Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 394

 

 

гр. Троян, 30.12.2015 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд                                        първи състав

на тридесети ноември                                     две хиляди и петнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

Секретар: Ц.Б.,

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 470 по описа на съда за 2015 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.265, ал.2  от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/

 

Съдът е сезиран с иск с правно  основание чл.265, ал.2 от ЗЗД. Ищцата Р.И.Н. ***  твърди, че в началото на 2015г. се уговорила с ответника П.Г.Х. ***  да бъде изработен от него паметник в парк «Новите гробища» в гр.Троян на починалия син на ищцата. Съгласно договореното, срокът за изпълнение бил до 19.04.2015г.; размерът на надгробния паметник следвало да бъде 1 метър широк, материалът-от най-доброто качество, със снимка в цял ръст и допълнителни аксесоари-пътеки, фенери, пейка и маса. Цената била уговорена в размер на 780.00лв.

Твърди се, че  ищцата заплатила първоначално сума от 280.00лв., което станало в началото на годината, а в края на месец март 2015г. платила още 500.00лв. Ищцата  твърди също, че  ответникът, без да е уведомил възложителката Н., възложил изпълнението на паметника на П. М.

На 25.04.2015г. ищцата направила помен на сина си по повод 6 месеца от смъртта му и тогава констатирала, че поставеният паметник  не е изработен съгласно уговореното. Същият бил с размери 70 см, вместо 1м., мраморът, вместо снежно-бял, бил бял на черни петна, а гранита, който следвало да бъде черен /италиански/, бил сив, китайски.

 Ищцата моли съда да бъде осъден ответника да й заплати сумата от 780.00лв. за неизпълнение на възложената поръчка, ведно със законната лихва от предявяване на исковата молба до окончателно изплащане на сумата, като бъде развален договора поради  това, че отклонението от поръчката е толкова съществено, че работата е негодна за нейното обикновено или уговорено предназначение 

При предвидената процедура по реда на чл.131, ал.1 от ГПК, ответникът  П.Г.Х. ***, в срока за отговор на исковата молба,  е представил писмен отговор, като е посочил, че счита предявеният иск за неоснователен. Посочил е, че щом се иска разваляне на договора, следва да се има предвид факта, че ищцата е приела изпълнението-извършените строителни работи и монтирания паметник са на мястото си. Ответникът е направил възражение за прихващане, като е счел, че е извършил строително-монтажни работи, приети от ищцата, на стойност, по-голяма от претендираната от нея . С оглед твърденията на ищцата в ИМ, че изпълнението не е извършено от ответника лично, в отговора той е посочил, че договорът не е сключен с оглед личността, поради което изпълнителят може да ползва услугите на трето лице. Ответникът е направил искане, при евентуално уважаване на иска и разваляне на договора, съдът да постанови едновременно изпълнение- ответникът да заплати определената от съда сума, а ищцата-да върне монтираните неща.

 Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства по реда на чл.235, ал.2 ГПК във връзка с чл. 12 ГПК, намира за установено следното:

Видно от приетите като доказателства по делото преписка вх.№ 439/2015г. на Районна прокуратура гр.Троян, трудов договор № 2/24.04.2015г., справка от ТДНАП гр.В.Търново, справка от ТР на Агенцията по вписване, ответникът П.Г.Х. не е имал  фирма за изработване на надгробни паметници към момента на сключения от ищцата договор за изработка- началото на 2015г. Ответникът Х. е бил към този момент в трудово-правни отношения с  „Крима Кристина Маркова” ЕООД с ЕИК 202368896 / до 10.04.2015г./, а от 24.04.2015г. е встъпил в трудово-правни отношения с ЕТ „Гранит-Г. Г.” с ЕИК 202952997.

В обясненията на ищцата, дадени по реда на чл.176, ал.1 от ГПК, тя посочва, че се уговорила с ответника П.Г. за изработване на паметник, след като останалите две майки се отказали от изграждане на обща гробница на трите починали младежи с фирма „Крима” , с която първоначално договаряли.

От писмените доказателства, приложени към преписка № 439/2015г. по описа на Районна прокуратура гр.Троян и приети по делото, се установява, че сумата от 280лв. ищцата е дала на Г. Х.Г.- баща на ответника и управител на ЕТ „Гранит-Г. Г.”,  за изграждане на циментова основа и направа на пътеки на гробницата, а след това е дала 500лв. на ответника П.Х.. Тези обстоятелства кореспондират и с писменото становище, представено от ищцата в първото заседание по делото. В него тя е посочила, че ответникът П.Г. и баща му са й взели сумата от 780.00лв., без да й е издадена фактура за това. Посочила е също, че на 24.04.2015г., когато е видяла монтиран паметника, тя се е свързала с П. М., за когото разбрала, че той го е изработил, и му е съобщила, че паметникът не отговаря на поръчаното от нея, който я уведомил, че по паметника ще има допълнителна обработка.

Не се спори между страните, че ищцата е дала на ответника и неговия баща сума в общ размер на 780лв. за изработване на надгробен паметник. От писмените доказателства, приложени към преписката и приети по делото, в т.ч. оферта, намираща се на л.28 от преписка № 439/ 2015г., неоспорена от ищеца, се установява, че общата стойност на изработката е в размер на 4060лв. , а с бял мрамор- 4460лв. По този начин се установява, че дадената от ищцата сума от 780лв. е част от общо дължимата от нея.

             Не се спори между страните, че има частично изпълнение-поставен е паметник с изрисувана снимка в цял ръст, гробът е облечен в мрамор, поставена е покривна плоча.

По отношение възраженията на ищцата, че лицето П. М. е изработил паметника, а тя не е договаряла с него, то договорът за изработка не е сключен с оглед личността , поради което изпълнителят може да ползва услуги на трето лице.

При така установеното от фактическа страна, съдът, от правна страна, намира следното:

Не се спори между страните, че има сключен договор за изработка с предмет надгробен паметник с възложител ищцата Р.Н.. От събраните по делото доказателства обаче не може да се направи безспорен и категоричен извод относно отделните клаузи на договора, освен срока за изпълнение, като за платената сума от 780лв. от цената не се спори между страните. Липсата на клаузи относно срока за заплащане на цялата сума, начина на приемане на работата, индивидуализация на отделните действия по изпълнение на договора, правят невъзможно съда да прецени налице ли е всъщност неизпълнение на същия.

Не са ангажирани доказателства, които да установяват по безспорен и категоричен начин наличието на който и да е факт, изложен в обстоятелствената част на исковата молба, както и какви са отделните клаузи на договора за изработка, който по своята същност е неформален, консенсуален, двустранен и възмезден, пораждащ насрещни права и задължения за сключилите го. Съдът при разпределяне на доказателствената тежест указа на ищцата, че следва да проведе пълно и главно доказване на фактите относно съществуване на облигационно правоотношение по договор за изработка по чл.258 ЗЗД  с ответника,   поето задължение от ответника да изработи надгробния паметник със съответния материал и размери, и предоставената му сума. /възникването на задължението на ответника,  основанието за пораждането му, настъпилата изискуемост на вземането и изпълнението на насрещните задължения по процесния договор от страна на ищеца - приемане на изработеното , съгласно чл.264 от ЗЗД/.

 Тъй като се претендира разваляне на договора, съдът указа, че в тежест на ищеца е да докаже, че отклонението от поръчката е толкова съществено, че работата е негодна за нейното обикновено или уговорено предназначение.

Ищцата излага твърдения за отклонения в поръчката,  като на първо място твърди, че не е спазен срока -19.04.2015г. Не са ангажирани доказателства във връзка с тези твърдения. Още повече, че се твърди, че седмица по-късно, на 25.04.2015г., когато ищцата е правила помен на сина си, е констатирала, че паметникът е бил поставен, но не е бил изработен съгласно уговореното.

Не са въведени нито твърдения, нито са представени доказателства, ищцата да е направила възражения за неправилно изпълнение, съгласно чл. 264, ал.2 от ЗЗД. В ал.1 на същата разпоредба е регламентирано задължението на поръчващия да приеме извършената съгласно договора работа. Съгласно правната доктрина и съдебна практика  "приемането" включва фактически и правни действия, а именно: преминаване на властта върху изработеното от изпълнителя към поръчващия и изразяване (мълчаливо или изрично) на изявление от страна на поръчващия, че счита работата за съобразена с договора. Тълкувайки разпоредбата на чл. 264, ал. 1 ЗЗД във връзка с чл. 264, ал. 2,изр. 1 ЗЗД и чл. 265, ал. 1 и ал. 2 ЗЗД съдът намира, че законът задължава поръчващия при  приемане на работата да направи всичките си възражения, ако изпълнената работа се отклонява от поръчката или е с недостатъци, без отклонението или недостатъците да правят работата негодна за нейното договорно или обикновено предназначение. В последния случай поръчващият би имал право да развали договора и съответно не би дължал никакво възнаграждение  - чл. 265, ал. 2 ЗЗД, а в останалите случаи - да се ползва от някое от алтернативно уредените права по чл. 265, ал. 1  ЗЗД, ако е заявил съответните възражения при приемането.

Законът не изисква форма, в която следва да бъдат заявени възраженията по чл. 264, ал. 2 ЗЗД. По тази причина е допустимо те да са направени и само устно. Това от своя страна прави допустимо събирането на гласни доказателства за установяване на съдържанието на възраженията, каквито не са ангажирани от ищцата. По делото не се установява такива да са заявени от възложителя на работата.  Бездействието на възложителя и пропускът да направи възраженията си в посочените срокове е обвързано от закона със специфична „санкция” – при липса на възражения за неточно изпълнение, работата се счита за приета от възложителя (чл. 264, ал. 3 от ЗЗД). Презумпцията за точно изпълнение преклудира правото на възложителя на последващи възражения за неправилно или неточно изпълнение.

           Недостатъците на престирания резултат, предмет на изработката, не погасяват задължението за заплащане на уговореното възнаграждение, а пораждат права на възложителя, които следва да бъдат упражнени по реда на чл. 265 ЗЗД и ако бъдат упражнени, могат да доведат, или до намаляване размера на възнаграждението, или до отлагане изискуемостта на задължението за възнаграждение, а разваляне на договора е допустимо, ако недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за нейното договорно или обикновено предназначение. Когато възложената работа е извършена с недостатъци, за възложителя се поражда потестативното право да избере една от алтернативно предвидените в чл. 265, ал. 1 ЗЗД възможности: 1/ отстраняване на недостатъците; 2/ заплащане на разходите, необходими за отстраняването им; 3/ намаляване на възнаграждението. Отговорността на изпълнителя и правата на възложителя са обусловени от характера на недостатъците и отражението им върху годността на изработеното. Съобразно разпоредбата на чл. 265, ал. 2 ЗЗД, възложителят има право да развали договора за изработка само когато недостатъците са толкова съществени, че правят изработеното негодно за обикновеното или предвиденото в договора предназначение. В този случай е налице пълно неизпълнение. За да се приеме, че недостатъците са съществени, е необходимо да се извърши преценка не само дали правят изработеното негодно за договорното или обикновеното му предназначение, но и дали същите са неотстраними, дали създават сериозни затруднения или отстраняването им е технически невъзможно или икономически нецелесъобразно. 

В случая са наведени твърдения само за отклонения от поръчания материал и размера на уговорения паметник, без да са ангажирани доказателства в тази връзка. По делото не се доказа надгробния паметник, предмет на договора, да е изработен при такива съществени недостатъци, които да го правят негоден за обикновеното или предвиденото в договора предназначение.

За да се ангажира отговорността на изпълнителя по чл.265, ал.1 от ЗЗД- при отклонение от поръчката или ако изпълнената работа има недостатъци, каквито твърдения са наведени от ищцата, следва от страна на възложителя да е поискано или поправяне на работата в даден от него подходящ срок без заплащане, или заплащане на разходите, необходими за поправката, или съответно намаление на възнаграждението. По делото такива искания не са направени.

В случая се иска разваляне на договора, като настоящият състав намира, че не се доказа пълно неизпълнение от страна на изпълнителя. Не се доказа отклонението от поръчката или недостатъците от изпълнението да са толкова съществени, че изработеното да е негодно за неговото договорно или обикновено предназначение. По делото не се доказаха и клаузите на договора  по облигационно правоотношение между страните, задълженията на изпълнителя, по силата на което да се ангажира договорната отговорност на ответника като изпълнител по договор за поръчка. Гореизложеното води до правния извод за неоснователност на претенцията за разваляне на договора и осъждане на ответника да заплати на ищцата сумата от 780лв.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че предявеният иск следва да бъде отхвърлен изцяло като неоснователен и недоказан.

С отхвърляне на главния иск, отпада акцесорната претенция за присъждане на законна лихва,  считано от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата.

С оглед изхода на делото и на основание чл. 78, ал.3 от ГПК ищцата следва да бъде осъдена да заплати на ответника направените от него разноски  в размер на 200.00лв. за адвокатско възнаграждение.

Мотивиран от горното и на основание чл.235 от ГПК, съдът

 

Р     Е     Ш     И    :

ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения от Р.И.Н. ***,  иск с правно основание чл.265, ал.2 от ЗЗД за разваляне на договор за изработка с предмет надгробен паметник против П.Г.Х. ***, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.

            ОСЪЖДА Р.И.Н., ЕГН **********,***, да  заплати на П.Г.Х., ЕГН **********,***, сумата от 200.00лв. разноски по делото за адвокатско възнаграждение.

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд гр.Ловеч в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

                                                                    

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: