О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр.Троян  23.11.2015 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

        Троянски районен съд, четвърти състав, в закрито заседание на двадесет и трети ноември две хиляди и петнадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря ……………………, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 925 от 2014 година по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

Настоящето дело е образувано по жалба от С.М.Б. *** срещу заповед № 201/16.04.2004 г. на Областен управител гр. Ловеч.

В открито съдебно заседание на 11.11.2015 г. адв. Светла Станчева от ЛАК в качеството й на пълномощник на заинтересованите страни М.Н. и С.Д.,*** е поискала от съда да прекрати производството по настоящето дело поради липса на активна процесуална легитимация на жалбоподателката С.Б.. В тази връзка са изложени аргументи, че с жалбата си, Б. предявява чужди права. Самата тя посочва в жалбата си, че процесния имот е собственост на трето лице - В.Д.Т., починал през 1978 година. Същото искане отправя до съда и адв. Х.В. от ЛАК, който е назначен за особен представител на заинтересованата страна С.А.Р. ***.

От приложеното като доказателство гр. дело № 513 от 2012 г. на ТРС е видно, че В.Д.Т. след смъртта си е оставил за наследник единствената своя дъщеря - Ц.В.Г.-Т.. Не се представят доказателства Ц.Т. да е упълномощавала С.Б. да я представлява по настоящето дело или да й е прехвърлила правото на собственост върху процесния имот. Предмет на цитираното дело е предявена искова молба от С.Б., М.Т. и М.Т. с правно основание чл. 124 ал. 1 от ГПК – доказване право на собственост на недвижими имот с площ 0,307 дка, попадащ в имот № 73198.800.118 по КККР на гр. Троян, който имот е предмет на атакуваната заповед № 201/16.04.2004 г. на Областен управител гр. Ловеч. Съда е отхвърлил така предявения иск. Решението на ТРС е потвърдено от въззивната инстанция и е влязло в законна сила.

Съгласно чл. 147 ал. 1 АПК право да оспорват административния акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от акта, или за които този акт поражда задължения. Съгласно тази разпоредба и чл.120 от Конституцията на Република България съдебното оспорване в административния процес представлява процесуален ред за разрешаване на спорове между граждани и организации от една страна и администрацията от друга.

          В конкретния казус съда намира, че С.Б. не притежава активна процесуална легитимация да предяви настоящата жалба и производството следва да бъде прекратено.

При този изход на делото ще следва С.Б. да заплати сторените от С.Д. съдебно-деловодни разноски в размер на 300 лева – адвокатски хонорар, съгласно представения списък по чл. 80 от ГПК. В представения списък за разноски фигурира и другото заинтересовано лице М.Н., но видно от адвокатското пълномощно, не се установява размера на заплатения адвокатски хонорар и дали изобщо такъв е заплащан, поради което и съда е присъдил да се заплатят доказаните разноски единствено на С.Д..  

Водим от горното съда:

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 925/2014 г. по описа на ТРС.

ОСЪЖДА С.М.Б., ЕГН **********, адрес: *** да заплати на С.Х.Д., адрес: *** сумата 300 – триста лева, сторени от нея съдебно-деловодни разноски.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на адв. Х.В. от ЛАК, назначен като особен представител на заинтересованата страна С.А.Р. *** адвокатско възнаграждение в размер на 300 - триста лева от внесен по делото депозит.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред АС – гр. Ловеч в 7-дневен срок от съобщението.

 

                                                          Районен съдия: