РЕШЕНИЕ № 51

 

гр. Троян, 23.02.2015 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното  заседание на трети февруари две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на

прокурора ...…………… като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 874 по описа  на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

               Водим от горното съдът

                Р    Е     Ш     И    :

               ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на 16.01.1985 г. в гр. Троян, за което е съставен акт за граждански брак № 4 от 16.01.1985 г. на Община - гр. Троян между А.А.С., ЕГН **********, съдебен адрес:*** /адв. С. С./ и И.А.С., ЕГН **********,***, поради настъпило сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на основание чл. 50 от СК.

               УТВЪРЖДАВА постигнатото СПОРАЗУМЕНИЕ между А.А.С., ЕГН **********, съдебен адрес:*** /адв. С. С./ и И.А.С., ЕГН **********,***,  на основание чл. 50 ал. ІІ от СК:

Семейното жилище, находящо се в гр. Троян, област Ловеч, ул. „Пряспа” № 57, предоставя за ползване от молителя И.С..     

Съпрузите не претендират получаване на издръжка един от друг и не си дължат такава, нямат претенции към лични влогове и спестявания и към други вземания. 

 След прекратяването на брака А.А.С. ще носи брачното си фамилно име – А..

         ОСЪЖДА И.А.С., ЕГН **********,*** да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25.00 – двадесет и пет лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване .

  Районен съдия: