Р Е Ш Е Н И Е  № 316  

 

15.10.2015 г., град  Троян

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Троянският районен съд, първи състав, в публично заседание на тринадесети октомври две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Антоанета Симеонова

 

            При участието на секретаря Ц.Б., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 742 по описа на съда за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.330 от Граждански процесуален кодекс (ГПК) и е образувано по иск с правно основание чл. 50 от Семейния кодекс (СК). 

 

            Производството е образувано по молба, подадена от Н.В.Б. и А.К.Б.,***, с правно основание чл. 50 от СК. Молителите излагат, че са сключили граждански брак на 21.12.2009 година в гр.Троян, за което е съставен акт за граждански брак № 0080 от 21.12.2009 година. От брака си имат едно малолетно дете-Б.А. Б.,  роден на *** г. Двамата съпрузи заявяват сериозното си и непоколебимо съгласие за развод, без съда да издирва мотивите  за вината  и представят писмено споразумение  по чл.51 от СК.

В открито съдебно заседание молителите, редовно призовани, се явяват лично и с упълномощения си защитник –мл.адв.Цветомир  Ангелов от АК-Ловеч, като  заявяват желанието си за развод и съгласието си за прекратяване на брака със споразумение по реда на чл.50 СК.

Молбата за развод с правно основание чл. 50 от СК е допустима. От приложеното удостоверение за сключен граждански брак № 090080 от 21.12.2009г.  на  Община Троян, област Ловеч, се установява  процесуалната легитимация  и правния интерес на страните, като е видно, че същите са сключили граждански брак на 21.12.2009г., за което е съставен акт за сключен граждански брак № 0080/21.12.2009г на Община гр.Троян .

            Съдът, като съобрази представените с молбата доказателства  и заявеното от страните, намира, че  между тях е постигнато сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака им по взаимно съгласие. В хода на съдебното производство двамата  категорично заявяват, че желаят този развод, лично и доброволно са подписали споразумението.

Постигнатото между съпрузите споразумение съдържа императивно определеното съдържание по чл.51, ал.1 СК, не противоречи на закона и добрите нрави, същото е в интерес на роденото от брака дете,  поради което няма пречки за одобряването му. С него се уреждат всички последици от прекратяване на брака- местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения между съпрузите, издръжката на детето, ползването  на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име.

С оглед на изложеното, съдът намира, че бракът между страните следва да бъде прекратен поради сериозното им и непоколебимо съгласие за развод, като постигнатото между тях споразумение бъде утвърдено.

 

  Молителите ще следва да заплатят на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд гр.Троян, окончателна държавна такса в размер на 40  лева.  Съобразно Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, съдът определя окончателна държавна такса за допускане на развода по взаимно съгласие в размер на 40.00 лв., която с оглед постигнатото от страните споразумение, следва да се възложи в тежест на двамата съпрузи, които следва да я заплатят по равно. Направените в производството разноски от двете страни се поемат от двамата молители по равно.

Във връзка с присъдената издръжка съда определя държавна такса в размер на 72.00 лева, представляваща 2 % върху присъдената издръжка за три години, която следва да бъде заплатена от съпруга.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.330 ГПК, вр. чл.50 СК, съдът

                       

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА гражданският брак, сключен на 21.12.2009г. в гр.Троян, община Троян, обл.Ловеч, за което е съставен акт за граждански брак № 0080 от 21.12.2009г. на Община гр.Троян, между А.  К.Б., ЕГН ********** и  Н.В.Б., ЕГН **********, ПОРАДИ ПОСТИГНАТО СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗВОД.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между А.  К.Б., ЕГН ********** и  Н.В.Б., ЕГН **********, споразумение за следното:   

            РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака дете – малолетният Б.А. Б.,  роден на *** година,  за в бъдеще ще се упражняват от неговата майка и законен представител Н.В.Б..

Местоживеенето на детето Б.А. Б. ще бъде при неговата майка и законен представител Н.В.Б., на адреса, на който тя живее: *********** .

             Бащата А.К.Б. ще упражнява правото си на лични контакти с  малолетното дете Б.А. Б. при свободен режим на контакти, по всяко време, съгласувано с майката и желанието на детето.

             ОСЪЖДА А.  К.Б., ЕГН **********  да заплаща на Н.В.Б., ЕГН **********, с адрес ***, в качеството й на законен представител и родител, упражняващ родителските права върху малолетния Б.А. Б.,  роден на *** година, месечна издръжка в размер на 100.00 /сто/ лева месечно, считано от 01.09.2015 година до настъпване на законно основание за нейното изменение или прекратяване.

              ОБЯВЯВА, че след развода СЪПРУЗИТЕ не си дължат издръжка един на друг.

               ОБЯВЯВА, че съпрузите не притежават семейно жилище и нямат претенции за ползване на такова.

 ОБЯВЯВА, че съпрузите  нямат претенции един към друг за недвижими вещи, тъй като такива не са придобивали през време на брака, както и нямат претенции един към друг за придобити влогове на името на единия от съпрузите през време на брака.

        ОБЯВЯВА, че съпрузите са уредили имуществените отношения във връзка с развода и нямат и не могат да имат каквитои да било имуществени претенции един към друг относно права и вещи, придобити през време на брака..

ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата да носи предбрачното си фамилно име – Д.

Всички разноски по делото се поемат от двамата съпрузи по равно.

            ОСЪЖДА А.  К.Б., ЕГН **********   да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка Районен съд гр.Троян, сумата от 20.00лева / двадесет лева/, представляваща окончателна държавна такса за допускане на развода по взаимно съгласие, съгласно постигнатото споразумение.

ОСЪЖДА А.  К.Б., ЕГН **********,   да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка Районен съд гр.Троян, сумата от 72.00 /седемдесет и два /лева, представляваща 2 % върху присъдената издръжка за три години.

ОСЪЖДА Н.В.Б., ЕГН **********, да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка Районен съд гр.Троян, сумата от 20.00лева / двадесет лева/, представляваща окончателна държавна такса за допускане на развода по взаимно съгласие, съгласно постигнатото споразумение.          

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :