РЕШЕНИЕ

 

      

 

гр. Троян, 01.12.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

        Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на  трети ноември две хиляди и петнадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………………………………….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 843 по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:       

Производството по настоящето дело е за развод по взаимно съгласие по реда на чл. 50 и чл. 51 от СК.                            

             Водим от горното съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК, вр. с чл. 330, ал. ІІІ от ГПК гражданския брак между К.П.К., ЕГН **********, адрес: *** и В.В.К., ЕГН **********,***, съдебен адрес:***, офис № 29 /адв. П.Е./, сключен в гр. Троян с Акт за граждански брак № 8 от 02.03.2003 г. на Община гр.Троян по взаимно съгласие на съпрузите.

УТВЪРЖДАВА по реда на чл. 51 ал. ІІ, вр. с ал. І от СК постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА И ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ: Предоставя упражняването на родителските права върху малолетното дете А.К.П., родена на *** г. в гр.Троян, ЕГН ********** на нейния баща и законен представител К.П.К., ЕГН **********.

Местоживеенето на детето ще следва местоживеенето на бащата К.П.К..

Майката В.В.К. ще упражнява правото си на лични контакти с детето си А.К.П. както следва: майката ще взема детето при себе си всяка първа и трета седмици от месеца от 10.00 часа в съботните дни – до 18.00 часа в неделните дни, включително ще го взема при себе си и за 25 –двадесет и пет дни през лятната ваканция, което време да не съвпада с редовния платен годишен отпуск на бащата. Детето ще прекарва при майката по пет дни от всяка Великденска ваканция /месец април/. През всяка календарна година, чиято последна цифра завършва на нечетно число – детето ще прекарва при майка си по три дни от Коледните празници – на 23, 24 и 25 декември до 17.00 часа от последния от посочените дни, а през всяка календарна година, чиято последна цифра завършва на четно число и нула – детето ще прекарва при майката по три дни от Новогодишните празници – на 30 и 31 декември от изтичащата година и на 1 януари следващата година до 17.00 часа. Детето ще прекарва  при майката и през всяко друго време, след предварителна уговорка с бащата.

К.П.К. и В.В.К. се съгласяват всеки един от тях двамата след прекратяването на брака им да има право да присъства при честването на рождения ден на дъщеря им А.К.П., независимо от това къде ще бъде проведено тържеството по повод личния празник на детето им.

Майката В.В.К., ЕГН ********** ще заплаща на  К.П.К., ЕГН **********, в качеството му на баща и законен представител на малолетната си дъщеря А.К.П., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на по 100.00 /сто/ лева, считано от 01.11.2015 година за в бъдеще, до настъпването на законна причина за изменението или за прекратяването на същата.

ОБЯВЯВА, че семейното жилище, находящо се в гр. Троян на ул. „34 Троянски полк” № 2-а в бъдеще ще се ползва от К.П.К..

ОБЯВЯВА, че по време на брака си съпрузите не са придобили никакви недвижими имоти, които да попадат под режим на „Семейна имуществена общност”. 

ОБЯВЯВА, че придобитите по време на брака движими вещи съпрузите са поделили предварително и в момента вече не притежават такива при режим на „Семейна имуществена общност”.

ОБЯВЯВА, че съпрузите нямат претенции един към друг за издръжка, нямат претенции помежду си към личните спестовни влогове на другия от тях и към всякакъв друг вид вземания. Изтеглените по време на брака кредити ще бъдат погасявани от този, на чието име са изтеглени и претенции към другия съпруг във връзка със същите не може да има.

ОБЯВЯВА, че съпрузите  нямат регистрирани фирми като еднолични търговци, нямат акции, нямат претенции към дялови участия в търговски дружества и други.

ПОСТАНОВЯВА, че след развода съпругата В.В.К. ще възстанови своето предбрачно фамилно име – Р.

          ОСЪЖДА В.В.К., ЕГН ********** ***, съдебен  адрес:***, офис 29 /адв. П.Е./ ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Троянски районен съд окончателна държавна такса в размер на 12,50 – дванадесет лева и петдесет стотинки, както и 72,00 – седемдесет и два лева – 2 % ДТ върху размера на определената издръжка.

           ОСЪЖДА К.П.К., ЕГН **********,  адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Троянски районен съд окончателна държавна такса в размер на 12,50 – дванадесет лева и петдесет стотинки

           РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                 Районен съдия: