Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 50

 

гр. Троян, 19.02.2015 год.

 

  В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на  деветнадесети януари две хиляди и  петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………………., като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело №  937  по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

         Производството е  по реда на чл. 26 и сл. от ЗЗДт.

         В ТРС е постъпила молба на Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Троян за настаняване по съдебен ред на малолетното дете А. С. С., родена на *** г. в гр. Стара Загора, в  семейството на Х.М.Р. и Т.Г.Р. *** – утвърдени приемни професионални родители, които със Заповед № ЗД-ЗД ПГ01/26 от 04.07.2014 г. на ИД Директор РДСП – Ловеч са вписани в Регистъра на утвърдени професионални семейства. В молбата на Дирекцията се твърди, че бащата на детето е неизвестен, а майката С.С.А., е изразила нежелание да полага грижи за новороденото си дете и спрямо него е предприета спешна мярка за закрила.  Със Заповед  № ЗД02/0254 от 08.10.2012 г. на Директора на ДСП – гр. Стара Загора детето е настанено в ДМСГД – гр. Стара Загора. Мярката за закрила е потвърдена с Решение № 3 от 02.01.2013 г. по гр. дело № 6668/1012 г. на Районен съд гр. Стара Загора за срок до навършване на 3 годишна възраст или до настъпване на други основания за изменение или прекратяване на мярката в този срок. Майката на детето от настаняването му в ДМСГД – Стара Загора на 08.10.2012 г. до  настоящия момент, не е проявявала интерес и не го е посещавала. Със Заповед № ЗД-80-0273/21.06.2013 г. на Директора на РДСП – Стара Загора детето А. С. е вписано в регистъра на деца, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване. Трайната институционализация на детето се е отразила неблагоприятно върху неговото развитие, нравствено и психическо израстване. При направена оценка на потребностите на А. е станало видно, че в интерес на детето е отглеждането му в приемно семейство. Със Заповед № ЗД- 02/0363 от 05.11.2014 г. на Директора на ДСП гр. Стара Загора детето е настанено в приемното семейство на Т. и Х. Р.

По делото е изготвен социален доклад, по който социалните работници подробно са изследвали основни битови потребности на детето, емоционално и поведенческо развитие, здравословното му състояние, капацитета на родителите, фактори на средата и семейството, като накрая са направени изводи и препоръки.

          Дирекцията моли съда да постанови решение, с което да настани детето в семейството на Т. и Х. Р. с оглед неговия най – добър интерес.

За Троянска районна прокуратура, р. пр. не се явява представител в с. з., не е изразено становище.

Като заинтересована страната в процеса са призовани Т.Р. и Х.Р., които се явяват лично и са изразили становище в с. з., че желаят да полагат грижи за малолетната А..

По делото е призована и майката на детето С.С.А., която не се явява в с. з. и не изразява становище по молбата.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства и становищата на страните приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Видно от представеното по делото удостоверение за раждане на Община Стара Загора,  А. С. С. е родена на *** г., от майка С.С.А., ЕГН  ********** и баща – неизвестен.

А. С. С., родена на *** г. е двегодишно дете в риск, което е отглеждано в ДМСГД – Стара Загора от 08.10.2012 г. След раждането на детето на 28.09.2012 г. майката самоволно е напуснала родилното отделение, без да даде име на новороденото си дете. След проведено проучване с цел намирането й, същата е проявила незаинтересованост относно името на детето си, и е заявила своето нежелание да полага грижи за него. Предвид гореизложеното и нежеланието на майката да полага грижи за новороденото си дете, спрямо него е предприета спешна мярка за закрила, като със Заповед ЗД02/0254/08.10.2012 г. на Директора на ДСП – Стара Загора детето е настанено в ДМСГД – Стара Загора. Мярката за закрила е потвърдена с Решение № 3/02.01.2013 г. по гр.дело № 6668/2012 г. на Районен съд –Стара Загора, за срок до навършване на 3 – годишна възраст или до настъпване на други основания за изменение или прекратяване на мярката в този срок. Майката на детето от настаняването му в ДМСГД – Стара Загора на 08.10.2012 г. до настоящия момент, не е проявявала интерес и не го е посещавала. Със Заповед № ЗД-80-0273/21.06.2013 г. на Директора на РДСП – Стара Загора детето А. С. С. е вписано в регистъра на деца, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване. При оценка на потребностите на А. е станало видно, че в интерес на детето е отглеждането му в приемно семейство. Идентифицирано е подходящо професионално приемно семейство от гр. Троян, което е имало желание и възможност да приеме А.. Извършен е процес на опознаване между А. и приемното семейство на Т. и Х. Р., утвърдени като приемни родители със Заповед № ЗД-ЗДПГ01/26 от 04.07.2014 г. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Ловеч. В процеса на опознаване са се провели три срещи между детето и приемното семейство Р., при които срещи са се изградили близки отношения между тях и детето. На 05.11.2014 г. със Заповед № ЗД02/0363 от 05.11.2014 г. на Директора на ДСП гр. Стара Загора детето А. С. С. е била настанена в утвърдено професионално приемно семейството на  Т.Г.Р. и Х.М.Р. *** на основание чл. 30 а, във връзка с чл. 29, т. 9 и на основание чл. 27 ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 1, с чл. 5, ал. 1 и чл. 25, ал. 1, т. 3 от Закона за закрила на детето.

 По делото е установено, че Т.Г.Р. и Х.М.Р. *** са утвърдени приемни професионални родители, които със Заповед № ЗД-ЗД ПГ01/26 от 04.07.2014 г. на ИД Директор РДСП – гр. Ловеч са вписанш в Регистъра на утвърдени професионални семейства, с оглед спазване на поредността на мерките за закрила съобразно разпоредбите на  чл. 26, ал. 1 и чл. 28, ал. 3 от ЗЗДт.

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че искането е основателно и следва да бъде уважено. Налице са предпоставките на чл. 25, т. 2 и т. 3 от ЗЗДт. По делото се установи безспорно, че майката е отказала да полага грижи за детето си, а бащата е неизвестен. ДСП – Троян е направила проучване по повод настаняването на детето и е установила, че в жилището на Р. са налице подходящи битови условия за отглеждането и развитието на детето. Т. и Х. Р. изрично заявяват желанието си да полагат грижи за малолетната А..  

Цялостната преценка на събраните по делото доказателства налага извода, че настаняването в приемно семейство ще бъде в интерес на детето и ще осигури нормални условия за неговото физическо и психическо възпитание и развитие.

На основание чл. 28, ал. 3 от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Мотивиран от горните съображения, съдът

          Р      Е     Ш     И  :

         НАСТАНЯВА малолетното дете А. С. С., родена на *** г. в гр. Стара Загора, от майка С.С.А., ЕГН **********,*** и баща – неизвестен, в семейството на Т.Г.Р. ЕГН ********** и Х.М.Р. ЕГН **********,*** които със Заповед № ЗД-ЗД ПГ01/26 от 04.07.2014 г. на ИД Директор РДСП – Ловеч са вписани в Регистъра на утвърдени професионални семейства, до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или за прекратяване на настаняването.

         ПОСТАНОВЯВА  незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в седемдневен срок от съобщението до страните и  прокуратурата, че е обявено.

 

 

Районен съдия: