Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 104

 

гр. Троян, 31.03.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на четвърти март две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………………… като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 964 по описа за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

         П.М.П. *** е предявил срещу С.М.П. и М.Х.П.,*** с правно основание чл. 34 от Закона за собствеността – делба на съсобствен недвижим имот.

Ищецът излага в исковата си молба, че първия ответник е негов брат, а втората ответница – негова майка. Страните са съсобственици на следния недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор 53707.501.193, находящ се в с. Орешак, обл. Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орешак, одобрени със заповед № 300-5-109/19.12.2003 г. на Изп. Директор на АГКК, с площ на имота от 788 кв. м, с трайно предназначение - урбанизирана територия и начин на трайно ползване – ниско застрояване /до 10 м/, при съседи: 53707.501.209, 53707.501.194, 53707.501.9530, 53707.501.192, заедно с построената в имота: Сграда с идентификатор 53707.501.193.1, със застроена площ от 62 кв. м, с предназначение – жилищна сграда – еднофамилна. П. излага още, че не могат да решат спора доброволно с останалите съделители, поради което за него се е породил правния интерес да предяви настоящата искова претенция за делба на процесния имот. В с. з. се явява пълномощника на ищеца адв. Пенка Карабова от ЛАК, която моли съда да допусне делба на процесния имот, ангажирани са писмени доказателства.  

На ответниците е изпратено копие от ИМ и доказателствата, представен е писмен отговор, с който излагат становище, че иска е допустим, налице е съсобственост, направени са възражения относно делбените квоти на страните.

От приложените по делото писмени доказателства: нот. акт № 184 т. 1, нот. дело № 207/1938 г., нот. акт № 88 том. 5, нот. дело № 578/2014 г., удостоверение за наследници изх. № 278/30.09.2014 г., изд. от Кметство с. Орешак, удостоверение за наследници изх. № 291 от 07.10.2014 г., изд. от Кметство с.Орешак, удостоверение на ЛОС изх. № 2835/01.10.2014 г., 2 бр. съобщение  от Община Троян за дължими данъци, скица на сграда № 15-433050 от 25.11.2014 г. на СГКК – Ловеч, скица № 424 от 26.11.2014 г., изд. от Общинска администрация Троян, скица на поземлен имот № 15-419950 от 17.11.2014 г. на СГКК – Ловеч, удостоверение за данъчна оценка изх. № Д0003866/21.11.2014 г. на Община Троян отдел „Местни приходи” и копие от нотариално дело № 578 том 5 на нот. Б.Кожухаров, рег. № 337 на Нот.камара, с район на действие ТРС, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Видно от представеното удостоверение за наследници П.М.П., С.М.П. и техния баща М.П.С. са наследници на П.М. С., починал на 25.02.1976 г. М.П.С. е починал на 01.12.1989 г. и съответно като единствени наследници са останали П.П. и С.П..

В процеса е представено у-ние на ОС – гр. Ловеч, от което се установява, че с решение № 312 от 08.11.1973 г. по гр. дело № 573/1973 г. съда е прекратил брака между М.Х. А. и М. П.М.. Решението е влязло в законна сила на 15.11.1973 г. 

С нот. акт № 184, т. І по нот. дело № 207/1938 г. П.М. С. е закупил процесния имот. Ищецът заявява, че до момента на неговата смърт С. е живял в този имот, а след неговата смърт същия е наследен от бащата на двамата съделители М.П.С., който факт не се оспорва от ответниците.

С нот. акт № 88, т. V, нот. дело № 578/2014 г. на Нотариус Борис Кожухаров – с р-он на д-ие ТРС страните в настоящето производство са признати за съсобственици на делбения имот при квоти: 2/4 ид. части за М.П. и по ¼ ид. част за П.П. и С.П..

 С оглед на изложената фактическа обстановка съдът приема за доказано, че са налице основанията на чл. 34 от ЗС – всеки съсобственик може да иска делба на съсобствена вещ, във вр. чл. 69 от ЗН, тъй като съсобственя имот е придобит по наследство. В първата фаза на делбеното производство съда следва да установи съсобствената вещ, съделителите и техните законови права. В настоящето производство е спорен момента относно законовите права на съделителката М.П.. В тази връзка съда намира за правилни, изложените аргументи от пълномощника на ищеца – адв. Карабова.

От доказателствата по делото се установява, че процесния имот е бил собственост на дядото на ищеца и първия ответник, който след неговата смърт е наследен от неговия син и съответно баща на П.П. и С.П., починал през 1989 г. Към момента на своята смърт бащата на двамата съделители – М. С. е бил разведен. Следователно бившата му съпруга М.П. не го наследява.

Съда приема, че П. не притежава права върху делбения имот. Същата заявява, че има претенции за собственост по отношение на сградата, като твърди, че е изградена по време на брака й с М. С. и този факт не се оспорва от ищеца, но П. не представя никакви доказателства, от които по обективен и несъмнен начин да се установи, че сградата е в режим на СИО.

На основание чл. 193 от ГПК съда е открил производство по оспорване истинността на нот. акт № 88, том 5, нот дело № 578/2014 г. на нотариус Борис Кожухаров, рег. № 337 на Нот. камара, с район на действие ТРС относно правото на собственост на ответницата М. П.. След извършена проверка по реда на чл. 194 от ГПК съда констатира, че оспорения нот. акт е неистински по отношение признатото право на собственост на М.П. в обем 2/4 ид. части от процесния имот.

При тези изводи настоящата инстанция приема, че ответницата М.П. не притежава законови права върху целия делбен имот и ще следва по отношение на нея предявения иск да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

Ще следва да бъде допусната делба на процесния имот само между П.М.П. и С.М.П. при равни права за двамата съделители. 

Съгласно разпоредбата на чл. 355 от ГПК съда счита, че следва да се произнесе относно сторените съдебно-деловодни разноски при окончателното приключване на делбеното производство.

Водим от изложеното съдът

Р       Е       Ш     И:

 

         ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения иск за съдебна делба по отношение на М.Х.П. ЕГН **********,***.

На основание чл. 194 ал. 2 от ГПК съда признава, че нот. акт № 88, том 5, нот дело № 578/2014 г. на нотариус Борис Кожухаров, рег. № 337 на Нот. камара, с район на действие ТРС е неистински по отношение признатото право на собственост на М.П. в обем 2/4 ид. части от процесния имот.

  ДОПУСКА ДА СЕ ИЗВЪРШИ ДЕЛБА на основание чл. 34 от ЗС между П.М.П., ЕГН **********,*** и С.М.П., ЕГН **********,*** на следния съсобствен недвижим имот, а именно: Поземлен имот с идентификатор 53707.501.193, находящ се в с. Орешак, обл. Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орешак, одобрени със заповед № 300-5-109/19.12.2003 г. на Изп. Директор на АГКК, с площ на имота от 788 кв. м, с трайно предназначение - урбанизирана територия и начин на трайно ползване – ниско застрояване /до 10 м/, при съседи: 53707.501.209, 53707.501.194, 53707.501.9530, 53707.501.192, заедно с построената в имота: Сграда с идентификатор 53707.501.193.1, със застроена площ от 62 кв. м, с предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, като от имота да се образуват ДВА РАВНИ ДЯЛА, от които за ищеца П.П. се отрежда ЕДИН ДЯЛ /1/2 ид. част/ и за ответника С.П. се отрежда ЕДИН ДЯЛ /1/2 ид. част/. 

Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОС – гр. Ловеч в двуседмичен срок от съобщението.

                                                       

Районен съдия: