Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 376

 

 

гр. Троян, 10.12.2015 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд                                     първи състав

на тринадесети ноември                                             две хиляди и петнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

Секретар: Ц.Б.,

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 618 по описа на съда за 2015 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е  с правно основание чл.422, ал.1 във вр. чл.415, ал.1 от ГПК   

 

Предявен е иск с правно основание чл.422, ал.1 във вр. чл.415, ал.1 от ГПК  от Жилищна сграда в режим на етажна собственост /бивша ЖСК „Надежда -88“/, находяща се в гр.Плевен,  ул.т.34 рег.№ 288/04.02.2011г. на Община Плевен, представлявана от В.К.Г., чрез пълномощника адвокат Н.Н. от Плевенска АК, срещу Н.В.Г. ***. Претендира се установяване съществуването на вземане, за заплащане на  което е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д.№ 413/2015г. по описа на Районен съд гр.Троян. 

Ищецът твърди, че ответницата Н.В.Г. е собственик на имот в жилищна сграда, находяща се в гр.Плевен, ул.”Тунджа” № 34 и като такава участва в етажната собственост. С решения на Общото събрание на етажната собственост от 02.06.2010г. и 15.12.2010г., обективирани в протоколи № 29/02.06.2010 и № 30/15.12.2010г., било взето решение за събиране на сумите, съответно на 02.06.2010г. – по 100лв. на апратамент, а на 15.12.2010г. – по 10лв. на месец, за набиране на фонд „Реконструкция и ремонт”. Твърди се, че общото задължение на ответницата за притежавания от нея имот, по посочените два протокола, било в размер на 210лв. В исковата молба се твърди, че на ответницата била изпратена покана, получена от нея на 30.11.2011г., с която била поканена да заплати сумата от 210лв. в 3-дневен срок. 

              Твърди се, че жилищна сграда в режим на етажна собственост, находяща се в гр.Плевен,  ул.т.34 рег.№ 288/04.02.2011г., представлявана от В.К.Г.,  подали заявление за издаване на Заповед за изпълнение по реда на чл.410 от ГПК и по образуваното ч.гр.д. № 413/2015г. по описа на Районен съд гр.Троян, била издадена Заповед за изпълнение на парично задължение № 223 от 27.05.2015г. Предвид постъпилото възражение от ответницата, за ЕС възникнал правен интрес да бъде установено, че съществува вземане на Жилищна сграда в режим на етажна собственост, находяща се в гр.Плевен,  ул.т.34 рег.№ 288/04.02.2011г., представлявана от В.К.Г., по отношение на Н.В.Г., за сумата от 210лв.

 Ищецът моли съда да  признае за установено, че ответникът Н.Г. дължи на Жилищна сграда в режим на етажна собственост, находяща се в гр.Плевен,  ул.т.34 рег.№ 288/04.02.2011г., представлявана от В.К.Г., сумата в размер на 210 лв., представляваща  неизпълнено парично задължение по влезли в сила решения на Общото събрание на Етажната собственост от 02.06.2010г. и 15.12.2010г., обективирани в протоколи № 29/02.06.2010 и № 30/15.12.2010г, ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК до окончателно изплащане на сумите. Претендира се и заплащане на разноските.

При предвидената процедура по реда на чл. 131, ал. 1 от ГПК, ответникът  Н.В.Г. с постоянен адрес ***, в срока за отговор на исковата молба, не е представила писмен отговор, не е взела становище по иска и не е ангажирала доказателства.  За последиците от неподаване на отговор и неупражняване на права, ответницата е била уведомена с разпореждането на съдията-докладчик  от 10.08.2015г. Във възражението, което е подала по ч.гр.д.№ 413/2015г., е посочила само, че не дължи изпълнение на вземането по издадената заповед  за изпълнение.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства по реда на чл.235, ал.2 ГПК във връзка с чл. 12 ГПК, намира за установено следното:

В съдебно заседание не се явава представител за ищеца и не се представлява от процесуален представител. Искът се поддържа в постъпило писмено становище от пълномощника адвокат Н.Н. ***.

Ответницата Н.В.Г. се явава лично в съдебно заседание, като заявява, че е собственик и към момента на жилището в етажната собственост и признава задължението за сумата, предявена с исковата молба.

От доказателствата по делото, а именно- протоколи № 29/02.06.2010 и № 30/15.12.2010г. на Общото събрание на ЖСК „Надежда-88“ гр.Плевен,  ул.т.34 чийто правоприемник са бившите членове на ЖСК, лицата, снабдени с нотариални актове за собственост в жилищна сграда в режим на етажна собственост с рег.№ 288/04.02.2011г. на Община Плевен, се установява, че са били взети две решения за събиране на суми за набиране на фонд „Реконструкция и ремонт”. С Решение от 02.06.2010г. е било прието да се събират по 100 лв. /сто лева/ на апратамент, като първоначална вноска за вертикална планировка, а с Решение от 15.12.2010г. е било прието да се събират по 10лв. на месец от апартамент, независимо дали собствениците го ползват или не, или е отдаден под наем. От същите протоколи е видно, че ответницата Н.В.Г. не е присъствала на проведените общи събрания, но от поканата, която й е изпратена и която е получена лично от нея, видно от разписката-известие за доставяне, се установява, че тя е била уведомена за дължимите от нея суми в общ размер 210.00лв. / двеста и десет лева/. Поканата е получена от ответницата на 30.11.2011г., съгласно отразеното в известието за доставяне. С нея ответницата била поканена да заплати сумата в 3-дневен срок.

На 14.05.2014г. ищецът е подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл.410 от ГПК, като е посочено, че вземането произтича на основание чл.38 от ЗУЕС във вр. чл.11, ал.1, т.5 от ЗУЕС и представлява сбор от неплатена вноска в размер на 100лв. и сумата от 110лв., месечни вноски за периода от месец януари 2011г. до месец октомври 2011г. включително. По образуваното ч.гр.д.№ 413 по описа на Районен съд гр.Троян за 2015г., / след изпращане по компетентност на ч.гр.д. № 2269/2014г. на Районен съд гр.Плевен/, е издадена заповед за изпълнение на парично задължение № 223 от 27.05.2015г.,  с която е разпоредено Н.В.Г. да заплати на ЖСК „Надежда-88“, рег.№ 288 от 04.02.2011г., с адрес: гр.Плевен, ул.“*****, представлявана от законния представител В.К.Г., чрез адв.Н.Н. ***, сумата от 100.00лв. / сто лева/, представляваща главница по неплатена вноска по протокол от  15.12.2010г. и сумата от 110.00лв. / сто и десет лева/-месечни вноски за периода от м.01.2011г. до м.10.2011г. вкл. за набиране на фонд „Реконструкции и ремонт“, ведно със законната лихва от 14.05.2014г. до окончателното й изплащане; сумата от 30.00лв.- разноски за държавна такса, 5.00лв. – преводна такса на банката и сумата от 150.00лв.- адвокатско възнаграждение.

  Н.В.Г. е подала възражение вх.№ 3687 от 10.06.2015г., с което е оспорила изпълнението на вземането по издадената заповед за изпълнение.

При така установеното от фактическа страна, съдът, от правна страна, намира следното:

Искът по чл. 422 ГПК е положителен установителен иск на кредитора за установяване на вземането му срещу длъжника, за което вземане е издадена съответната заповед за изпълнение. Правният интерес в посочената хипотеза е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно и ако същата не е налице, предявеният установителен иск е недопустим. По принцип, за да съществува интерес от установителен иск, е достатъчно да се оспорва претендирано от ищеца право или да се претендира отричано от него право. В хипотезата на иск за съществуване на вземането на основание чл. 422 ГПК, специалните положителни предпоставки за допустимост на този установителен иск са: 1/ издадена заповед за изпълнение; 2/ подадено в двуседмичен срок от връчването на заповедта от длъжника възражение по чл. 414 ГПК; 3/ спазване на срока за предявяване на установителния иск за съществуване на вземането по чл. 415, ал. 1 ГПК. Подаденото възражение срещу заповедта за изпълнение представлява пречка за влизането й в сила, ако с него се възразява срещу вземането или вземането не се признава. 

Искът по чл.422 от ГПК е специален и той има ограничен предмет - само до съществуването на изискуем дълг към момента на приключване на съдебното дирене в исковия процес.

В производството по чл.422 от ГПК в тежест на ищеца е да докаже наличието на правен интерес от предявяване на иска. В случая правния интерес от предявяване на иска ищецът доказва с приложените по делото документи, от които се установява, че длъжникът е подал възражение по реда на чл.414, ал.1 от ГПК срещу издадената заповед за изпълнение по ч. гр.дело № 413/2015г. по описа на Районен съд гр.Троян, т.е. оспорил е вземането на заявителя. Искът е предявен  в едномесечния срок по чл.415, ал.1 от ГПК и е допустим.

Съгласно т.10.б. от Тълкувателно решение № 4 от 18.06.2014г. на ВКС по т.д.№ 4/2013г. на ОСГТК, налице са процесуалните предпоставки за съществуването и надлежното упражняване на правото на иск в случая на настъпило правоприемство, както на страната на заявителя, така и на длъжника. Поради това съдът приема, че е налице надлежна процесуална легитимация на ищеца за вземане, възникнало по време на съществуване на ЖСК „Надежда-88“ гр.Плевен, ул.“*******.

   Предвид изложеното, предявеният иск, с който се иска да се признае за установено, че вземането на ищеца, за което  е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.№ 413/2015г. по описа на Районен съд гр.Троян, съществува, следва да се уважи като основателен и доказан в частта на вземането относно сумата от 100.00лв. / сто лева/, представляваща главница по неплатена вноска по протокол от  15.12.2010г. и сумата от 100.00лв. / сто  лева/-10 месечни вноски по 10лв. месечно- от м.01.2011г. до м.10.2011г. вкл. , като за разликата до 110лв. да се отхвърли като неоснователен.

С оглед изхода на делото и на основание чл. 78, ал.1 от ГПК ответнцата Н.В.Г. следва да бъде осъдена да заплати на ищеца направените разноски в заповедното производство в общ размер на 185.00лв., от които 30.00лв. разноски за държавна такса, 5.00лв такса за превод на банка и 150.00лв. адвокатско възнаграждение, като съобразно уважената част на иска, следва да бъде осъдена да заплати сумата от 176.19лв.

 Ответницата следва да бъде осъдена да заплати на ищеца и разноските, направени в исковото производство в общ размер на 230лв., от които 30.00лв. за държавна такса и 200лв. адвокатско възнаграждение, като бъде осъдена да заплати 219.05лв., съразмерно с уважената част от иска. По отношение претенцията на ищеца за заплащане на адвокатско възнаграждение в размер на 300.00 лева,  същата  следва да се отхвърли за горницата над 200лв. като недоказана, тъй като съгласно ТР № 6 от 06.11.2013г. по тълк.д.№ 6/2012г. на ОСГТК на ВКС, съдебни разноски за адвокатско възнаграждение се присъждат, когато страната е направила разноските. От  приложения към делото договор за правна помощ се установява, че е заплатен адвокатски хонорар в размер на 200.00лв. изцяло на 03.08.2015г.

Мотивиран от горното и на основание чл.235 от ГПК, съдът

Р     Е     Ш     И    :

ПРИЗНАВА за установено, че Жилищна сграда в режим на етажна собственост /бивша ЖСК „Надежда -88“/, находяща се в гр.Плевен,  ул**** рег.№ 288/04.02.2011г. на Община Плевен, представлявана от В.К.Г.,   има вземане срещу Н.В.Г., ЕГН **********,*** , в размер на   100.00лв. / сто лева/, представляваща главница по неплатена вноска по протокол от  02.06.2010г. на Общо събрание на ЖСК „Надежда-88“ гр.Плевен и сумата от 100.00лв. / сто  лева/-неплатени месечни вноски за периода от м.01.2011г. до м.10.2011г. вкл. по протокол от 15.12.2010г. на Общо събрание на ЖСК „Надежда-88“ гр.Плевен, ведно със законната лихва от 14.05.2014г. до окончателното й изплащане,  като за горницата на сумата по протокол от 15.12.2010г. до 110лв. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен.

ОСЪЖДА Н.В.Г., ЕГН **********,***, да заплати на Жилищна сграда в режим на етажна собственост , находяща се в гр.Плевен,  ул.т.34 рег.№ 288/04.02.2011г. на Община Плевен, представлявана от В.К.Г., сумата от 176.19лв., представляваща разноски   в заповедното производство по ч.гр.д. №413/2015г. по описа на Трояски районен съд, съобразно уважената част на иска.

ОСЪЖДА Н.В.Г., ЕГН **********,***, да заплати на Жилищна сграда в режим на етажна собственост , находяща се в гр.Плевен,  ул.т.34 рег.№ 288/04.02.2011г. на Община Плевен, представлявана от В.К.Г., сумата от 219.50лв., представляващи разноски в настоящето производство съобразно уважената част от иска.

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд гр.Ловеч в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

                                                                    

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: