Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 32

 

гр. Троян, 05.02.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното  заседание на двадесет и втори януари две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………........................... като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 879 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

         А.Д. А. - П. от гр. Троян, обл. Ловеч е предявила срещу СОУ „Св.К.О.” – гр. Троян, представлявано от директора И.Ц. обективно съединени искове, които съда квалифицира с правно основание чл. 344 ал. 1 т. 1, т. 2 и т. 3, вр. чл. 225 ал. 1 от КТ.

        Ищцата излага в исковата молба, че е работила в ответното училище на длъжност „помощник - директор по учебната дейност” от 15.10.2010 г., като със заповед № 1 от 15.09.2015 г. трудовия й договор е бил прекратен на основание чл. 328 ал. І т. 3 от КТ, поради намаляване обема на работа, която заповед П. счита за неоснователна и в нарушение на законовите разпоредби. В подкрепа на твърденията си ищцата е ангажирала писмени и гласни доказателства и чрез пълномощника си адвокат В.С. от АК – Плевен моли съда да отмени заповедта и да бъде възстановен на предишната си длъжност, заедно със законните последици, като й бъде изплатено и предвиденото от закона обезщетение на основание чл. 225 ал. І от КТ за времето, през което е останала без работа, както и направените съдебно-деловодни разноски.

По реда на чл. 131 от ГПК на СОУ „Св.К.О.” гр. Троян е връчено копие от ИМ и доказателствата, в предвидения месечен срок е представен писмен отговор, с който изцяло се оспорва исковата претенция. В с з. ответната страна се представлява от мл. адв. Ц.А. от ЛАК, който моли съда да отхвърли предявените искове като неоснователни и недоказани. Подробно са изложени аргументите в подкрепа на тази теза и ответника е ангажирал писмени доказателства.

От приложените към делото писмени доказателства: Трудов договор № 17/01.09.1999 година, Допълнително споразумение № 126/15.10.2010 година към Трудов договор № 17/01.09.1999 година, Предизвестие № 880/15.09.2014 година, Заповед № 001/15.09.2014 година, Длъжностна характеристика за „помощник-директор по учебната част”, Предложение изх. № 821/01.09.2014 година, Отговор вх.№ 992 от 03.09.2014 година от А.А., Справка изх.№ 1531/26.11.2014 година, Щатно разписание на длъжностите от 01.07.2014 година, Сведение за организиране на дейността в училището Списък-образец № 1 за учебната 2013-2014 година, Сведение за организиране на дейността в училището Списък-образец № 1 за учебната 2014-2015 година, Заповед № 827/14.07.2014 година, Заповед № 828/14.07.2014 година, Протокол на Комисия по извършване на подбор по реда на чл. 329 от КТ от 16.07.2014 година, Копие от Трудова книжка на А.Д. А., Писмо - искане по реда на чл. 333, ал.4 от КТ с изх.№ 820/01.09.2014 година, Писмо изх.№ РД04-4166/29.09.2014 година на МОН – РИО гр. Ловеч и Копие от Трудово досие на А.Д.А. съдържащо 59 листи, колективен трудов договор, както и от заключението на допуснатата и изслушана съдебно-икономическа експертиза с вещо лице Н.Р., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Ищцата А. А. - П. е работила в ответното училище на длъжност „помощник-директор по учебната дейност” от 15.10.2010 г., видно от представеното допълнително споразумение от същата дата към трудов договор № 17 от 01.09.1999 г. На 15.09.2014 г. на ищцата били връчени предизвестие и заповед № 1 за прекратяване на трудовото правоотношение с отбелязано основание в заповедта чл. 328 ал. 1 т. 3, вр. чл. 329 ал. 1 от КТ. В мотивите на същата е изложено, че „Във връзка с промяна на щатното разписание в СОУ „Св.К.О.", наложено от необходимостта от оптимизация на училищната мрежа, поради намаляване на обема на работа и броя часове преподавателска норма по немски език, осъществена с заповед № 777 от 23.06.2014 г. за закриване на една бройка за длъжността „помощник - директор по учебната дейност". В досега действащата структура са съществували една щатна бройка „помощник директор по учебната дейност", който има преподавателска норма по немски език и един учител с преподавателска норма по немски език. В изпълнение на разпоредбата на чл. 329 ал. 1 от КТ, в настоящия случай работодателят следва да извърши подбор по смисъла на горната норма. Със заповед №.827/14.07,2014 година на Директора на СОУ „Св.К.О." е назначена комисия за извършване на оценка на служителите, с оглед извършване на подбора. Комисията е отразила работата си в Протокол от 16.07.2014 година, който е докладван своевременно на работодателя, в които Протокол комисията класира във възходящ ред лицата от кръга за подбора, както следва: със 74 (седемдесет и четири) точки - П.Ст.О. и с 48 (четиридесет и осем) точки А. Д. А.. На основание чл. 333 от КТ на г-жа А. е изпратено писмо, връчено на 28.07.2014 г. срещу обратна разписка, с искане на информация за предварителна закрила. След получаване на отговора на г-жа А. с вх. №. 969/01.09.2014 г. са връчени писма- искане по чл. 333 ал. 4 от КТ към представителите на синдикат „Образование" - Подкрепа и към СБУ. Конфедерация на труда Подкрепа, синдикат „Образование" дава съгласие с писмо № 1056/15.09.2014 г.. Поради неспазена процедура по обсъждане и даване на съгласие по чл. 333, ал. 4 от КТ на синдикалната организация на СБУ е връчено ново писмо с искане с изх. № 877/15.09.2014 г., на което е отговорено с писмо № 1057/15.09.2014 година, с което е дадено съгласие.”

Установява се от представените доказателства, че с писмо № 821 от 01.09.2014 г. на ищцата е предложено да бъде преназначена на длъжност „старши възпитател”, считано от 15.09.2014 г. С отговор от 03.09.2014 г. А. А. - П. е оспорила направеното й предложение като непълно, неясно и противоречиво мотивирано, не е изразила становище дали приема или отказва да заеме посочената длъжност.

По делото е представена справка относно общия брой часове през учебната 2013 г./2014 г.и учебната 2014 г./2015 г., брой ученици, паралелки и учебни планове, по които се обучават. От същата се установява, че броят на учениците през учебната 2013/2014 год. са били 630 човека, а през 2014/2015 год. има записани 603 човека. Броят на часовете по немски език за 2013 - 2014 год. са били 826 часа, а през 2014 - 2015 год. броят на часовете са 554.

Като доказателства по делото са приети всички писмени документи, касаещи провеждането на подбор по реда на чл. 329 от КТ, за който ищцата въвежда лаконично твърдение с исковата си претенция, че е извършен незаконосъобразно. Издадена е заповед № 827/14.07.2014 г., с която е назначена комисия за извършване на подбора. Издадена е и заповед № 828/14.07.2014 г., с която са утвърдени критерии за подбор на персонала. Всички посочени критерии са обективни. На 16.07.2014 г. е извършен подбор, за което има съставен протокол от комисията по реда на чл. 329 от КТ.

       Установява се по делото, че в СОУ „Св.К.О." има две синдикални организации - СБУ към КНСБ и КТП Синдикат „Образование". Ищцата е член само на едната синдикална организация - СБУ към КНСБ. Въпреки това, при спазването на изискванията на чл. 10 от Колективния трудов договор ответника е изпратил уведомление и до двете синдикални организации, а именно: писмо - искане изх. № 819/01.09.2014 г. до КТП Синдикат „Образование", на което синдикалната организация е отговорила с протокол № 1 от 15.09.2014 г. с вх. № 1036 от 15.09.2014 г. за единодушно даване на съгласие за уволнението на ищцата и писмо - искане изх. № 877/15.09.2014 г. до СБУ на КНСБ, на което синдикалната организация, на която ищцата е член е отговорила с писмо вх. № 1057/15.09.2014 г.  за даване на съгласие за уволнение на ищцата.

Ищцата е възразила, че неправилно подбора е бил извършен между длъжностите „помощник директор по учебната дейност" и „учител по немски език”. Съгласно нормативната уредба „помощник директор по учебната дейност", освен задълженията, описани в трудовата характеристика, има и задължителна преподавателска норма като „учител", която е 216 за съответната учебна година.

В конкретния случай, видно от приложената диплома на ищцата, нейна единствена специалност е „немски език", т.е. тя може единствено да попълни преподавателската норма като „помощник директор по учебната дейност" от 216 часа за учебна година като учител по немски език.

  За изясняване обстоятелствата по делото, е допусната и изслушана съдебно-икономическа експертиза с вещо лице Н.Р.. При изследването си Р. е констатирала, че е налице намаляване на учениците с 27 през учебната 2014 г./2015 г. в сравнение с предходната година. За същия период е налице и намаление на часовете по немски език 272. Минималния брой учебни часове за щатно място за учител по немски в ответното училище е 648. Преди съкращаването на ищцата в училището 1 бр. учител по немски език плюс една бройка помощник – директор по учебната част със задължителна преподавателска дейност по немски език 216 часа. Съгласно Наредба № 3 от 18.02.2008 г. броя на щатните места за учители се определя от броя на учебните часове. Делегираните бюджети за образованието се формират и утвърждават за всяка календарна година на база брой ученици по сумата за издръжка на един ученик. Р. е констатирала, че броя на учениците за 2014 г./2015 г. е бил известен преди издаване на заповедта за съкращаване на щата. Съгласно утвърдения образец 1, през учебната 2014 г./2015 г. е налице намаляване часовете по немски език в ответното училище. 

В заключението е изчислено и обезщетението за времето от 154.09.2014 г. до датата на съдебното заседание – 22.01.2015 г., през което А. - П. е останал без работа в размер на 3 035,84 лева.

В тази връзка по делото се установява още, че длъжностно разписание представлява броят и видовете длъжности в учебното заведение, а поименното разписание представлява нанасяне на конкретно лице срещу всяка определена длъжност в щатното разписание и определяне срещу него на съответното му възнаграждение.

На 01.07.2014 г. е утвърдено длъжностното разписание за учебната 2014/2015 г. Съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредба № 3 от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета „Преподавателската работа на педагогическите кадри в училищата се планира през м. юни в списък -образец 1 и се утвърждава от директора не по-късно от 30 септември след съгласуване с началника на инспектората по образование."

Съгласно чл. 147, ал. 1, т. 14 и 15 от Правилник за прилагане на Закона за народната просвета: Директорът, като орган за управление на училището изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати; изготвя и утвърждава длъжностното разписание.

С оглед на така изяснената фактическа обстановка, съдът счита така предявените обективно съединени искове за неоснователни и недоказани по следните съображения:   

Трудовия договор на ищцата е бил прекратен на основание чл. 328 ал. І т. 3 от КТ поради намаляване обема на работа. В тази връзка съда споделя становище на ответника, по повод възражението на П., че в предизвестието е посочено основание чл. 328 ал. 1 т. 2 от КТ– съкращение на щата, а в атакуваната заповед – чл. 328 ал. 1 т. 3 от КТ – намаляване обема на работа. В случая акта, който подлежи на съдебен контрол относно своята законосъобразност и правилност е заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение, а не предизвестието. Още повече двата акта на работодателя са връчени в един и същи ден – 15.09.2014 г. Тъй като не е спазен срокът на предизвестието СОУ „Св.К.О." е понесло негативните последици като е платило обезщетение за това. Заповедта е мотивирана и ищцата се е информирала поради какви причини се прекратява трудовия й договор с ответното училище. Уволнението в случая е по инициатива на работодателя и касае упражняването на неговото субективно преобразуващо право едностранно да прекрати трудовия договор с работника/служителя. В производството бяха приобщени подробни доказателства - справка изх. № 1531/26.11.2014 г., списък - образец 1, направените констатации на вещото лице, от които се установява, че броят на учениците през учебната 2013/2014 г. са били 630, а през 2014/2015 г. има записани 603 ученика. Броят на часовете по немски език за 2013 - 2014 год. са били 826 часа, а през 2014 - 2015 год. броят на часовете са 554.

Минималният брой часове за учител но немски език е 686, т.е. поради намаления обем на работата няма учебни часове дори за 1 учител по немски език.

Общият минимален брой часове, който ищцата като „помощник- директора по учебната дейност" и учителя по немски език Пенка Острева трябва да поемат са 216 + 686, а действително има общо за цялата учебна година 554 часа, които учениците трябва да учат.

Извършването на подбора е субективно право на работодателя, т.е. зависи от неговата преценка дали да го извърши или не. В случая такъв подбор е направен законосъобразно и именно този намален обем от работа е довел и до съкращаване на длъжността „помощник - директор по учебната дейност". Подборът между ищцата като „помощник - директора по учебната дейност" и Пенка Острева като „учител по немски език" е единствения възможен, тъй като ищцата освен като учител по немски език не може да покрие никаква друга преподавателска норма от 216 часа.

С оглед на изложеното настоящата инстанция счита, че атакуваната от ищцата заповед № 1 от 15.09.2014 г. на директора на СОУ „Св.К.О.” гр. Троян, с която е прекратен трудовия договор й договор на основание чл. 328 ал. І т. 3 от КТ е законосъобразна и основателна.

При тези съображения съдът счита, че предявения иск по чл. 344 ал. І т.1 от КТ за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна, се явява неоснователен и недоказан и като такъв следва да бъде отхвърлен.

При този изход на делото ще следва да бъдат отхвърлени и останалите два обективно съединени иска, а именно за възстановяване на ищцата А. А. - П. на предишната й работа “помощник-директор по учебната дейност” в СОУ „Св.К.О.” гр. Троян и за претендирано обезщетение за времето, през което П. е останала без работа в размер на 4 947,30 лева.  

Съгласно чл. 359 от КТ работниците и служителите не заплащат такси и разноски по производството по трудови дела и не следва ищцата да бъде осъдена да заплаща такива, но тази разпоредба не освобождава П. да заплати разноските, направени от другата страна, тъй като в случая тя е била представлявана от адвокат. Заплащането на тези разноски се дължат на общо основание и ще следва А. А. - П. при този изход на делото да бъде осъдена да заплати на ответника 600,00 лева разноски по представен списък по чл. 80 от ГПК.

 

Водим от горното съдът

 

 

                          Р     Е    Ш     И     :

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователни и недоказани предявените от А.Д. А. - П., ЕГН **********,*** против СОУ „Св.К.О.” – гр. Троян, представлявано от директора И.Ц. обективно съединени искове с правно основание чл. 344 ал. 1 т. 1, 2, 3, вр. чл. 225 ал. 1 от КТ – за отмяна на заповед № 1 от 15.09.2014 г. като незаконосъобразно и съответно ищцата да бъде възстановена на заеманата от нея длъжност „помощник-директор по учебната дейност” в ответното училище, както и да бъде изплатено обезщетение за времето, през което А. е останала без работа.   

ОСЪЖДА А.Д. А. - П., ЕГН **********,*** да заплати на ответника СОУ „Св.К.О.” – гр. Троян, представлявано от директора И.Ц. направените от него разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 600 – шестстотин лева. 

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от датата на постановяване на решението.

 

Районен съдия: