РЕШЕНИЕ

 

№ 67

 

гр. Троян, 09.03.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на девети февруари две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                     Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………................... като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова  гр. дело № 876 по описа за 2014 год., и за да се произнесе - съобрази:

  П.Ц.К., Ц.В.К., В.Ц.А., Ц.Ц.В. и М.Ц. *** са предявили против „Витекс – Троян” АД гр. Троян, представлявано от Иван Дичевски иск с правно основание чл. 54 ал. 2 от ЗКИР. Ищците твърдят в исковата си молба, че по наследство от Ц. Н.Ш., б. ж. на гр. Троян, починал на 10.01.1976 г. са собственици на нива с площ 2,000 дка, находяща се в гр. Троян, м. „Горният лъг”. Понастоящем част от описания имот с площ 649 кв. м попада в ПИ с идентификатор № 73198.509.41, който е записан в КККР на гр. Троян със собственик ответното дружество. Ищците считат, че е налице грешка при изготвяне на кадастралната карта и имота е заснет неправилно. За установяване на обстоятелствата по предявения иск са ангажирали гласни и писмени доказателства и чрез своя пълномощник адвокат адв. Д.Ч. от ЛАК молят съда да уважи изцяло исковата им претенция, ведно със законните последици.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответника „Витекс - Троян” АД гр. Троян е изпратено копие от ИМ и доказателствата. В законовия едномесечен срок е представен писмен отговор, с който изцяло се оспорва предявения иск, тъй като се твърди, че същия е отчужден и съответно е издаден акт за държавна собственост. В с. з. ответното дружество се представлява от адв. Красимира Динева от САК, която моли съда да отхвърли предявения иск.

От приложени писмени доказателства: Писмо-отказ с изх.№20-44261-27.08.2014 год.на СГКК-Ловеч, Скица-проект за изменение на КККР на гр.Троян № 1 от 24.04.2013 г., приложена по преписка-заявление с вх.№ 94-7993/10.05.2013 год. на СГКК-Ловеч, Извлечение от Търговския регистър и У-ние по ф.д.№ 640/1991 год.на ЛОС, Удостоверение за наследници с изх.№ 04-1189/08.04.2014 год. на Община-Троян, Скица- извадка от Имотния регистър на България на ПИ №73198.509.42, Скица  №15-200214/18.06.2014 год.на СГКК- Ловеч на ПИ №73198.210.27, Скица- извадка от Имотния регистър на България на ПИ №73198.509.41/, Решение №18291/19.03.1999 год. та ОС"3"-Троян, Продавателенъ записъ от 21 март 1981 год., Скица-извадка от Имотния регистър на България на ПИ №73198.509.39, Акт № 345/17.03.1997 год. на Областен управител-Ловеч за държавна собственост, Извадка от кадастралния регистър на недвижими имоти,  удостоверение за данъчна оценка № ДО003805/12.11.2014 г. на отдел „Местни приходи” при Община гр.Троян, извлечение от правен анализ /стр.17-18/,  Акт № 869 от 21.11.1969 г. за държавна собственост, изд. от ГНС гр.Троян, скица № 289/21.06.1996 г., изд. от Община гр.Троян, копие от преписка № 2683 Т/12.03.1992 г. на ОСЗ Троян  - 30 листа и копие от преписка по заявление вх. № 94-7993/10.05.2013 г. на СГКК Ловеч – 47 листа , от показанията на разпитаните свидетели Пенка Минкова Стоева, Станка Бочева Банкова и Неда Иванова Власева, както и от заключението на допуснатата и изслушана по делото съдебно-техническа експертиза с вещо лице инж. В.П., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Видно от представеното удостоверение за наследници от 08.04.2014 г. ищците П.Ц.К., Ц.В.К., В.Ц.А., Ц.Ц.В. и М.Ц.П. са законни наследници на Ц. Н.Ш., починал на 10.01.1976 г.

С първично решение № 18291 от 19.03.1999 г. на ОСЗ – гр. Троян на наследниците на Ц. Н.Ш. е възстановена собствеността върху нива с площ 2,000 дка, находяща се в землището на гр. Троян, м. „Горния лъг”.

С приемането на КККР на гр. Троян части от описаната нива са обособени в отделни поземлени имоти, както следва: поземлен имот с идентификатор № 73198.210.27 с площ 258 кв. м и поземлен имот с идентификатор № 73198.509.42 с площ 158 кв. м, които имоти са записани на наследниците на Ц. Ш.. Останалата процесна част с площ 649 кв. м към момента попада в поземлен имот с идентификатор № 73198.509.41, целия с площ 3 823 кв. м, записан като собственост на ответното дружество.

Видно от представения акт за частна държавна собственост № 345 от 17.03.1997 г. на подразделението на ответното дружество „Витекс – Троян” АД – ДИП „Троянка” е признато право на собственост върху дворно място с площ 27 047 кв. м, заедно с построените в имота административни сгради, производствени цехове и помощни постройки.

Ищците са предприели процедура по отстраняване на непълноти и грешки в КККР пред СГКК гр. Ловеч. Изработен е помощен план с обект ПИ с проектоиднетификатор 73198.509.42.

С вх. № 94-7997 от 10.05.2013 г. ищците са подали заявление пред СГКК гр. Ловеч за изменение на КККР, но е направен отказ за извършване на поправка с мотив, че ответното дружество отказва да подпише изготвения акт № 149 от 01.07.2013 г. за непълноти и грешки.

„Витекс – Троян” АД е представило като доказателства АДС № 869 от 21.11.1969 г., видно от който имотът на наследодателя на ищците Ц. Ш. е одържавен и след заплащането му на собственика е предоставен на поделението на ответното дружество - ДИП „Троянка". Представена е извадка от правния анализ на дружеството и се установява, че процесния имот е включен в активите на дружеството.

В производството съда е допуснал гласни доказателства. Разпитаринет свидетели П.С., С.Б. и Н.В. излагат, че притежават имоти в съседство на процесния, познават ищците, както и техния наследодател Ц. Ш.. Процесния имот се намира в „Горни лъг”, до него има друго място и след това е двора на „Витекс”. Другото място е на наследниците на Г. и И. Ш.и, което също граничи с „Витекс”. Свидетелите са виждали ищеца П.К. да обработва процесното място, а преди него - наследодателя му Ц. Ш.. В имота няма извършено строителство и ответното дружество никога не го е владяло.   От  изток и от запад са все имоти на Ш.и, и техните наследници продължават да си работят имотите. При разговори на свидетелите с ищците разбрали, че не могат да си оградят мястото, тъй като имат спор с ответника. Една част от процесния имот е оградена, а другата не е. Свидетелите поясняват, че „Витекс” се намира на 15-20 м от процесното място и същото е извън оградата на ответника.

За изясняване на обективната истина по делото съда е допуснал съдебно – техническа експертиза, по която вещото лице инж. В.П. след като се е запознал с доказателствата по делото и е извършил оглед, е заснел процесния имот по трайните му видими граници. Същия е с площ 649 кв. м и е отразен в червен цвят по приложената скица. Процесния имот се намира на изток като разширение на имот № 73198.509.42, с площ 158 кв. м на насл. на Ц. Ш.. Същия е част от имот с пл. № 36 по кад. и рег. план на гр. Троян, кв. „Кнежки лъг – Василевски”  от 1965 г., обозначен на скицата в зелен цвят, по букви АБВГДЕЖА. В с. з. инж. П. пояснява, че е установил имот № 2620 „Б” в преписка от 1959 г., където са изменяни рег. граници на терена на ДИП „Троянка”. По предходни планове е имало два квартала 125 и 126, и в последствие те са съедини в един кв. 126, парцел І, отреден за ДИП „Троянка”.

При така изложената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи: Съдът намира, че е сезиран с иск с правно основание чл. 54 ал. 2 от ЗКИР, който се явява допустим и следва да бъде разгледан по същество. Предмет на установителния иск по чл. 54 ал. 2 от ЗКИР е установяване на право на собственост към един минал момент, а именно момента на одобряване на кадастралната основа на населеното място относно спорния имот, за който се твърди, че е неправилно заснет. Между страните в настоящето производство е налице спор  за  собственост върху процесния имот.

Видно от съдържанието на представения АДС № 869/21.11.1969 год., имотът на наследодателя на ищците Ц. Ш. е одържавен и след заплащането му на собственика е предоставен на поделението на ответното дружество - ДИП „Троянка", т. е. от тази дата дружеството е станало собственик на имота. От заключението на назначената техническа експертиза се установи, че имот с пл. № 2620 В е съществувал преди плана от 07.06.1959 г., когато е издадена Заповед № 1460 за одобряване изменението на улична и дворищна регулация, състоящо се в обединяване на кв. 126 и кв. 125 в един общ кв. 125, който е предоставен на ДИП „Троянка".

От съставения АДС и извлечението от правния анализ е видно, че имотите са включени в капитала на дружеството и се намират в урбанизирана територия към момента на съставяне на акта.

Настоящата инстанция намира за правилни изложените аргументи в писмената защита на ответника. Ищците не установиха и не доказаха в процеса каква част от имота считат, че е тяхна собственост и каква е общата площ на целия имот. При сравнение между решение № 18291/19.03.1999 год. на ОСЗ - Троян и приетото заключение на СТЕ се установява разлика от 600 кв. м – на наследниците на Ц. Ш. е възстановена собственост върху нива от 2 000 кв. м, а експертизата установява, че  целия имот е с площ от около 1400 кв. м. От приетото по делото заключение на вещото лице може да се установи, че имотът на наследодателя на ищците е съществувал по старите планове на града под стар пл. № 36, като част от него е попаднал в урбанизирана територия през 1959 г., като тази част е отчуждена и след заплащането й е предоставена на ответното дружеството, а част от този имот е останал земеделска земя

От показанията на допуснатите свидетели не бе установено безспорно каква е тази част от имота, която се обработва от ищците и за която се твърди, че следва да бъде вписана в кадастралната карта като тяхна собственост.

Относно възражението за придобивна давност – за първи път този факт се навежда в писмената защита от пълномощника на ищците, поради което съда не следва да го обсъжда и счита, че не е сезиран с подобно искане предвид несвоевременното му предявяване. 

Ще следва предявения иск по чл. 54 ал. 2 от ЗКИР изцяло да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

По реда на чл. 193 от ГПК съда е открил процедура по оспорване истинността на АДС № 869 от 21.11.1969 г., като след извършена проверка по реда на чл. 194 от ГПК признава, че оспорването не е доказано.  

Ще следва на основание чл. 78 ал. 3 от ГПК ищците да заплатят сторени от ответника съдебно-деловодни разноски в размер на 100 лева, тъй като видно от представеното пълномощно от договореното адв. възнаграждение в размер на 340 лева е заплатена само сумата от 100 лева.

Водим от изложеното съдът:

 

Р       Е       Ш      И:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения по реда на чл. 54 ал. 2 от ЗКИР иск от П.Ц.К., ЕГН **********, адрес:***, ж. к. „Лъгът”, бл. 217, вх. Д, ет. 4, ап. 10, Ц.В.К., ЕГН **********, адрес:***, В.Ц.А., ЕГН **********, Ц.Ц.В., ЕГН **********,*** и М.Ц.П., ЕГН **********,*** срещу „Витекс – Троян” АД, ЕИК 820174297, седалище и адрес: гр. Троян, ул. „Ген. Карцов” № 87, представител Иван Дичевски – да бъде признато по отношение на ответника, че ищците в качеството си на наследници на Ц. Н.Ш., б ж. на гр. Троян, починал на 10.01.1976 г. са собственици към момента на одобрение на КККР на гр. Троян със заповед № РД – 18-11/20.04.2007 г. на поземлен имот с площ 649 кв. м, попадащ в поземлен имот с идентификатор № 73198.509.41. 

ОСЪЖДА П.Ц.К., ЕГН **********, адрес:***, ж. к. „Лъгът”, бл. 217, вх. Д, ет. 4, ап. 10, Ц.В.К., ЕГН **********, адрес:***, В.Ц.А., ЕГН **********, Ц.Ц.В., ЕГН **********,*** и М.Ц.П., ЕГН **********,*** да заплатят на „Витекс – Троян” АД, ЕИК 820174297, седалище и адрес: гр. Троян, ул. „Ген. Карцов” № 87, представител Иван Дичевски сумата 100,00 – сто лева, сторени съдебно-деловодни разноски.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от деня на съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.

                                                               Районен съдия: