РЕШЕНИЕ

 

   361   

 

гр. Троян, 24.11.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд,  четвърти състав,  в закрито заседание на двадесет и четвърти ноември две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на

прокурора ...……………....................…..... като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гражданско дело №  812 по описа  на ТРС за 2012 год., за да се произнесе - съобрази:  

        Производството е по реда на чл. 247 от ГПК.

        С решение № 7 от 09.01.2015 г. по настоящето дело, което е влязло в законна сила съда е приключил втората фаза на съдебната делба, като е изнесъл на публична продан делбения имот.

С протоколно определение от 10.12.2014 г. съда на основание чл. 83 ал. 2 от ГПК е освободил съделителката Ц.Й. от дължимите държавна такса и разноски в производството по настоящето дело.

При първата хипотеза на чл. 247 ал. 1 от ГПК съда по своя инициатива може да поправи допуснатата в решението си очевидна фактическа грешка. Безспорно такава е допусната в мотивите и съответно диспозитива на цитираното решение. Съда е постановил следното: „..за освободената от такси и разноски съделителка Ц.В. Й.определената държавна такса в размер на 1 669,90 – хиляда шестстотни шестдесет и девет лева и 90 стотинки на основание чл. 83 ал. 3 от ГПК да бъда заплатена от бюджета на ТРС.”, както и „Припадащата се сума на съделителката Ц.Й., с горните данни в размер на 402,00 – четиристотин и два лева, съразмерно с дела й, да бъде заплатена на Б.Н. от бюджета на ТРС.” Съда неправилно е причислил заплащането на суми по уравнение на дяловете между съделителите като такси и разноски по смисъла на чл. 83 от ГПК. Що се отнася до определената държавна такса за съделителката Ц.Г. в размер на 1 669,90 лева, то Г. е освободена по реда на цитираната разпоредба и не следва да я заплаща, а да си остена за сметка на бюджета.   

        Съдът е преценил, че не следва страните да бъдат призовани в открито съдебно заседание.

        При тези данни настоящата инстанция приема, че е налице хипотезата на чл. 247 от ГПК – очевидна фактическа грешка и ще следва тя да бъде изправена в настоящото производство. Очевидна фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението.

Ще следва да се допусне поправката на очевидната фактическа грешка като навсякъде в мотивите и диспозитива на решение № 7 от 09.01.2015 г. вместо „Припадащата се сума на съделителката Ц.Й., с горните данни в размер на 402,00 – четиристотин и два лева, съразмерно с дела й, да бъде заплатена на Б.Н. от бюджета на ТРС.” да се чете „ОСЪЖДА Ц.В.Й., ЕГН **********, съд. адрес: *** – адв. Т.Д. от ПАК да заплати на Б.В.Н., ЕГН **********, съд. адрес: ***, офис 10 – адв. Д.Н. от ПАК 402,00 – четиристотин и два лева, припадащата се сума съразмерно с дела й ”, както и ”…за освободената от такси и разноски съделителка Ц.В. Й. определената държавна такса в размер на 1 669,90 – хиляда шестстотни шестдесет и девет лева и 90 стотинки на основание чл. 83 ал. 3 от ГПК да бъда заплатена от бюджета на ТРС.” да се чете „съделителката Ц.В. Й. не следва да заплаща определената държавна такса в размер на 1 669,90 – хиляда шестстотни шестдесет и девет лева и 90 стотинки, тъй като същата е освободена от такси и разноски по реда на чл. 83 от ГПК.”  

        Водим от горното и на това основание съда

 

Р Е Ш И:

 

     ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в Решение № 7 от 09.01.2015 г. по гр. дело № 812 от 2012 г. по описа на ТРС като навсякъде в мотивите и диспозитива на решението вместо „Припадащата се сума на съделителката Ц.Й., с горните данни в размер на 402,00 – четиристотин и два лева, съразмерно с дела й, да бъде заплатена на Б.Н. от бюджета на ТРС.” да се чете „ОСЪЖДА Ц.В.Й., ЕГН **********, съд. адрес: *** – адв. Т.Д. от ПАК да заплати на Б.В.Н., ЕГН **********, съд. адрес: ***, офис 10 – адв. Д.Н. от ПАК 402,00 – четиристотин и два лева, припадащата се сума съразмерно с дела й ” както и ”…за освободената от такси и разноски съделителка Ц.В. Й.определената държавна такса в размер на 1 669,90 – хиляда шестстотни шестдесет и девет лева и 90 стотинки на основание чл. 83 ал. 3 от ГПК да бъда заплатена от бюджета на ТРС.” да се чете „съделителката Ц.В. Й. не следва да заплаща определената държавна такса в размер на 1 669,90 – хиляда шестстотни шестдесет и девет лева и 90 стотинки, тъй като същата е освободена от такси и разноски по реда на чл. 83 от ГПК.”  

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

                                                                                     Районен съдия: