ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

 

гр. Троян,  30.09.2016 год.

 

Троянски районен съд, втори състав, в закрито  заседание на  тридесети септември  две хиляди и шестнадесета  година в състав:

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря …….., като разгледа докладваното от съдията Иванова гр.д. № 1510374  по описа на ТРС за 2015 година, за да се произнесе - съобрази:

 

 

Съдът, след като постави на разглеждане докладваното висящо гражданско дело № 1037/15г.  по описа на ТРС, производството по което е било спряно по общо съгласие на страните,  констатира следното:

Определението за спиране на производството, на основание чл.229, т.1 ГПК е постановено на 15.03.2016г.  в  открито с.з., при заявено от проц.представители на страните  съгласие.

 Течащият  от датата на определението за спиране /15.03.2016г./, законоустановен 6-месечен срок по чл.231, ал.1 ГПК, броен според процесуалните правила на ГПК, е изтекъл на 15.08.2016г. В този период от време, никоя от страните не е поискала възобновяване на производството, депозирайки пред съда надлежната молба. Предвид обективното изтичане на установения процесуален срок – 6 месеца от спирането и бездействието на страните, изпълнен изцяло се явява фактическият състав на чл. 231,ал.1 ГПК, поради което висящото съдебно производство следва да се прекрати.

Водим от изложеното и на основание чл.252, вр.чл.231,ал.1 ГПК, съдът

 

 

                                                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :  

 

 

            ПРЕКРАТЯВА  на основание чл.231,ал.1 ГПК, ПРОИЗВОДСТВОТО по  спряно гр.д. № 1037/2015г., по описа на РС-Троян, поради липсата на искане за неговото възобновяване в 6 месечния срок.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Ловешки Окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването на страните.

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: