П  Р  О  Т  О  К  О  Л

Гр. Троян   21.12.2015 год.

 

ТРОЯНСКИ районен съд ЧЕТВЪРТИ СЪСТАВ в публично съдебно заседание   на  двадесет и първи декември,  две хиляди и  петнадесета година в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА  ЮТЕРОВА

 

Съдебен секретар:  М.С.

сложи за разглеждане гражданско  дело  № 866 по описа  на Троянски районен съд за 2013  година,  докладвано от съдията  - ЮТЕРОВА

На именното повикване  14.30   часа се явиха: НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ

 

          Ищцата И.Н.Ц.  - р.пр. не се явява, вместо нея се явява адв.С.С.  от ЛАК с пълн. от преди.

          Ответниците Р.П.Б. и М.П.З.  – р.пр. не  се явяват, вместо тях се явява адв. К.Д. от ЛАК с пълн. от преди.

          АДВ.С.: - Да се даде ход на делото.

АДВ.Д.: - Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА СЕ ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ.С.: - Представям и моля да вложите като доказателства по делото 2 бр. нот. актове от 16.12.2015 г., чийто предмет е продажба на първият от описаните в исковата молба поземлени имоти. С това считам, че ще следва производството по делото по отношение на този имот да бъде прекратено, а да продължи по отношение на останалото недвижимо имущество.

АДВ.Д.: - Моля да приемете представените писмени доказателства. Общата воля на страните беше да се разпоредят съвместно с имота посочен в исковата молба, което е видно от представените нот. актове. Извършихме това действие и моля имота да бъде изключен от делбата. Предлагам да сключим съдебна спогодба при следните параметри: Застроеният урбанизиран поземлен имот,  предмет на нот. актове да бъде изключен от делбата. Поземления имот в с.Орешак, който е незастроен и представлява няколко прилежащи части  към други парцели да бъде изнесен на публична продан, а дяловете касаещи земеделските земи да бъдат предмет на жребий който да бъде изтеглен от мен и колегата по два дяла -  два за ищцата и по един за моите доверителки, като резултата бъде въведен в съдебната спогодба. При спогодба подобни комбинации са законосъобразни и справедливи когато се касае за толкова разнородна наследствена маса.

АДВ.С.: - Ние не се противопоставяме.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме като доказателства по делото представените в днешното с.з. писмени доказателства, а именно:  нот. акт № 109 том ІІІ, н.д.№ 411 от 2015 г. на нотариус М.Гладкова, Нотариус № 477 на НК с район на  действие ТРС и нот. акт № 110 том ІІ, н.д.№ 412 от 2015 г. на нотариус М.Гладкова, Нотариус № 477 на НК с район на  действие ТРС. Предвид извършената продажба на имот с  идентификатор 53707.501.194 то по отношение на същия производството по делото следва да бъде прекратено,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото нот. акт № 109 том ІІІ, н.д.№ 411 от 2015 г. на нотариус М.Гладкова, Нотариус № 477 на НК с район на  действие ТРС и нот. акт № 110 том ІІ, н.д.№ 412 от 2015 г. на нотариус М.Гладкова, Нотариус № 477 на НК с район на  действие ТРС.

ПРЕКРАТЯВА производството по отношение на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР 53707.501.194 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орешак, Троянска община, Ловешка област- одобрени със Заповед 300-5-109/19.12.2003 година на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Орешак, ул. "Червено знаме" 24-а; Площ: 781 кв. метра, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване/до 10м/; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 0, Съседи: 53707.501.209; 53707.501.195; 53707.501.9530; 53707.501.193, ЗАЕДНО с находящите се в описания имот сгради: СГРАДА 53707.501.194.1, застроена площ 61 кв.метра; брой етажи 2, предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна; СГРАДА 53707.501.194.2, застроена площ 31 кв.метра; брой етажи 1, предназначение: Селскостопанска сграда и СГРАДА 53707.501.194.3, застроена площ 13, кв.метра, брой етажи 1, предназначение: Селскостопанска сграда.

          СЪДЪТ като взе предвид, че не са налице процесуални пречки и че настоящото с.з. е за теглене на жребий след влизане в сила на окончателния разделителен протокол

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА  ХОД НА ДЕЛОТО ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ за делба на земеделски имоти, съгласно влязъл в сила окончателен разделителен протокол по гр. дело № 866/2013 г. на ТРС  по решение № 157 от 20.05.2015 г., влязло в законна сила.

За целта съдът е изготвил четири еднакви бели листа с форма А4, върху всеки от  които е изписано съответно – ДЯЛ І , ДЯЛ ІІ, ДЯЛ ІІІ  и ДЯЛ ІV.

Така приготвените листа бяха сгънати на два пъти по един и същи начин и разбъркани от съда.

СЪДЪТ  покани адв.С. пълномощник на ищцата И.Ц. да изтегли жребия. Адвокат С. изтегли ДЯЛ ІV и ДЯЛ ІІ от разделителния протокол.

СЪДЪТ  покани адв.Д. пълномощник на ответницата Р.Б. да изтегли жребия. Адвокат Д. изтегли ДЯЛ І  от разделителния протокол.

СЪДЪТ  покани адв.Д. пълномощник на ответницата М.З. да изтегли жребия. Адвокат Д. изтегли ДЯЛ ІІІ от разделителния протокол.

СЪДЪТ след изтегляне на жребия от страните записа на всеки лист имената на всеки получил дела си.

СЪДЪТ във връзка с тегленето на жребия

О П Р Е Д Е Л И:

ПОСТАВЯ в дял на ищцата И.Н.Ц., ЕГН **********, с адрес: *** ДЯЛ ІV – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР   53707.58.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Орешак, Троянска община, Ловешка област-одобрени със Заповед РД-18-62/07.09.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: местност "ХАСЪМСКОТО"; Площ: 1291 кв.метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Ливада; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: няма; Съседи: 53707.58.23; 53707.58.27 и 53707.58.21 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР   53707.74.64  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Орешак, Троянска община,Ловешка област-одобрени със Заповед РД-18-62/07.09.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: местност "КЛЮЧ"; Площ: 941- кв.метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Ливада; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: няма; Съседи: 53707.74.65; 53707.74.63; 53707.74.62; 53707.74.61 и 53707.74.60. Оценката на този дял е 512.00лв. от разделителния протокол.

ПОСТАВЯ в дял на ищцата И.Н.Ц., ЕГН **********, с адрес: ***  и ДЯЛ ІІ - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР 53707.58.76 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орешак, Троянска община, Ловешка област-одобрени със Заповед РД-18-62/07.09.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: местност "ХАСЪМСКОТО"; Площ: 1550 кв.метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Ливада; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: няма; Съседи: 53707.58.75; 53707.58.114; 53707.58.78; 53707.58.77; 53707.58.66 и 53707.58.67. Оценката на този дял е 356.00 лева от разделителния протокол.      

 

ПОСТАВЯ в дял на ответницата  Р.П.Б., ЕГН **********, адрес: *** ДЯЛ І – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР   53707.51.36, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Орешак, Троянска община,Ловешка област-одобрени със Заповед РД-18-62/07.09.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: местностТРАНКОВОТО"; Площ: 1245 кв.метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Овощна градина; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план:няма;Съседи:53707.51.37; 53707.51.38; 53707.51.34 и 53707.51.4. Оценката на този дял е 778.00 лв. от разделителния протокол.

 

ПОСТАВЯ в дял на ответницата М.П.З., ЕГН **********, адрес: *** ДЯЛ ІІІ – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР   53707.68.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Орешак, Троянска община, Ловешка област - одобрени със Заповед РД-18-62/07.09.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: местност "САМУНСКОТО", Площ: 449 кв.метра, Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Ливада; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: няма; Съседи: 53707.68.23; 53707.70.39;  53707.68.20;  53707.68.19 и 53707.68.35; и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР   53707.74.71 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Орешак, Троянска община, Ловешка област-одобрени със Заповед РД-18-62/07.09.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: местност "КЛЮЧ"; Площ: 492-/четиристотин деветдесет и два/ кв.метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване:Овощна градина; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план:няма; Съседи: 53707.114.38; 53707.74.72;  53707.74.101; 53707.74.69 и 53707.74.68. Оценката на този дял е  410.00 лв. от разделителния протокол.

 

СЪДЪТ ПОКАНВА СТРАНИТЕ КЪМ СПОГОДБА И ТЕ ПРИЕХА ТАКА:

 

         АДВ.С.: - От името на доверителката си И.Ц. изразявам съгласие, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР   53707.501.376 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Орешак, Троянска община, Ловешка област- одобрени със Заповед 300-5-109/19.12.2003 година на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот:с.Орешак, Площ: 1083 кв.метра; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди; Стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 1212, Съседи: 53707.501.355; 53707.501.378; 53707.501.308; 53707.501.306 и 53707.501.375, да бъде изнесен на публична продан като неподеляем.

         Моля делото да бъде прекратено като спогодено и разноските между страните да останат така както са направени.

         За уравнение на делът на моята доверителка И.Ц. същата следва да получи от съделителката Р.Б. сумата 160.00 лева.

 

АДВ.Д.:  - От името на доверителките си Р.Б. и М.З. изразявам съгласие ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР   53707.501.376 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Орешак, Троянска община, Ловешка област- одобрени със Заповед 300-5-109/19.12.2003 година на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот:с.Орешак, Площ: 1083 кв.метра; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди; Стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 1212, Съседи: 53707.501.355; 53707.501.378; 53707.501.308; 53707.501.306 и 53707.501.375, да бъде изнесен на публична продан като неподеляем.

Моля делото да бъде прекратено като спогодено и разноските между страните да останат така както са направени.

За уравнение на делът на моята доверителка М.З. същата следва да получи от съделителката Р.Б. сумата 104.00 лева.

 

 

                                                АДВ.С.: ............................

                                                         /като пълн. на ищцата И.Ц./

 

 

                             СПОГОДИЛИ СЕ:

 

 

                                                АДВ.Д.: ................................

                             /като пълн. на ответниците Р.Б. и М.З./   

ПРИЛАГА листите от тегленето на жребия и ги обявява за неразделна част от съдебния протокол.

           СЪДЪТ като взема предвид постигната между страните спогодба и на основание чл. 234 ал.1 от ГПК, намира, че същата не противоречи на Закона и добрите нрави и следва да бъде одобрена, а производството по делото да бъде прекратено.

           Ще следва съда да определи държавна такса в размер на 50.00 лева по отношение на прекратеното производство за имот с идентификатор 53707.501.194, от която такса И.Ц. следва да заплати 25.00 лева, а Р.Б. и М.З. – по 12.50 лева.

           Ще следва да бъде осъдена ищцата И.Н.Ц., ЕГН **********, с адрес: *** да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт  по сметка на Районен съд гр.Троян 4 % държавна такса, представляваща стойността на дяловете й  в размер на 34.72 лева.

          Ще следва да бъде осъдена ответницата Р.П.Б. ЕГН **********, адрес: *** да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт  по сметка на Районен съд гр.Троян 4 % държавна такса, представляваща стойността на дяловете й  в размер на 31.12 лева.

          Ще следва да бъде осъдена ответницата Р.П.Б. ЕГН **********, адрес: *** да заплати на И.Н.Ц., ЕГН **********, с адрес: *** сумата от 160.00 лева за уравнение на дяловете.

           Ще следва да бъде осъдена ответницата М.П.З., ЕГН **********, адрес: *** да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт  по сметка на Районен съд гр.Троян 4 % държавна такса, представляваща стойността на дяловете й  в размер на 16.40 лева.

           Ще следва да бъде осъдена ответницата Р.П.Б. ЕГН **********, адрес: *** да заплати на М.П.З., ЕГН **********, адрес: *** сумата 104.00 лева за уравнение на дяловете.

           Ще следва да бъде изнесен на публична продан като неподеляем ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР   53707.501.376 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Орешак, Троянска община, Ловешка област- одобрени със Заповед 300-5-109/19.12.2003 година на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот:с.Орешак, Площ: 1083 кв.метра; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди; Стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 1212, Съседи: 53707.501.355; 53707.501.378; 53707.501.308; 53707.501.306 и 53707.501.375 при ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА 8 500 – осем хиляди и петстотин лева. Добитата от продажбата сума да се подели между съделителите както следва: 2/4 за  И.Н.Ц., ЕГН **********, с адрес: *** и по 1/4 за Р.П.Б., ЕГН **********, адрес: *** и М.П.З., ЕГН **********, адрес: ***.

          Ще следва ищцата И.Н.Ц., ЕГН **********, с адрес: *** да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт  по сметка на Районен съд гр.Троян 4 % държавна такса в размер на 170,00 –сто и седемдесет лева.

Ще следва всяка една от ответниците  Р.П.Б., ЕГН **********, адрес: *** и М.П.З., ЕГН **********, адрес: *** да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт  по сметка на Районен съд гр.Троян по 85.00 – осемдесет и пет лева 4% ДТ, като ако от продажбата се добият повече средства, да бъде начислена върху разликата допълнително 4 % държавна такса.

          Водим от горното съдът

           О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА И ОДОБРЯВА така постигната между страните съдебна спогодба.

ОСЪЖДА И.Н.Ц., ЕГН **********, с адрес: *** да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт  по сметка на Районен съд гр.Троян държавна такса в размер на 50.00 – петдесет лева.

ОСЪЖДА Р.П.Б. ЕГН **********, адрес: *** да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт  по сметка на Районен съд гр.Троян държавна такса в размер на 12.50 – дванадесет лева и петдесет стотинки.

ОСЪЖДА М.П.З., ЕГН **********, адрес: *** да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт  по сметка на Районен съд гр.Троян държавна такса в размер на 12.50 – дванадесет лева и петдесет стотинки.

         ОСЪЖДА ищцата И.Н.Ц., ЕГН **********, с адрес: *** да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт  по сметка на Районен съд гр.Троян 4 % държавна такса, представляваща стойността на дяловете й  в размер на 34.72 – тридесет и четири лева и седемдесет и две стотинки.

          ОСЪЖДА ответницата Р.П.Б. ЕГН **********, адрес: *** да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт  по сметка на Районен съд гр.Троян 4 % държавна такса, представляваща стойността на дяловете й  в размер на 31.12 – тридесет и един лева и дванадесет стотинки.

           ОСЪЖДА ответницата Р.П.Б. ЕГН **********, адрес: *** да заплати на И.Н.Ц., ЕГН **********, с адрес: *** сумата от 160.00 – сто и шестдесет лева за уравнение на дяловете.

           ОСЪЖДА ответницата М.П.З., ЕГН **********, адрес: *** да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт  по сметка на Районен съд гр.Троян 4 % държавна такса, представляваща стойността на дяловете й  в размер на 16.40 – шестнадесет лева и четиридесет стотинки. 

           ОСЪЖДА ответницата Р.П.Б. ЕГН **********, адрес: *** да заплати на М.П.З., ЕГН **********, адрес: *** сумата 104.00 – сто и четири лева за уравнение на дяловете.

           ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН като неподеляем следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР   53707.501.376 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Орешак, Троянска община, Ловешка област- одобрени със Заповед 300-5-109/19.12.2003 година на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот:с.Орешак, Площ: 1083 кв.метра; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди; Стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 1212, Съседи: 53707.501.355; 53707.501.378; 53707.501.308; 53707.501.306 и 53707.501.375 при ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА 8 500 – осем хиляди и петстотин лева.

         Добитата от продажбата сума да се подели между съделителите както следва: 2/4 за  И.Н.Ц., ЕГН **********, с адрес: *** и по 1/4 за Р.П.Б., ЕГН **********, адрес: *** и М.П.З., ЕГН **********, адрес: ***.

ОСЪЖДА И.Н.Ц., ЕГН **********, с адрес: *** да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт  по сметка на Районен съд гр.Троян 4 % държавна такса в размер на 170,00 –сто и седемдесет лева.

ОСЪЖДА всяка една от  Р.П.Б., ЕГН **********, адрес: *** и М.П.З., ЕГН **********, адрес: *** да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт  по сметка на Районен съд гр.Троян по 85.00 – осемдесет и пет лева 4% ДТ, като ако от продажбата се добият повече средства, да бъде начислена върху разликата допълнително 4 % държавна такса.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 866 от 2013 г. по описа на Троянски районен съд на основание чл. 234 ал.1 от ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

Заседанието приключи в  15.10  часа.

          Протоколът се написа в с.з.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                          СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: