РЕШЕНИЕ

 

№ 215

 

гр. Троян,  13.07.2015 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

          Троянски районен съд, първи  състав, в публичното заседание на тринадесети юли  две хиляди и петнадесета  година, в състав:

 

Председател: Антоанета Симеонова

 

при секретаря Ц.Б., като разгледа докладваното от съдията Симеонова гр. дело № 384  по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производство с правно основание чл.30а във вр..чл.30, ал.1 от Закона за закрила на детето /ЗЗДет/ във вр. чл.29, т.8 и т.9, чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.4, ал.1, т.5 от ЗЗДет.

 

 Постъпила е молба от Дирекция “Социално подпомагане”  гр.Троян за промяна мярката за закрила спрямо  детето П.С.Г., родена на ***г., като се прави искане да бъде прекратено настаняването на детето от специализираната институция  Дом за деца лишени от родителски грижи /ДДЛРГ/  гр.****** и  бъде постановено решение, с което да бъде настанено в Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТДМ/ с.*******.

В молбата се твърди, че майката на П.Г.-С.Г.С., често изоставяла децата си, най-голямото от което е П.. С.С. неглижирала отглеждането и възпитаването на своите деца, като към П. неглижирането се изразявало и в образователната сфера, и в морален аспект.

Твърди се, че са проучвани близки и роднини за възможността детето П. да бъде отглеждано в семейната им среда. На територията на община Троян близките декларирали отказ от полагане на грижи за П.. Към момента на извеждането й, в ЦНСТДМ с.Дълбок дол нямало свободни места. Не било установено и подходящо приемно семейство в близост до семейството, в което да бъдат настанени по-малките й брат и сестра. За осигуряване на стабилна и сигурна среда, за детето П.С.Г. единствената алтернатива била настаняване в ДДЛРГ гр.******  Там тя била включена в проект „Детство за всички” и  била насочена да бъде настанена в социална услуга-резидентен тип на територията на общ.Троян, с цел да бъде по-близо до своите близки и роднини, с които връзката не била прекъсната и които към момента нямали възможност да полагат грижи за П. в семейна среда. Поради това било постановено временното настаняване по административен ред в ЦНСТДМ с.******.

Въз основа на изложеното, Дирекция “Социално подпомагане”  гр.Троян моли да бъде променена мярката за закрила спрямо  детето П.С.Г..

В съдебно заседание, Дирекция „Социално подпомагане” гр.Троян се представлява от И.Д. Директор Димка Миховска, която поддържа молбата и моли да бъде уважена.  

С.Г.С. / родител/   - редовно призована по реда на чл.47, ал.1 от ГПК, не се явява, не се представлява от процесуален представител, не е взела становище по молбата.

         Районна прокуратура гр.Троян, редовно призована, не изпраща представител. Не е взела становище по молбата.

Изслушана в съдебно заседание, при условията на чл. 15 ЗЗДет., П.С.Г. *** от 2 месеца. Обстановката в центъра й харесвала, имала приятели и желае да остане там. Категорично не желае да се среща и общува с майка си, с която не поддържат връзка.

  Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства - социален доклад – предложение на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Стражица,  Заповед № ЗД-ЗД 0901 от 09.05.2014 година на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Троян,  решение № 300 от 30.06.2014 година на Районен съд гр. Горна Оряховица, Заповед № ЗД- ДСПСПН-0034 от 21.04.2015 година на Дирекция „Социално подпомагане” гр. *****, удостоверение за раждане №0091 от 31.07.2001 година на Община гр.Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново и декларация от родител за даване на съгласие за пълно осиновяване от С.Г.С., заверена нотариално с рег. №1146 от 09.04.2014 година на нотариус Маргарита Гладкова с рег. №477 на Нотариалната камара, с район на действие РС гр. Троян, като съобрази становището на страните, приема за установено следното:

 Детето П.С.Г. е родено на  ***г***.Търново, от майка С.Г.С. и баща неизвестен.

С решение № 360/30.06.2014г. по гр.дело  № 1300 по описа на Горнооряховския райнен съд за 2013г., влязло в законна сила, детето П.С.Г.  е било настанено в Дом за деца лишени от родителска грижа /ДДЛРГ/ гр.Стражица, със срок - до настъпване на законни основания, обуславящи   прекратяването на постановената  мярка за закрила. Със заповед № ЗД-ДСПСП11-0034 от 21.04.2015г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Стражица, временно е прекратено настаняването на детето П.С.Г. в ДДЛРГ гр.Стражица и същото временно е настанено в ЦНСТДМ с.*******, до произнасяне на съда.

От приложения към делото социален доклад на Дирекция „Социално подпомагане” гр.****** се установява, че майката на П.С.Г., С.Г.С.,  първоначално отглеждала дъщеря си П. в семейна среда, но животът й бил много „бурен”, тя често и бързо  заживявала с различни мъже. С.С. изоставила детето си П. при приятелка в с.Бъркач, обл.Плевен. Детето нямало ярки спомени за майка си, тъй като шест години тя не я е потърсила. В доклада е посочено, че имало данни  за извършени сексуални действия спрямо  малолетната П.. След извеждане на детето от семейната среда на майка й, от 16.04.2014г. П. живеела в семейството на леля си Я. в с.*******, обл.Ловешка. Лелята и мъжът, с когото съжителствала, не пожелали настаняване на П. в семейната им среда. В последствие детето било настанено в ДДЛРГ гр.Стражица.

В доклада е посочено, че детето П.С. не желае да живее с майка си. Установен е синдром на родителско отчуждение поради липсата на контакти и емоционална близост между майка и дъщеря. Майката не желае да полага грижи за детето П. и го е декларирала писмено. По делото е приложено заверено копие от нотариално заверена декларация от родител за даване на съгласие за пълно осиновяване, съгласно Приложение № 4  към чл.11, ал.4 от Наредба № РД-07-7 от 05.10.2010г., с която С.. Г.С. е декларирала, че е съгласна детето й П.С.Г. да бъде осиновено.

При тази фактическа обстановка, съдът намира молбата на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Троян за промяна мярката за закрила спрямо детето П.С.Г., за основателна.

Производството е по реда на  чл.30а във вр. чл.30, ал.1 от Закона за закрила на детето /ЗЗДет/ във вр. чл.29, т.8 и т.9, чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1 , вр. чл.4, ал.1, т.5 от ЗЗДет., което се развива като спорна съдебна администрация на гражданските правоотношения, свързани с гарантиране основните права на детето, целейки осигуряване на неговото нормално физическо, психическо, нравствено, културно и социално развитие, което се инициира по искане на лицата по чл.26, ал.2 от ЗЗДет. То има за цел да се даде целесъобразна уредба на свързаните с правата на детето отношения, които могат да се преуреждат при наличие на промяна на обстоятелствата. Касае се за искане  за промяна на мярка измежду тези по чл.4, т.5-6 от ЗЗДет, при което, съгласно чл.30а от ЗЗДет, при промяна на такава мярка за закрила на детето, се спазва реда по чл.26-28 от същия закон, с цел да се гарантира най-добрия интерес на детето.

Според чл.25, т.2 от ЗЗДет., може да бъде настанено извън семейството дете, чийто родители без основателна причина трайно не полагат грижи за него. По делото бе установено,че майката С.Г.С. трайно е изоставила детето си П. и изцяло се е дезинтересирала от съдбата и развитието му. Това е и причината, довела до институционализацията на детето.

Съгласно чл.18, т.1 от Конвенцията за правата на детето, приета от ОС на ООН на 20.11.1998г., ратифицирана с решение на ВНС от 11.04.1991г. и влязла в законна сила , родителите носят първостепенна  отговорност за отглеждането и развитието на децата. Според чл.20 от същата конвенция, дете, което е лишено временно или постоянно от неговата семейна среда, или на което, с оглед на неговите висши интереси, не може да бъде разрешено да остане в тази среда, има право на специална закрила и помощ, оказвана от държавата.

По делото по категоричен начин е установено, че не съществува възможност за реинтеграция на детето П.С.Г. в биологичното му семейство, не е налице семейство на близки и роднини, които да поемат грижата за него и да му осигурят необходимите битови условия на живот, липсват утвърдени приемни семейства, при които детето да може да бъде настанено. Тези обстоятелства обуславят прилагане на хипотезата на чл. 25, ал. 2 вр. чл. 25, ал.1, т.2 от ЗЗДет. С оглед на това, по отношение на детето П.С.Г. следва да бъде прекратено настаняването в ДДЛРГ гр.****** и същото бъде настанено в социална услуга - резидентен тип. В разглеждания случай тя следва да е тази, където детето е настанено временно по административен ред, при условията, посочени в искането. Настаняването ще бъде изцяло в интерес на детето.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.30а във вр. чл.30, ал.1 от Закона за закрила на детето /ЗЗДет/ във вр. чл.29, т.8 и т.9, чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1 , вр. чл.4, ал.1, т.5 от ЗЗДет., съдът

 

                                                      Р   Е   Ш   И :

 

           ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето П.С.Г., ЕГН **********, родена на ***г.,  в Дом за деца лишени от родителски грижи гр.Стражица.

НАСТАНЯВА детето П.С.Г., ЕГН **********, родена на ***г., в социална услуга - резидентен тип - Център за настаняване от семеен тип ДМ /ЦНСТДМ/ с.*******, за срок- до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на постановената  мярка за закрила.

На основание чл. 28, ал. 4 от Закона за закрила на детето,  решението подлежи на незабавно изпълнение.

            На основание чл.30, ал.3 вр. чл.28, ал.6 от Закона за закрила на детето, решението подлежи на обжалване пред Ловешки окръжен съд в седемдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

            След влизане на решението в сила,  препис от същото да се изпрати на Дирекция ”Социално подпомагане” гр.Троян, Дом за деца лишени от родителски грижи гр.***** и Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТДМ/ с.******* – за сведение и изпълнение .

 .

 

                                              

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: