РЕШЕНИЕ № 99

гр. Троян, 26.03.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и шести февруари две хиляди и петнадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………….., като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 826 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

          Производството е по реда на чл. 26 и сл. от ЗЗДт.

         Постъпило е искане от Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Троян за настаняване по съдебен ред извън семейството, в специализирана институция – Център за настаняване от семеен тип - /КСУ/ с. Дълбок дол на малолетното дете К.В.А., роден на *** г., временно настанен по административен ред със заповед от 10.09.2014 г. на Директора на ДСП Люлин – гр. София. В молбата се твърди, че К.А. е роден в гр. София, като майката А. Д. страда от лека форма на олигофрения и не е в състояние да се грижи за детето. От миналата година детето пребивава в центъра в с. Дълбок дол.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Видно от представените по делото удостоверение за раждане от *** г. на СО – р-он „Триадица”, детето К.В.А. е роден в гр. София на *** г., от майка А.Д. Д. и баща В.Т.А.. Майката страда от лека форма на олигофрения и е била настанена в Дом за временно настаняване на бездомни хора. К. е оставен за временно отглеждане в ДМСГД „Света София” – гр. София. Поради промяна на обстоятелствата, със заповед от 21.04.2006 г. детето е върнато в семейството на майката, която сключила брак с В.А.. През 2007 г. в ДСП Младост – гр. София е получен сигнал за неприемливи и лоши условия, при които е отглеждано детето. След проверка на социалните работници, К. е изведен от семейната среда и е настанен в Дом за деца за временно настаняване „Вяра, Надежда и Любов” – гр. София. На 07.11.2007 г. родителите са подписали декларация, че дават съгласието си за пълното осиновяване на малолетното дете. През 2008 г. К. временно е настанен в Дома за деца „Надежда”. Със заповед от 30.09.2010 г. престоят му в този дом е прекратен поради навършване на допустимата възраст, след което детето веднага е преместено в Център за настаняване от семеен тип за деца с интелектуални затруднения в гр. София.

Със Заповед № ЗД-Н-33/10.09.2014 г. предвид възрастта на К., същия е настанен в ЦНСТ /КСУ/ - с. Дълбок дол, където пребивава и в момента.    

          По делото е представен социален доклад от ДСП –Троян, от който се установяват изложените факти – детето се чувства добре в ЦНСТ – с. Дълбок дол, за него се полагат необходимите медицински грижи с оглед здравословното му състояние – лека умствена изостаналост.

В с. з. сътрудник в ЦНСТ Силвия Тодорова е изразила становище, че К. се чувства добре в центъра, свикнал е с обстановката и се включва в провежданите занимания.

РП – Троян е редовно призована, не се явява представител и не е взето становище по молбата. 

Родителите на детето са редовно призовани, не се явяват и не вземат отношение по молбата.

Цялостната преценка на събраните по делото доказателства налага извода, че настаняването ще бъде в интерес на детето и ще осигури нормални условия за неговото отглеждане и психофизическо развитие .

На основание чл. 27 ал. І, вр. чл. 4 ал. І т. 5 и чл. 25 ал. І т. 2 от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Воден от гореизложеното, съдът

                         Р   Е   Ш   И :

         НАСТАНЯВА детето К.В.А., роден на *** г. в гр. София, от майка А.Д. Д., ЕГН ********** и баща В.Т.А., ЕГН **********, в Център за настаняване от семеен тип – с. Дълбок дол, обл. Ловеч, до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или до навършване на пълнолетие или завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст.

         ДОПУСКА незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в седмодневен срок от съобщението до страните и прокуратурата, че е обявено.             

 

Районен съдия: