О П Р Е Д Е Л Е  Н И Е  

 

                                     10.12.2015 година, гр.Троян

 

            Троянски районен съд,  първи състав, в закрито заседание на десети декември  две хиляди и петнадесета  година, в състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Симеонова

 

Секретар Ценка Банчева

като разгледа докладваното от съдията гр.д.№ 621 /2015 година, за да се произнесе, съобрази следното :

 

 

            Производство по чл.159, т.8  във вр. чл.155 от АПК

 

В Троянски районен съд е образувано гр. дело № 621/2015г. по жалба от Б.П.Н. *** и Г.П.П. ***, с която се оспорва Заповед № 826/01.07.2015г. на Кмета на Община Троян.

С протоколно определение от 05.11.2015г. производството по делото е спряно на основание 229, ал.1, т.1 от ГПК във вр. чл.144 от АПК.

          На 30.11.2015г. производството е възобновено по молба вх.№ 7360/30.11.2015г. от Кмета на Община Троян, като делото е насрочено за 04.01.2016г. от 11.30 часа.

Постъпила е молба вх.№ 7613/09.12.2015г. от  Б.П.Н. *** и Г.П.П. ***, с която двамата жалбоподатели са заявили, че се отказват изцяло от спорното право и молят производството да бъде прекратено.

Съдът, като разгледа така подадената молба, намира за установено следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 155, ал. 1 и ал. 3 от АПК, при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, а когато това е извършено извън съдебно заседание, формата за действителност е писмена. Анализът на цитираната правна норма обоснова извод, че оттеглянето е процесуално действие, с което легитимираният да търси защита правен субект се разпорежда едностранно с предмета на спора. Десезиращият акт има за последица заличаване на извършените от съда и страните процесуални действия с обратна сила. В настоящия случай отказът от оспорването изхожда от правоимащи лица и е съответно на изискванията, регламентирани в чл. 155 от АПК, поради което следва да бъде уважено, а производството по делото следва да бъде прекратено.

            Мотивиран от горното и на осн. чл.159, т.8 във вр. чл.155, ал.1 и ал.3 от АПК, съдът

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И : 

 

 

 ПРЕКРАТЯВА  производството по  гр.д.№ 621/2015 година по описа на Троянски районен съд, образувано по  жалба от Б.П.Н. *** и Г.П.П. ***, с която се оспорва Заповед № 826/01.07.2015г. на Кмета на Община Троян.

             Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Ловешки административен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.  

             Препис от определението да се връчи на страните.

           

 

 

                                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :