О П Р Е Д Е Л Е  Н И Е  

 

                                     25.11.2015 година, гр.Троян

 

            Троянски районен съд,  първи състав, в закрито заседание на двадесет и пети ноември  две хиляди и петнадесета  година, в състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Симеонова

 

Секретар Ценка Банчева

като разгледа докладваното от съдията гр.д.№ 535 /2015 година, за да се произнесе, съобразиследното :

 

            Производство по чл.233  от ГПК

В Троянски районен съд е образувано гр. дело № 535/2015г. по молба вх.№ 4251/02.07.2015г. от М.М.М. с адрес: ***, с ЕГН **********, чрез пълномощника й адвокат В.Н. с адрес ***, срещу „ЛАЙТС” ООД с ЕИК 1040000194, със седалище и адрес на управление: гр.Велико Търново, ул.»Козлодуй» № 2, ет.8, представлявано от управителя Атанас Марков Марков, с посочено правно основание чл.357 от КТ и чл.128 от КТ.

Съдът е сезиран с обективно съединени искове по чл.357, ал.1  от КТ  и чл.128, т.2 от КТ  и акцесорна претенция за законна лихва.

           Постъпила е молба вх.№ 7240/23.11.2015г. от М. М.М., лично и чрез пълномощника й адвокат В.Н., с която ищцата е посочила, че между страните по делото е постигната извънсъдебна спогодба, с която са удовлетворени исканията на М.М.М.. На основание чл.233 от ГПК ищцата е направила изричен отказ изцяло от всички предявени искове по гр.дело № 535/2015г. и моли производството да бъде прекратено.

Съдът, като разгледа така подадената молба за отказ от иска, намира следното:

Молбата, с която ищецът е заявил, че се отказва от иска си, е подадена до съда лично от ищеца и е подписана от него. В молбата е направено изрично изявление, че ищецът се отказва изцяло от исковете, предмет на разглеждане по настоящото дело. Същата изхожда от легитимирано лице – ищецът по делото, който разполага с възможността по всяко време да заяви, че се отказва  от иска си. Съгласно разпоредбата на чл. 233 от ГПК ищецът може да се откаже изцяло или отчасти от спорното право във всяко положение на делото, като при отказ от иска, той не може да предяви отново същия иск. Предвид обстоятелството, че се касае за отказ, а не за оттегляне на иска, препис от молбата не следва да бъде връчен на ответника, като не е необходимо неговото съгласие за отказа от иска и прекратяване на делото. В случая не се касае за право, отказ от което е недействителен, поради което молбата за отказ от иска е допустима и основателна, и  следва да бъде уважена.

Предвид дотук изложеното съдът намира, че са налице условията по чл. 233 от ГПК, поради което производството по делото следва да бъде прекратено.

            Мотивиран от горното и на осн.чл.233 от ГПК, съдът

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И : 

 

 

 ПРЕКРАТЯВА  производството по  гр.д.№ 535/2015 година по описа на Троянски районен съд, образувано по молба от  М.М.М. с адрес: ***, с ЕГН **********, чрез пълномощника й адвокат В.Н. с адрес ***, срещу „ЛАЙТС” ООД с ЕИК 1040000194, със седалище и адрес на управление: гр.Велико Търново, ул.»Козлодуй» № 2, ет.8, представлявано от управителя Атанас Марков Марков, с която са  обективно съединени искове по чл.357, ал.1  от КТ  и чл.128, т.2 от КТ  и акцесорна претенция за законна лихва.

             Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му  пред Ловешки окръжен съд.

             Препис от определението да се връчи на страните.

           

 

 

                                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :