Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 181    

 

гр. Троян, 11.06.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на трети юни две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………...........................…...... като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 875 по описа  на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:       

              Производство с правно основание чл. 18 във вр. чл. 4 от ЗЗДН.

         В Троянски районен съд е постъпила молба от С.М.З. *** П.Г.М. *** извършен акт на домашно насилие и вземане на мерки по Закона за защита от домашно насилие.

                            Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА, на основание чл. 5 ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗЗДН, мерки за защита от домашно насилие, извършено спрямо С.М.З., адрес: ***, ЕГН ********** и малолетното дете М.П. М., като ЗАДЪЛЖАВА П.Г.М., адрес: ***, ЕГН **********  да се въздържа от извършване на домашно насилие над С.М.З., адрес: ***, ЕГН ********** и малолетното дете М.П. М., роден на *** г.

ЗАБРАНЯВА за срок от 12 /дванадесет/ месеца на П.Г.М., адрес: ***, ЕГН ********** да приближава пострадалото лице, жилището, което обитава С.М.З. ***, личния й автомобил „Опел корса”, с рег. № ОВ 9688 ВА, както и местата за социални контакти – ОДЗ „Буковец”, парка в центъра на гр. Троян, с. Врабево, ул. „Ленин” № 17 на не по-малко от 50 метра.

ЗАДЪЛЖАВА П.Г.М., адрес: ***, ЕГН ********** да посещава специализирани програми.

ОТХВЪРЛЯ искането на С.З. мерките за защита по чл. 5 ал. 1 т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗЗДН, да бъдат наложени спрямо П.М. за максималния срок от 18 месеца.

ОСЪЖДА П.Г.М., адрес: ***, ЕГН **********, на основание чл. 5 ал. 4 от ЗЗДН, да заплати в полза на Държавата по Сметка на съдебната власт глоба в размер на 200 лева – двеста лева, както и на основание чл. 11 ал. 2 от ЗЗДН държавна такса в размер на 25 лева – двадесет и пет лева.

ОСЪЖДА П.Г.М., адрес: ***, ЕГН ********** да заплати на С.М.З., адрес: ***, ЕГН ********** сумата 310 – триста и десет лева сторени съдебно-деловодни разноски.

Да се издаде на основание чл. 15 ал. 2 от ЗЗДН, заповед за защита в полза на С.М.З., адрес: ***, ЕГН ********** и малолетното дете М.П. М., роден на *** г.

На основание чл. 16 ал. 2 от ЗЗДН в заповедта да се отрази и предупреждението за последиците от неизпълнението й по чл. 21 ал. 3 от ЗЗДН.

Препис от решението и заповедта за защита, на основание чл. 16 ал. 3 от ЗЗДН, да се връчат на страните и да се изпратят на РУ „Полиция” гр. Троян – за сведение и изпълнение.

         Решението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд в 7-дневен срок от връчването му на страните. Обжалването не спира изпълнението на заповедта.

 

                                                        Районен съдия: