РЕШЕНИЕ

 

  52

 

гр. Троян, 23.02.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното  заседание на трети февруари две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на

прокурора ...……………...........................…...... като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 834 по описа  на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:       

                         

               Водим от горното съдът

                Р    Е     Ш     И    :

               ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на 11.06.2005 г. в гр. Троян, за което е съставен акт за граждански брак № 54/11.06.2005 г. на Община Троян между Г.П.С. ***, с ЕГН ********** и М.Г.С.,***, с ЕГН ********** поради настъпило сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на основание чл. 50 от СК.

               УТВЪРЖДАВА постигнатото СПОРАЗУМЕНИЕ между Г.П.С. ***, с ЕГН ********** и М.Г.С.,***, с ЕГН ********** на основание чл. 50 ал. ІІ от СК:

Упражняването на родителските права върху роденото от брака дете И.М. С., ЕГН ********** се предоставя на неговата майка Г.П.С.. Местоживеенето на детето ще следва местоживеенато на майката, което в момента е гр. Троян, област Ловеч, ул. „Христо Ботев” 111.

Определя режим на лични отношения на И.М. С. с неговия баща М.Г.С., като бащата ще има право да взема детето при себе си всяка първа и трета събота от месеца от 09.00 часа до 17.00 часа, както и два пъти по петнадесет дена през лятото, което време да не съвпада с платения годишен отпуск на майката.

 М.Г.С. се задължава да заплаща на Г.П.С., в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете И.М. С., издръжка в размер на по 100,00 - сто лева месечно, считано от 01.02.2015 год. за в бъдеще до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, заедно със законната лихва за всяка закъсняла вноска на определената издръжка.

 Съпрузите не претендират получаване на издръжка един от друг и не си дължат такава, не претендират относно лични спестовни влогове или други вземания. 

 Семейното жилище, находящо се в гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 111 предоставя за ползване от Г.П.С..

Съпрузите са поделили извънсъдебно останалите придобити по време на брака им движими вещи и нямат искания или спорове във връзка с такова имущество.

След прекратяването на брака молителката Г.П.С. ще възстанови предбрачната си фамилия – П..

         ОСЪЖДА М.Г.С.,*** да заплати  в полза на Държавата по сметка на съдебната власт 25.00 двадесет и пет лева окончателна държавна такса, както и 72.00 – седемдесет и два лева ДТ върху размера на присъдената издръжка за три години.     

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване .

 

                                                                           Районен съдия: