Р Е Ш Е Н И Е  № 301

 

02.10.2015 г., град  Троян

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Троянският районен съд, първи състав, в публично заседание на тридесети септември две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Антоанета Симеонова

 

            При участието на секретаря Ц.Б., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 614 по описа на съда за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.318-330 от Граждански процесуален кодекс (ГПК) и е образувано по иск с правно основание чл. 49, ал. 1 от Семейния кодекс (СК),  като производството е трансформирано в хода на делото по чл. 50 от СК.

                        Съдът е сезиран с искова молба, подадена от В.П.В. *** срещу М.М. ***, с която са кумулативно съединени искове с правно основание чл.49, ал.1 и чл.56 от СК.

Ищецът твърди, че с ответницата са съпрузи, сключили граждански брак на 21.09.1991 година. От брака си имали две деца - близнаци, които осиновили през 1994г. Същите към момента са навършили пълнолетие. Твърди, че проблемите в отношенията между него и съпругата му възникнали след намесата на нейния брат във възпитанието на децата. По-късно проблемите между тях се задълбочили, като през 2008г. ищецът претърпял  сърдечна операция след инфаркт и твърди, че след това заболяване отношението на съпругата му се променило рязко.От от три години двамата живеели във фактическа раздяла. Ищецът счита, че бракът му с ответницата е дълбоко и непоправимо разстроен и моли да бъде  прекратен, като прави искане съда  да  се произнасе по брачната вина. Прави искане да му бъде предоставено за ползване семейното жилище в гр.Троян, ул.”*******, блок ******” вх.1, ап.1.

 На ответника по делото е връчен препис от исковата молба и приложенията към нея.  В срока  по чл.131 от ГПК е постъпил писмен отговор, в който ответницата счита предявения иск за основателен, но оспорва основанията за прекратяване на брака, твърдени от ищеца, като излага други основания, навеждайки твърдения за дълбоко и непоправимо разстройство на брака. Ответницата твърди, че отношенията между нея и съпругът й се влошили след като той преустановил трудовата си дейност като моряк. Влошили се отношенията на ищеца и с техните деца. Той започнал да злоупотребява с алкохол, в резултат на което ставал агресивен и проявявал насилие спрямо ответницата. С решение № 103/13.05.2013г., постановено по гр.д.№ 360/2013г. по описа на Троянски районен съд по Закона за защита срещу домашно насилие, ищецът бил осъден да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо ответницата, бил отстранен от съвместно обитаваното жилище, за което имал забрана да не приближава, както и забрана да приближава местоработата й. Ответницата е направила искане за възстановяване на фамилното си име от преди брака, както и предоставяне за ползване на семейното жилище в гр.Троян, ул.”****** вх.1, ап.1.Ангажирани са доказателства.

 

 

В съдебно заседание ищецът, редовно призован, се явява лично и с упълномощен защитник – адв.М.В. ***, като поддържа желанието си за развод и изразява съгласие за прекратяване на брака със споразумение по реда на чл.50 СК.

В съдебно заседание ответницата, редовно призована, се явява лично и с упълномощен защитник – адв.Светла Станченва от АК-Ловеч  и  заявява желанието си за развод и съгласието си за прекратяване на брака със споразумение по реда на чл.50 СК.

В с.з. страните представят пред съда подписано  споразумение по чл. 51 във вр. чл.50 от СК и молят съда да трансформира производството в развод по взаимно съгласие и да не се произнася по въпроса за вината. Поддържат споразумението в с.з., като заявиха пред съда сериозното си и непоколебимо съгласие за развод и направиха искане бракът им бъде прекратен по взаимно съгласие по реда на чл.50 СК при условията на постигнатото от тях споразумение по чл.51 СК.

С  оглед постигнатото споразумение и становищата на страните, с протоколно определение от 30.09.2015г., съдът, на основание чл.321, ал.5, предл.2 ГПК, премина към  производство по делото от развод по исков ред по реда на чл.49, ал.1 СК, към  производство за развод по взаимно съгласие по реда на чл.330 ГПК, вр. чл.50 СК.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира следното:

            И двамата съпрузи са заявили желанието си за развод, като в съдебно заседание поддържат направеното от тях искане за прекратяване на брака по взаимно съгласие. За състоянието на брачната връзка съдът прави извод от изявленията на съпрузите и най-вече от изразеното от тях в съдебно заседание сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака по взаимно съгласие.

Предвид изложеното, съдът намира, че исканият развод следва да бъде допуснат, без съдът да изследва мотивите за прекратяването на брака.

При извършената преценка по чл.51, ал.2 СК, съдът намира, че постигнатото от страните споразумение съдържа минимално определеното съдържание по чл.51, ал.1 СК, не противоречи на закона и добрите нрави, поради което счита, че същото следва да бъде утвърдено.

С оглед на изложеното, съдът намира, че бракът между страните следва да бъде прекратен поради сериозното им и непоколебимо съгласие за развод, като постигнатото между тях споразумение бъде утвърдено.

Съобразно Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, съдът определя окончателна държавна такса за допускане на развода по взаимно съгласие в размер на 40.00 лв., която с оглед постигнатото от страните споразумение, следва да се възложи в тежест на двамата съпрузи, които следва да я заплатят по равно. Направените в производството разноски от двете страни остават така, както са направени за всяка от страните.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.330 ГПК, вр. чл.50 СК, съдът

                       

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА гражданският брак, сключен на 21.09.1991г. в гр.Троян, община Троян, обл.Ловеч, за което е съставен акт за граждански брак № 0151 от 21.09.1991г. на Община гр.Троян, между  В.П.В., ЕГН ********** и М.М.П., ЕГН **********, ПОРАДИ ПОСТИГНАТО СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗВОД.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между В.П.В., ЕГН ********** и М.М.П., ЕГН **********, споразумение за следното:

СЪПРУЗИТЕ нямат ненавършили пълнолетие деца.

ОБЯВЯВА, че СЕМЕЙНО ЖИЛИЩЕ  на страните, находящо се в гр.Троян, обл.Ловешка, ул.»********», вх.1, ет.1, ап.1, след развода ще се ползва от двамата молители от В.П.В. и М.М. П. – В., и двамата от гр.Троян, така, както е било и до този момент. Страните поемат ангажимента да заплащат консумативите при ползването на жилището.

ОБЯВЯВА, че след развода СЪПРУЗИТЕ не си дължат издръжка един на друг.          

           ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата да носи предбрачното си фамилно име – П.

Направените в производството разноски от двете страни да останат така, както са направени за всяка от страните. Разноските, свързани с окончателната държавна такса да бъдат заплатени от страните по равно.

ОСЪЖДА  В.П.В., ЕГН **********, да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка Районен съд гр.Троян, сумата от 20.00лева / двадесет лева/, представляваща окончателна държавна такса за допускане на развода по взаимно съгласие, съгласно постигнатото споразумение.

ОСЪЖДА М.М. П., ЕГН **********,  да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка Районен съд гр.Троян сумата  от 20.00лева / двадесет лева/, представляваща окончателна   държавна такса за допускане на развода по взаимно съгласие, съгласно постигнатото споразумение.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :