РЕШЕНИЕ № 53

 

гр. Троян, 24.02.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав,  в публичното  заседание на двадесет и седми януари две хиляди и петнадесета година в състав:

                                               Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на  прокурора ...……………...........................…...... като разгледа докладваното от съдията – Ютерова  гр. дело № 832 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

Д.П.К., К.К.М. и А.К.Р.,*** са предявили иск с правно основание чл. 124 ал. І от ГПК срещу Община гр. Троян, представлявана от кмета Донка Михайлова за установяване правото си на собственост върху имоти кад. № 73198.100.26.и 73198.514.504, находящи се в гр. Троян, кв. „Ливадето”. В с. з. ищците се представляват от адв. К.Н. от ЛАК, който от името на доверителите си моли съда да уважи изцяло предявения иск.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответната община е изпратено копие от ИМ и доказателствата, в законовия месечен срок е представен писмен отговор, с който се заявява, че не се оспорва предявения иск, същия е допустим и за ищците е налице правен интерес от предявяването на иска. Не са ангажирани доказателства, не е изразено становище по същество. 

От приложените писмени доказателства: нотариален акт № 69 т.3 н.д.1146/93г.на РС Троян, нотариален акт № 121 т.3 н.д. 1147/93г.на Троянски районен съд,  Справка от Служба по кадастъра Ловеч за ПИ с идентификатор 73198.100.25, Удостоверение за наследници № 227/14г. на Столична община, Молба до ОСЗ Ловеч и Община Троян вх.№ 276/14г,  Отговор изх.№ ВС-37-347/14г.на Областна дирекция „Земеделие" Ловеч, скица на ПИ № 15-366373/13.10.2014 г. на СГКК - Ловеч, удостоверение за данъчна оценка № ДО003516/14.10.2014 г., Скица на ПИ № 15-366383/13.10.2014 г. на СГКК – Ловеч и удостоверение за данъчна оценка № ДО003547/20.10.2014 г. и от показанията на разпитаните свидетели по делото П.И.Ч. и Г.Б.А., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Ищците Д.К., К.М. и А.Р. са наследници на К.Ц. Р.,***, починал на 23.01.2014 г. Наследодателя им е притежавал недвижими имоти в гр. Троян, кв. „Ливадето”. През 1993 г. ищците решили да закупят съседния имот, който се намира на север и изток от техен имот, представляващ нива от около 1500 кв. м, собственост на С.М.К. от гр. Пловдив. Същата им е представила нотариален акт 69 т. 3  н. д.1146/93 г. на РС - Троян, в който е вписано, че имота е възстановен с Решение № 131 /08.12.1992 г. на Поземлена комисия - Троян.

Към тази дата ЗСПЗЗ не е изисквал решението на Поземлена комисия да е придружено със скица, и самото решение възстановява собствеността на бившите собственици.

Видно от представения нотариален акт № 121 т. 3, н. д. № 1147/09.09.93 г. К.Ц. Р. е закупил описания имот — нива с плош  1500 кв. м, находяща се в гр. Троян, кв.Ливадето, при граници: Йона Маринчевска, дол, н-ци Киро Русков, Станю Иванов и стар път.

След направена проверка в СГКК ищците установили, че една част от имота е заснета с идентификатор № 73198.100.25 нива, с площ 1539 кв. м, записана като „земи по чл.19 ЗСПЗЗ", а 60 кв. м попадат в урбанизирана територия и са с идентификатор № 73198.514.503, записан „общинска собственост".

Записването е извършено съгласно Протокол от 15.01.2013 г. и Заповед РД-12-10/16.01.2013 г. на Директора на Областна служба „Земеделие" Ловеч.

    Ищците подали молба до Областна служба „Земеделие" и Община Троян за отписване на имота от списъка на земите по чл.19 ЗСПЗЗ.

С писмо от 09.06.2014 г. на първата ищца е указано да представи писмени доказателства по местност, площ и три граници на закупения от тях имот, но предвид липсата на идентификатор при покупката на имота, такова доказателство не може да бъде изготвено.

След изчерпване на административния ред, за ищците се породил правния интерес да предявят настоящата искова претенция за доказване правото си на собственост върху закупения имот.

За изясняване твърденията на страните в процеса, настоящата инстанция е допуснала гласни доказателства, като от показанията на разпитаните свидетели се установява, че Д. и Киро Р. са закупили процесния имот през 1993 г. от Стефка Краева. Имота представлява нива с площ около декар и половина при граници: Станю Иванов и Йона Маринчевска, река или долчина „Кравая” и техен собствен имот. И двамата свидетели показват процесния имот на скицата и излагат, че същия се обработва от ищците, никога Община Троян не е притежавал имот на това място.

Правни изводи: Съдът е сезиран с установителен иск по реда на чл. 124 ал. 1 от ГПК, с който в настоящия случай ищците целят доказване право на собственост върху процесните имоти. Предявявянето на подобен субсидиарен иск предполага наличие на правен интерес. Изискването за наличие на правен интерес, което е процесуална предпоставка за допустимостта на всеки иск, изрично е подчертано в разпоредбата на чл. 124 ал. 1 от ГПК. Само чрез изискването за интерес от установяването, може да се обособят нуждаещите се от съдебно установяване граждански правоотношения – т. е. следва да се очертае нарушеното материално право, нуждаещо се от съдебна защита. Правният интерес от провеждане на установителен иск е обусловен от оспорване претендирано от ищеца право или претендиране отричано от него право. С оглед на представените и обсъдени доказателства и твърдения на страните в настоящия процес, решаващия съд намира, че предявения иск е основателен и доказан и следва да бъде изцяло уважен, като бъде признато по отношение на ответника, че ищците са собственици на следните недвижими имоти:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 73198.100.25 по КККР на гр. Троян, представляващ нива с площ 1539 кв. м, записана като „земи по чл.19 ЗСПЗЗ", при граници: 73198.514.503, № 73198.514.502, 73198.514.504, № 73198.100.24, № 73198.100.28, 73198.100.31, № 73198.100.25, 73198.514.231 и 73198.100.26 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 73198.514.503, записан „общинска собственост", с площ 60 кв. м, попадащ в урбанизираната територия, при граници: 73198.100.25, 73198.514.504 и 73198.514.504.

Ищците изрично са изразили становище, че не претендират за съдебно-деловодни разноски.

Водим от изложеното съдът

 

Р    Е     Ш     И    :

 

ПРИЗНАВА на основание чл. 124 ал. 1 от ГПК по отоншение на Община Троян, представлявана от кмета Донка Михайлова, че Д.П.К., ЕГН **********, А.К.Р., ЕГН **********, двамата с адрес: гр. София, ж. к. „Толстой”, бл. 61, вх. А, ет. 4, ап. 7 и К.К.М., ЕГН **********, адрес:***, ж. к. „Надежда – 2”, бл. 270 – А, вх. А, ет. 1, ап. 1 са собственици на следните недвижми имоти, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 73198.100.25 по КККР на гр. Троян, представляващ нива с площ 1539 кв. м, записана като „земи по чл.19 ЗСПЗЗ", при граници: 73198.514.503, № 73198.514.502, 73198.514.504, № 73198.100.24, № 73198.100.28, 73198.100.31, № 73198.100.25, 73198.514.231 и 73198.100.26 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 73198.514.503, записан „общинска собственост", с площ 60 кв. м, попадащ в урбанизираната територия, при граници: 73198.100.25, 73198.514.504 и 73198.514.504.

Решението подлежи на обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                        Районен съдия: