РЕШЕНИЕ

 

   58  

 

гр. Троян, 04.03.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на четвърти февруари две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………………………………….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 998 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:       

Производството по настоящето дело е за развод  по взаимно съгласие по реда на чл. 50 и чл. 51 от СК.                            

             Водим от горното съдът

Р Е Ш И :

 

            ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК, вр. с чл. 330, ал. ІІІ от ГПК гражданския брак между И.Л.И. ***, ЕГН ********** и М.М.И. ***, с настоящ адрес: Република Италия, гр. Авиано, ул. «Ф. Ризмондо» № 3 /пълномощник адв. Димиштър И. *** с Акт за граждански брак № 84 от 17.09.2000 г. на Община Троян, по взаимно съгласие на съпрузите.

           УТВЪРЖДАВА по реда на чл. 51 ал. ІІ, вр. с ал. І от СК постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

         РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака дете Л.И. И., родена на *** г. предоставя за упражняване от бащата И.Л.И., като майката М.М.И. ще има право да взема детето при себе си всяка първа и трета неделя на месеца от 08.00 часа до 18.00 часа, както и 30 дни за всяка календарна година, което време да не съвпада с платения годишен отпуск на бащата.

         Бащата И.Л.И. декларира, че дава съгласието си детето Л.И. И. да напуска пределите на страната и да пътува в чужбина по всяко време, когато майката М.И. вземе решение, че такова пътуване е целесъобразно и в интерес на детето.

         М.М.И. ще заплаща на бащата И.Л.И., в качеството му на баща и законен представител на малолетната Л.И. И. по 80,00 – осемдесет лева месечна издръжка, считано от 01.01.2015 г. до настъпване на законна причина за изменението или прекратяване на така определена издръжка.

            ОБЯВЯВА, че съпрузите не претендират получаване на издръжка един от друг и не си дължат такава, нямат семейно жилище по смисъла на закона.

ПОСТАНОВЯВА, че след развода съпругата ще продължи да носи брачното си фамилно име И., със съгласието на съпруга си.

ПОСТАНОВЯВА, че в дял на съпруга И.Л.И. се  поставя ЛЕК АВТОМОБИЛ  - марка “Ланд ровер дискавъри“, с рег. № ОВ 1069 АТ, дизел, синьо – зелен металик, с двигател № 21L09034А, с рама SALLJGBF7МА110202.

       Застрахователната стойност на моторното превозно средство, съгласно представено удостоверение е 2000 лева  - две хиляди лева.

       ОСЪЖДА М.М.И. ***, с настоящ адрес: Република Италия, гр. Авиано, ул. «Ф. Ризмондо» № 3 /пълномощник адв. Димиштър И. от ЛАК/ ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25,00 - двадесет и пет лева, както и 57,60 – петдесет и седем лева и 60 стотинки – 2 % ДТ върху размера на определената издръжка.

           ОСЪЖДА И.Л.И. ***, ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт 40,00 – четиридесет лева ДТ, представляваща 2 % върху застрахователната стойност на получения в дял лек автомобил.

      РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                Районен съдия: