64 от Гражданския процесуален кодекс (отм.), както и в случаите на чл. 78, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 161, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс присъденото възнаграждение не може да бъде по-ниско от двукратния размер на възнагражденията, посочени в тази наредба. При действащата наредба, минималното адв. възнаграждение по производство за съдебна делба е в минимален размер на 800 лева.    

Съгласно разпоредба на чл. 355 от ГПК страните заплащат разноските в производството съгласно дяловете си. В настоящето производство деловодни разноски са сторили Б.Н. общо в размер на 1 966 лева и Ц.Й. в размер на 400 лева. Съгласно цитираната разпоредба ще следва останалите съделители да заплатят на Б.Н. сторените съдебно-деловодни разноски, както следва: Ю.Н. – 481 лева, В.Н. – 20 лева, Я.Н. – 108 лева, А.Н. – 89 лева и Е.Г. – 373 лева. Както беше описано горе съделителката Ц.Й. е освободена от държавна такса и разноски и ще следва припадащата й се сума от 402 лева, съразмерно с дела й, да бъде заплатена на Б.Н. от бюджета на съда. 

Ще следва на същото основание останалите съделители да заплатят на Ц.Г. сторените съдебно-деловодни разноски, както следва: Б.Н. – 98 лева, Ю.Н. – 97 лева, В.Н. – 4 лева, Я.Н. – 22 лева, А.Н. – 18 лева и Е.Г. – 75 лева.

Водим от изложеното съдът

 

 

Р      Е       Ш     И      :

 

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН като неподеляем следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83212.501.1169, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/07.04.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, на с. Шипково, Община Троян, находящ се на адрес: с. Шипково, ул. ”Дунав” № 12, местност „Вилна зона”, с площ 548 кв. м, с Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Номер по предходен план: 252, квартал: 21, парцел: ІІ; при съседи: имоти с идентификатори: 83212.501.1168; 83212.501.1219; 83212.501.1211; 83212.501.1220; 83212.501.1170; СГРАДА с идентификатор 83212.501.1169.1: застроена площ 46 кв. м; брой етажи – 2; предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; СГРАДА с идентификатор 83212.501.1169.2: застроена площ 15 кв. м; брой етажи – 2; предназначение: Селскостопанска сграда; СГРАДА с Идентификатор 83212.501.1169.3: застроена площ 40 кв. м; брой етажи – 2; предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна при първоначална цена 80 000 – осемдесет хиляди лева, от които земя – 13 000 – тринадесет хиляди лева, сграда № 83212.501.1169.1 – 40 100 – четиридесет хиляди и сто лева, сграда№ 83212.501.1169.2 – 7 400 – седем хиляди и четиристотин лева и сграда № 83212.501.1169.3 – 19 500 – деветнадесет хиляди и петстотин лева.

Добитата от продажбата сума да се подели между съделителите  съобразно дяловете на всеки един от тях, а именно както следва: ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ с идентификатор 83212.501.1169:

За  ищеца - Б.В.Н., ЕГН **********,***, офис 10 – адв. Д.Н. от ПАК: -144/432 ид. части;

За  ответницата - Ц.  В.Й. ЕГН **********,*** – адв. Т.Д. от ПАК: -144/432 ид. части;

За ответника - Ю.  Б.  Н. ЕГН **********, адрес: гр. София, р-он „Сердика”, ж. к. „Фондови жилища”, бл. 205, вх. Е, ет. 8, ап. 136: -63/432 ид. части;

За ответника - Я.  Б.Н. ЕГН **********,*** А – адв. А.Ч. от ЛАК: -18/432 ид. части;

За ответницата - А.Ю.Н.,*** – адв. Р.Г. от ЛАК: -18/432 ид. части;

За ответницата - Е.И.Г.:***: - 45/432 ид. части;

от СГРАДА с идентификатор 83212.501.1169.1: застроена площ 46 кв. м; брой етажи – 2; предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна:

За  ищеца Б.В.Н., с горните данни: -1/8 ид. части и

За  ответницата - Ц.  В.Й., с горните данни: - 7/8 ид. части

от СГРАДА с идентификатор 83212.501.1169.2, застроена площ 15 кв. м; брой етажи – 2; предназначение: Селскостопанска сграда:

За  ищеца Б.В.Н., с горните данни: -72/216 ид. части;

За ответницата - Ц.  В.Й., с горните данни: -72/216 ид. части;

За ответника - В.  Б.  Н. ЕГН **********,***: -5/216 ид. части;

За ответника - Ю.  Б.  Н., с горните данни: -24/216 ид. части;

За ответника -  Я.  Б.Н., с горните данни:  -24/216 ид. части;

За ответницата - А.Ю.Н., с горните данни: -19/216 ид. части;

от СГРАДА с идентификатор 83212.501.1169.3, застроена площ 40 кв. м; брой етажи – 2; предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна:

За ищеца Б.В.Н., с горните данни: -54/432 ид. части;

За ответника - В.  Б.  Н., с горните данин: -6/432 ид. части;

За ответника - Ю.  Б.  Н., с горните данни: -180/432 ид. части;

За ответника -  Я.  Б.Н., с горните данни: -18/432 ид. части;

За ответницата - А.Ю.Н., с горните данни: -12/432 ид. части;

За ответницата - Е.И.Г., с горните данни: -162/432 ид. части.

ОСЪЖДА съделителите да заплатят в полза на Държавата по сметка на съдебната власт 4 % държавна такса, както следва Б.В.Н., с горните данни 564,10 – петстотин шестдесет и четири лева и 10 стотинки, Ю.Б.Н., с горните данни 430,26 – четиристотин и тридесет лева и 26 стотинки, В.Б.Н., с горните данни 17,30 – седемнадесет лева и 30 стотинки, Я.Б.Н., с горните данни 85,20 – осемдесет и пет лева и 20 стотинки, А.Ю.Н., с горните данни – 67,90 – шестдесет и седем лева и 90 стотинки и Е.И.Г., с горните данни 345,60 – триста четиридесет и пет лева и 60 стотинки в размер, за освободената от такси и разноски съделителка Ц.В. Йорданов определената държавна такса в размер на 1 669,90 – хиляда шестстотни шестдесет и девет лева и 90 стотинки на основание чл. 83 ал. 3 от ГПК да бъда заплатена от бюджета на ТРС. 

ОСЪЖДА на основание чл. 355 от ГПК останалите съделители да заплатят на Б.Н., с горните данни сторените съдебно-деловодни разноски, както следва: Ю.Н., с горните данни – 481,00 – четиристотин осемдесет и един лева, В.Н., с горните данни – 20,00 – двадесет лева, Я.Н., с горните данни – 108,00 – сто и осем лева, А.Н., с горните данни – 89,00 – осемдесет и девет лева и Е.Г., с горните данни – 373,00 – триста седемдесет и три лева. Припадащата се сума на съделителката Ц.Й., с горните данни в размер на 402,00 – четиристотин и два лева, съразмерно с дела й, да бъде заплатена на Б.Н. от бюджета на ТРС.  

ОСЪЖДА на основание чл. 355 от ГПК останалите съделители да заплатят на Ц.Г., с горните данни сторените съдебно-деловодни разноски, както следва: Б.Н., с горните данни – 98,00 – деветдесет и осем лева, Ю.Н., с горните данни – 97,00 – деветдесет и седем лева, В.Н., с горните данни – 4,00 – четири лева, Я.Н., с горните данни – 22,00 – двадесет и два лева, А.Н., с горните данни – 18,00 – осемнадесет лева и Е.Г., с горните данни – 75,00 – седемдесет и пет лева

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.

 

                                               Районен съдия: