Р Е Ш Е Н И Е № 274

гр. Троян, 14.09.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав,  в публичното  заседание на двадесет и пети август две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………...........…...... като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 862 по описа  на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

          С решение № 157 от 18.07.2011 г., което е влязло в законна сила е допусната делба между “Норекс агро - 2” ЕООД, ЕИК 114598523, със седалище и адрес на управление гр. Пордим, Индустриална зона, представлявано от Пламен Филипов и Х.И.К., ЕГН **********, адрес: *** на следния съсобствен недвижим имот, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66771.5.58 по КККР на с. Скандалото, Община Априлци, Област Ловеч, одобрени със Заповед РД 18-2/27.01.2006 г. на ИД на АГКК, с адрес село Скандалото, местност "Лъката", целият с площ 1 210 кв. м, с предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: друг вид ливада, стар идентификатор: няма, при съседи на имота с № 66771.5.12, 66771.5.11, 66771.5.14, 66771.5.59, 66771.5.211 и 66771.144.373. С описаното горе решение съда е постановил от процесния имот да се образуват два равни дяла, от които за ищцовото дружество един дял и за ответницата също един дял.

               Ищцеца е редовно призован, явява се пълномощника адв. С.М. от ПАК. Моли съда да извърши същинската делба на процесния имот, като го изнесе на публична продан като неподеляем по реда на чл. 348 от ГПК.

               Ответницата е редовно призован, явява се пълномощника й адв. Б.Д. от ЛАК, също моли имота, предмет на делбата да бъде изнесен на публична продан.

               Допусната и изслушана е съдебно-технически експертизи, като вещото лице инж. В.П. е констатирал в заключението си, че процесния имот е неподеляем. Предложена е пазрана оценка на имота в размер на 13 445 лева.

               Предвид на изложеното съда намира, че са налице условията на чл. 348 от ГПК, а именно делбения имот е неподеляем и не може да бъде поставен в един от дяловете. Ще следва същия да бъде изнесен на публична продан с първоначална цена 13 445 лева, каквато е определената пазарна оценка от вещото лице към настоящия момент. Добитата от продажбата сума следва да се разпредели съобразно дяловете на всеки един от съделителите, а именно 1/2 за ищцата и 1/2 за ответника.

               Ще следва всеки един от тях да заплати по 4 % държавна такса в полза на Държавата по сметка на съдебната власт върху добитата от продажбата сума, съобразно с дяловете им, а именно по 268,90 лева.

Предвид разпоредбата на чл. 355 от ГПК страните заплащат разноски, съобразно стойността на дяловете им. В случая съделителите са с равни права. От двете страни са внесени по 60 лева за изготвяне на заключение по СТЕ. Видно от представените адвокатски пълномощни, К. не е заплащала адв. хонорар, а ищцовото дружество е заплатило 480 лева, но не е направено искане за присъждане, следователно разноските за страните следва да останат така, както са сторени от тях.

               Водим от горното, съдът

                                         Р    Е    Ш    И:

               ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН като неподеляем следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66771.5.58 по КККР на с. Скандалото, Община Априлци, Област Ловеч, одобрени със Заповед РД 18-2/27.01.2006 г. на ИД на АГКК, с адрес село Скандалото, местност "Лъката", целият с площ 1 210 кв. м, с предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: друг вид ливада, стар идентификатор: няма, при съседи на имота с № 66771.5.12, 66771.5.11, 66771.5.14, 66771.5.59, 66771.5.211 и 66771.144.373 при ПЪРВОНАЧЛАНА ЦЕНА 13 445 – тринадесет хиляди и четиристотин четиридесет и пет лева.

               Добитата от продажбата сума да се подели между съделителите както следва: 1/2 за “Норекс агро - 2” ЕООД, ЕИК 114598523, със седалище и адрес на управление гр. Пордим, Индустриална зона, представлявано от Пламен Филипов и 1/2 за Х.И.К., ЕГН **********, адрес: ***.

ОСЪЖДА “Норекс агро - 2” ЕООД, ЕИК 114598523, със седалище и адрес на управление гр. Пордим, Индустриална зона, представлявано от Пламен Филипов да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт 4 % държавна такса в размер на 268,90 – двеста шестдесет и осем лева и 90 ст. и Х.И.К., ЕГН **********, адрес: *** също 268,90 – двеста шестдесет и осем лева и 90 ст. 4% ДТ, като ако от продажбата се добият повече средства, да бъде начислена върху разликата допълнително 4 % държавна такса.

  Решението подлежи на въззивно обжалване по реда на глава 20 от ГПК пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

                                              Районен съдия: