Р Е Ш Е Н И Е

 

      

 

гр. Троян, 26.02.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд,  четвърти състав,  в публичното  заседание на четвърти февруари две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на  прокурора ………  като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 833 по описа  на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:  

 

Производството е образувано по искова молба, предявена от Д.И.Р. *** против Б.Н.К. ***. Твърди се, че страните са живели на семейни начала, двамата имат дъщеря – малолетната А.Б.К., родена на *** г. Преди известно време отношенията между ищцата и ответника се влошили, възникнали непреодолими противоречия между тях и Р. през м. юли 2014 г. се принудила да напусне собственото си жилището, в което двамата живеели. Ищцата твърди, че не е възможно да води някакъв нормален разговор с ответника, поради което с настоящата молба претендира на основание чл. 127 ал. 2, чл. 142, чл. 143, чл. 144 и чл. 59 от СК предоставяне на упражняването на родителските права спрямо малолетното дете, определяне на режим на лични отношения на бащата с детето и присъждане на издръжка в бъдеще. Представят се доказателства.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответника е изпратено копие от ИМ и доказателствата в предвидения месечен срок същия не е представил отговор и не е взел становище по иска. Не са ангажирани доказателства.

ДСП – Троян е представила социален доклад, не изпраща представител в с.з.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното.

Видно от представеното удостоверение за раждане А.Б.К. е родена на *** г. от майка Д.И.Р. и баща Б.Н.К.. Във връзка с твърдяните обстоятелства по исковата молба в производството е разпитана свидетелката С.М.М., която е братовчедка на ищцата излага, че познава страните по делото -  двамата живеят разделено от месец юли 2014 г. В момента детето живее при майка си Д.Р., която се принудила да напусне собственото си жилище и отишла да живее на ул. „Христо Ботев” при своята майка. Свидетелката излага, че двамата имали конфликти от много отдавна, тъй като Б.К. е с особен характер. След като двамата се разделили, ответника не се е обаждал със седмици, поне да се поинтересува как е детето му. От известно време ответника взима детето със себе си през някой от почивните дни.  

Ищцата е представила удостоверение за месечните си доходи, както и нот. акт № 132, т. ІІ н. д. № 682/2001 г. на ТРС, от който се установява, че е собственик на недвижим имот, находящ се в гр. Троян, подробно описан в акта. 

С нот. покана, връчена на ответника на 18.09.2014 г. същия е поканен да напусне собственото жилище на ищцата, находящо се на ул. „Дъскотина” № 10, което не е сторено, както се твърди в исковата молба.

От приложения по делото социален доклад се установява, че двамата родители са поканени на среща със социалните работници, но тъй като не са се явили, ДСП – Троян не е в състояние да изрази становище по делото.   

При така установените факти съдът прие следните правни изводи:

Съгласно чл. 127 ал. 2 от СК когато родителите не живеят заедно и не постигнат споразумение относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с него и издръжката му, спорът се решава от районния съд по настоящ адрес на детето, който се произнася по посочените въпроси.

В процесния случай родителите на малолетното дете не живеят заедно и не поддържат контакти помежду си, което води до невъзможност за постигане на съгласие по чл. 127 ал. 1 от СК. Затова по повод подаденото искане посочените в закона въпроси следва да се решат от съда.

Местоживеенето на детето А. следва да се определи при майката, тъй като Д.Р. упражнява активна грижа за детето си. Същевременно се установи в процеса, че бащата рядко се интересува от малолетната си дъщеря.

Родителските права спрямо А. следва да се упражняват от майката, при която детето ще живее. По делото липсват установени обстоятелства, които да обосновават извод относно необходимостта от определяне на специфични мерки относно упражняването на родителските права по смисъла на чл. 59 ал. 2 от СК.

Във връзка с подлежащия на определяне режим на лични отношения на бащата с детето, ищцата е направила искане К. да контактува с малолетната им дъщеря всяка първа и трета събота от месеца от 09.00 часа до 17.00 часа, както и по 20 дена от лятната ваканция, което време да не съвпада с платения годишен отпуск на майката.

Претенцията за издръжка на малолетното дете е основателна, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 143 ал. 2 от СК родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Размерът на издръжката следва да се определи съобразно изискванията на чл. 142 ал. 1 СК – според нуждите на лицето, което има право на издръжка и възможностите на лицето, което я дължи. Ищцата чрез своя пълномощник адв. С. излага, че следва да бъде определена издръжка в размер на 90 лева. За материалното състояние и доходите на ответника няма никакви данни. Съдът счита, че следва ответника да заплаща на ищцата като майка и законен представител по 90 лева месечна издръжка за малолетното дете, считано от 01.02.2015 г.

По повод направеното искане и на основание чл. 78 ал. І от ГПК ответника следва да заплати на ищцата 530 лева разноски по делото.

Ще следва ответника да заплати на Държавата по сметка на съдебната власт общо сумата 129,60 лева, представляващи 4 % ДТ върху определената издръжка за три години, както и върху издръжката за минало време.

Водим от горното съдът 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОСТАНОВЯВА родителските права спрямо малолетната А.Б.К., родена на *** година, ЕГН ********** в бъдеще да се упражняват от нейната майка и законен представител Д.И.Р., ЕГН **********.

ПОСТАНОВЯВА местоживеенето на детето А.Б.К. да е при майката Д.И.Р., ЕГН **********., като в момента това е постоянният и настоящ адрес на майката: гр. Троян, ул. "Дъскотина" 10, като това ще бъде осъществено след напускане на жилището на същия адрес от страна на бащата Б.Н.К..

ПОСТАНОВЯВА режима на лични отношения на Б.Н.К. ЕГН ********** с малолетната си дъщеря А.Б.К., родена на *** година, както следва: всяка първа и трета събота от месеца за времето от 9.00 часа сутринта до 17.00 часа след обед, както и по 20 дни през лятната ваканция, което време да не съвпада с редовния платен годишен отпуск на майката.

ОСЪЖДА Б.Н.К. ЕГН **********,*** да заплаща на Д.И.Р., ЕГН **********,***, адв. С. С./, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете А.Б.К.. по 90,00 – деветдесет лева месечна издръжка, считано от 01.02.2015 г. за в бъдеще до настъпването на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

ОСЪЖДА Б.Н.К. ЕГН **********,*** да заплати на Д.И.Р., ЕГН **********,***, адв. С. С./ сумата 530,00 – петстотин и тридесет лева разноски по делото, а на Държавата по сметка на съдебната власт 129,60 – сто двадесет и девет лева и 60 стотинки държавна такса върху определената издръжка за в бъдеще и за минало време.

На основание чл. 242 ал. І от ГПК ДОПУСКА предварително  изпълнение на решението.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от  съобщението.

 

Районен съдия: