Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 357

 

 

гр. Троян, 13.11.2015 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд                                        първи състав

на тринадесети октомври                                две хиляди и петнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

Секретар: Ц.Б.,

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 357 по описа на съда за 2015 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл.226 от Кодекса за застраховането /КЗ/  и чл.86, ал.1 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/

 

Ищците З.Х.С., ЕГН ********** и Г.А.С., ЕГН********** твърдят, че на 09.08.2014 год. в района на път ІІІ-357, около км.9+600, с посока на движение с.Драшкова поляна, обл.Ловешка-с.Орешак, обл.Ловешка, при управление на МПС- товарен автомобил марка „Тойота Хайлукс" с регистрационен № СА 2878 НХ, водачът Н.В. Н. е нарушил правилата за движение, като не е използвал дясната половина на пътя по посока на движението си, когато с пътен знак или светлинен сигнал не е указано друго, навлязъл в лентата за насрещно движение и предизвикал ПТП с насрещно движещия се лек автомобил «Фолксваген Пасат» с рег. № СА 8901 АА, с което по непредпазливост  причинил средна телесна повреда на З.Х.С. *** и лека телесна повреда на Г.А.С. ***, както и имуществени вреди на участвалите в ПТП автомобили. Ищците твърдят, че по образуваното НОХД № 809/2014г. по описа на Районен съд гр.Троян, Н. Н. бил признат за виновен по повдигнатото му обвинение по чл.343а, ал.1, б.»а», изр.2 във вр. чл.343, ал.1, буква "б", пр.2 във връзка с чл.342, ал.1, пр.3 от НК вр. чл.8, ал.1, чл.16, ал.1, т.1 от ЗДвП. Първонинстанционната присъда била обжалвана пред Окръжен съд гр.Ловеч, като по ВНОХД № 32/2015г. по описа на Ловешкия окръжен съд, водачът Н. Н. бил освободен от наказателна отговорност на основание чл.78а от НК, като въззивният съд с Решение от 03.04.2015г., му наложил административно наказание «Глоба» в размер на 1000.00лв. 

Ищците твърдят, че управляваният от водача Н.В. Н. товарен автомобил марка „Тойота Хайлукс" с регистрационен № СА 2878 НХ, имал валидно сключена застраховка "Гражданска отговорност" към застрахователно дружество ЗК "ЛЕВ ИНС" АД гр.София, по застрахователна полица № 22113002090869, сключена от 20.08.2013г. до 19.08.2014г. и валидна към датата на ПТП. Затова за тях е налице правен интерес от завеждане на настоящия пряк иск срещу затрахователя, отговорен за вредите, причинени от застрахования.

Твърденията на ищците относно претърпените неимуществени вреди и отраженията им върху социалния живот след претърпения пътен инцидент, са следните:

Травматичното счупване на девето ребро с малък излив  в десния костно-диафрагинален синус и причинените охлузвания и кръвонасядания по тялото, довели до временно и неопасно  за живота разстройство на здравето на водача Г.А.С., причинявали болки при всяко движение на тялото. Възстановителният период бил продължителен с оглед възрастта и необходимостта да се грижи за пострадалата си съпруга, което водело до непрестанен дисконфорт. Болката била дразнеща и с постоянен интензитет, което пречело на нормално битово обслужване и активно участие в социалния живот и домашните ангажименти.

 Травматично счупване на дясната ключица с разместване на фрагментите на дясната ръка с трайно затруднение на ръката за около 45 дни на пътника З.Х.С., наложило излизане в болничен отпуск. Травмата довела до болки и страдания, травматичен шок от преживяното и ограничаване на нормалното движение на ръката, което пречело да се обслужва сама и да изпълнява битовите и семейни ангажименти. Придружена била и с негативни емоции по възстановителен и рехабилитационен период.

Искането до районния съд е да се постанови решение, с което да бъде осъден ответника ЗК „ЛЕВ ИНС" АД гр.София, с ЕИК 121130788, да заплати на ищците обезщетение, съответно - 20 000 / двадесет хиляди/ лева на З.Х.С. и 3 000 / три хиляди/ лева на Г.А.С.. Посоченото обезщетение е за причинени неимуществени вреди в резултат на непозволено увреждане - претърпени болки и страдания, в качеството им пострадали при ПТП от 09.08.2014г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 09.08.2014 год. - датата на непозволеното увреждане, до окончателното изплащате на сумата, както и направените по делото разноски и възнаграждение за един адвокат.

В срока за отговор на исковата молба по чл. 131 от ГПК, ответникът ЗК „ЛЕВ ИНС” АД гр.София, с  ЕИК 121130788, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.»Черни връх» № 51д, представлявана от изпълнителния директор Мария Масларова-Гъркова, чрез пълномощника юрисконсулт Лъчезар Стоянов, е подал отговор, с който изцяло оспорва предявените искове - по  основание и по размер, тъй като не били представени доказателства в тяхна подкрепа. Оспорва се механизма на настъпването на ПТП – то, като е направено възражение за съпричиняване на вредоносния резултат от страна на ищеца С.. Ответникът оспорва наличието на пряка причинно-следствена връзка между настъпилото ПТП и причинените телесни увреждания на двамата ищци, както и описаните в исковата молба увреждания на двамата ищци.

Относно размера на предявените искове, същият се оспорва от ответника като прекомерно завишен. Оспорва се и акцесорната претенция за присъждане на законна лихва.

 Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства по реда на чл.235, ал.2 ГПК във връзка с чл. 12 ГПК, намира за установено следното:

Видно от приетите като доказателства по делото  НОХД № 809/2014г. по описа на Районен съд гр.Троян  и ВНОХД № 32/2015г. по описа на Окръжен съд гр.Ловеч, Н.  В. Н. е признат за виновен по повдигнатото му обвинение по чл.343а, ал.1, б.»а», изр.2 във вр. чл.343, ал.1, буква "б", пр.2 във връзка с чл.342, ал.1, пр.3 от НК вр. чл.8, ал.1, чл.16, ал.1, т.1 от ЗДвП. С  присъда  № 30/29.12.2014г. по НОХД № 809/2014г. по описа на Районен съд гр.Троян на подсъдимия Б. е наложено наказание «Пробация» с двете задължителни мерки за срок от 4 месеца и на основание чл.343г от НК той  е лишен от право да управлява МПС за срок от 6 месеца. По ВНОХД № 32/2015г. по описа на Ловешкия окръжен съд първоинстанционната присъда е изменена, като водачът Н. Н. е освободен от наказателна отговорност на основание чл.78а от НК с Решение от 03.04.2015г., като му е наложено административно наказание «Глоба» в размер на 1000.00лв.  Въззивният съд отменил присъдата на Районен съд гр.Троян в частта, с която на Б. е наложено наказание «Лишаване от право да управлява МПС» за срок от 6 месеца.

Предвид влезлия в сила съдебен акт,  Н.  В. Н. е признат за виновен в това, че на 09.08.2014 год. около 14.10 часа, на път с двупосочно движение и платно с две ленти № ІІІ-357, около км.9+600, с посока на движение махала Драшкова поляна, обл.Ловешка-с.Орешак, обл.Ловешка, на остра лява крива, при управление на МПС - товарен автомобил марка „Тойота Хайлукс" с регистрационен № СА 2878 НХ, собственост на «Тойота Тексим» ЕООД клон София, нарушил правилата за движение, като не е използвал дясната половина на пътя по посока на движението си, когато с пътен знак или светлинен сигнал не е указано друго, навлязъл в лентата за насрещно движение, като по непредпазливост предизвикал ПТП с насрещно движещия се лек автомобил «Фолксваген Пасат» с рег. № СА 8901 АА, собственост и управляван от Г.А.С., в резултат на което    причинил на З.Х.С. *** - пътник в лекия автомобил, средна телесна повреда, изразяваща се в травматично счупване на дясната ключица и разместване фрагментите на дясната ръка с трайно затруднение движенията на ръката за  около 45 дни и причинени имуществени вреди на участвалите в ПТП автомобили- на „Тойота Хайлукс" с регистрационен № СА 2878 НХ щети в размер на 3112.00лв. и на лек автомобил «Фолксваген Пасат» с рег. № СА 8901 АА щети в размер на 2189.20лв., като след настъпване на произшествието е направил всичко зависещо от него за оказване на помощ на пострадалата чрез обаждане на ЕЕНСП 112, откъдето е поискал изпращане на полиция и Спешна помощ, което е престъпление по чл.343а, ал.1, б.»а», предл.2 във вр. Чл.343, ал.1, б.»б», предл.2 във вр. Чл.342, ал.1, предл.3 от НК във вр. Чл.8, ал.1, чл.16, ал.1, т.1 от Закона за движение по пътищата.

Според заключението на допусната от съда съдебно-медицинска експертиза, неоспорено от страните, което съдът кредитира като компетентно и добросъвестно изготвено, в резултат на настъпилото ПТП на  09.08.2014г.,  на З.  Х.С. са били причинени следните травматични увреждания травматично счупване на дясната ключица и разместване фрагментите , повреда причинила трайно затруднение движенията на дясната ръка за  около 45 дни. Това счупване се дължи на директен удар в областта на дясната ключица, най-вероятно при внезапното спиране на превозното средство и удряне на гръдната стена в твърда повърхност. Вещото лице е посочило, че с оглед възрастта на пострадалата, е възможно при лошо време същата да има оплаквания-субективи от болка в областта на травмата, които могат и да отзвучат за 2-3 години. Останалите изменения – кръвонасядане с мораво-зеленикав цвят с размери 40см на 6см на гръдния кош от горния външен десен квадрант, в основата на средната трета на дясната ключица-оток с диаметър около 7 см; по предната коремна стена зеленикаво-жълтеникаво кръвонасядане с размери 20 на 5 см.; в областта на дясно коляно-подобно кръвонасядане с размери 20 на 5 см.; по предната повърхност на лява подбедрица, в горната й трета-зеленикаво кръвонасядане с размери 6 на 4 и 3 на 2 см / две на брой/, са увреждания, които  са й причини временно и неопасно разстройство на здравето.  

Според заключението на СМЕ, на Г.А.С. е причинено травматично счупване на едно ребро в дясно-9, с малък излив на кръв в десния синус, бързопреходен, което му е причинило временно и неопасно разстройство на здравето.

  Уврежданията на ищците се установяват и от показанията на свидетеля Л.В.В., която непосредствено след катастрофата е пребивавала в дома им в гр.София и е полагала грижи и за двамата. От показанията й се установява, че ищцата З.С. цялата била посинена, с болки и на обезболяващи лекарства, 45 дни била обинтована. Ищецът Г.С. също приемал обезболяващи лекарства поради силни болки в продължение на 40 дни. Свидетелката помагала на ищците в домашната работа, тъй като ищцата не можела да се справя сама.  

За изясняване на обстоятелствата по делото, с оглед направеното от ответното дружество възражение за съпричиняване на ПТП – то от страна на ищеца Г.С., е разпитан свидетеля Н.В.Б. и е допусната съдебна автотехническа експертиза. От показанията на свидетеля се установява, че той, при управление на товарен автомобил „Тойота Хайлукс“ , навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил челно в движещия се в своята лента за движение лек автомобил „Фолксваген Пасат“ в който пътували двамата ищци. От заключението по автотехническата експертиза също се установява, че ударът между двата автомобила е изцяло в лентата за движение налек автомобил „Фолксваген Пасат“.

Незавимисимо, че не се спори между страните, че автомобилът, управляван от деликвента Н.В.Б., а именно - товарен автомобил „Тойота Хайлукс“ с рег.№ СА 2878 НХ, към датата на ПТП – 09.08.2014г., е имал валидна застраховка „Гражданска отговорност“ в ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД по застрахователна полица № 22113002090869 от 20.08.2013г , видно от представената по реда на чл.190 от ГПК от страна на ответното дружество и приета като доказателство по делото застрахователна полица №********* от 20.08.2013г., заедно с Добавък № 1  на ЗК „ЛЕВ ИНС АД гр. София за лек автомобил с рег. № СА 2878 ТХ, е че същата не е за товарен автомобил „Тойота Хайлукс“ с рег.№ СА 2878 НХ, а е била сключена по отношение на лек автомобил марка „Хонда“, модел „Сивик“  рег.№ ******, собственост на Ф.И.Ш.,  с валидност – 20.08.2013г. до 19.08.2014г.

Видно  от материалите по досъдебно производство № 255/2014г. по описа на РУМВР гр.Троян, неразделна част от НОХД 809/2014г. по описа на Районен съд гр.Троян, ведно с ВНОХД № 32/2015г. по описа на Ловешки окръжен съд, на л.21 от ДП, се установява, че посоченият товарен автомобил „Тойота Хайлукс“ с рег.№ СА 2878 НХ, е имал сключена застраховка „Гражданска отговорност“ , валидна към датата на ПТП -09.08.2014г., но към ЗК „УНИКА“ АД, като номерът на застрахователната полица е 05114001752090, сключена на 01.07.2014г., с валидност от 14.07.2014г. до 14.07.2015г. Тази застрахователна полица е отразена и в изготвения констативен протокол за ПТП с пострадали лица, намиращ се на л.15 от ДП.

При така установеното от фактическа страна, съдът, от правна страна, намира следното:

За да се ангажира отговорността на застрахователя по чл. 226, ал. 1 от КЗ, е необходимо към момента на увреждането да съществува валидно застрахователно правоотношение, породено от договор за застраховка "Гражданска отговорност" между прекия причинител на вредата и застрахователя. Следва да са налице и всички кумулативни предпоставки от фактическия състав на чл. 45 от ЗЗД, пораждащи основание за отговорност на прекия причинител - застрахован спрямо увредения за обезщетяване на причинените вреди.

На основание чл.300 от ГПК влязлата в сила присъда е задължителна за гражданския съд, разглеждащ последиците от престъплението, относно автора, вината на дееца и противоправността на поведението му. Предвид на изложеното се налага извод за установени елементи на фактическия състав на чл. 45, ал.1 ЗЗД , а именно – виновно и противоправно поведение на водача, предизвикал ПТП Н.В.Б.- пряк причинител на причинените травматични увреждания на двамата ищци  и  съответно - последвалите като пряка последица от това поведение неимуществени вреди в патримониума на ищците – болки и страдания.

В случая липсата на валидно застрахователно правоотношение към датата на процесното ПТП – 09.08.2014г., по силата на което ответникът по делото да е поел задължение да обезщети увредените при използуването на застрахования автомобил трети лица,  води до правния извод за неоснователност на претенцията за обезвреда.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че предявеният иск за обезщетение за неимуществени вреди по чл. 226, ал. 1 КЗ следва да бъде отхвърлен изцяло като неоснователен.

С отхвърляне на главния иск, отпада акцесорната претенция за присъждане на законна лихва,  считано от датата на увреждането до окончателното изплащане на сумите по претендираното обезщетение.

С оглед изхода на делото и на основание чл. 78, ал.3 от ГПК ищците следва да бъдат осъдени да заплатят на ответника направените от него разноски  в размер на 265.00лв.  По отношение претенцията на ответника за заплащане на адвокатско възнаграждение на основание чл.78, ал.8 от ГПК в размер на 1200.00 лева,  същата  следва да се отхвърли като недоказана, тъй като съгласно ТР № 6 от 06.11.2013г. по тълк.д.№ 6/2012г. на ОСГТК на ВКС, съдебни разноски за адвокатско възнаграждение се присъждат, когато страната е направила разноските. Ответникът не е представил надлежни доказателства, от които да се установява начина и размера на направеното плащане.

По аргумент от противното съгласно чл. 78, ал. 6 от ГПК във вр. с чл. 83, ал. 4 от ГПК държавната такса е за сметка на предвидения бюджет на съда.

Мотивиран от горното и на основание чл.235 от ГПК, съдът

 

 

 

Р     Е     Ш     И    :

 

ОТХВЪРЛЯ изцяло предявените от З.Х.С., ЕГН ********** и Г.А.С., ЕГН**********,  искове за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат на непозволено увреждане - претърпени болки и страдания, в качеството им пострадали при ПТП от 09.08.2014г., на основание чл.226 от КЗ,  в размер на 20000лв. за З.Х.С. и в размер на 3000лв. за Г.А.С., против ЗК „ЛЕВ ИНС” АД гр.София, с  ЕИК 121130788, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.»Черни връх» № 51д, представлявана от изпълнителния директор Мария Масларова-Гъркова, както и акцесорния иск за обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумите от деня на деликта до окончателното им изплащане, като НЕОСНОВАТЕЛНИ.

            ОСЪЖДА З.Х.С., ЕГН ********** и Г.А.С., ЕГН**********, да  заплатят на ЗК „ЛЕВ ИНС” АД гр.София, с  ЕИК 121130788, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.»Черни връх» № 51д, представлявана от изпълнителния директор Мария Масларова-Гъркова, сумата от 265.00лв. деловодни разноски.

            ОТХВЪРЛЯ претенцията на ЗК „ЛЕВ ИНС” АД гр.София, с  ЕИК 121130788, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.»Черни връх» № 51д, представлявана от изпълнителния директор Мария Масларова-Гъркова, чрез пълномощника юрисконсулт Лъчезар Стоянов,  за заплащане на адвокатско възнаграждение в размер на 1200.00лв., като НЕДОКАЗАНА.

 

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд гр.Ловеч в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

                                                                     

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: