РЕШЕНИЕ

 

  86     

 

гр. Троян, 01.04.2016 год.

 

    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд, втори  състав, в публично заседание на втори март две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията – Иванова  гр. дело № 1120  по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

 

Предявена е искова молба от  „В и К Стенето” ЕООД гр. Троян, представител инж. Тонимир Гечев срещу А.И.А. ***, с правно основание чл.79, ал.1 предл.1 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД.

В исковата молба се твърди, че ответникът е титуляр на партиди с абонатни номера: № 10230035 и № 10230034, които се отнасят за адрес: гр.Т.***. Излага се, че ответника е ползвал В и К услуги в качество си на титуляр на съществуващи партиди, без да ги заплати своевременно. Задължението, относимо към абонатен № 10230035 е формирано от предоставени и отчетени В и К услуги за периода 01.09.2014г.-30.10.2015г., в размер на 271.58 лева, като претендираното обезщетение за забава за неизпълнението е за периода 01.11.2014г.-01.12.2015г., в размер на 11.57 лв. Задължението, относимо към абонатен № 10230034 е формирано от предоставени и отчетени В и К услуги за периода 01.03.2015г.-31.03.2015г., в размер на 7.44 лева, като претендираното обезщетение за забава за неизпълнението е за периода 01.05.2015г.-01.12.2015г., в размер на 0.37 лева.

Твърди се, че, задълженията по фактури са както следва:

-          фактура №0001883076/30.09.2014г. - 22.50 лева;

-          фактура №0001896294/31.10.2014г. - 16.37 лева;

-          фактура №0001909146/30.11.2014г. - 8.93 лева;

-          фактура №00019214886/31.12.2014г. - 22.32 лева;

-          фактура №0001933727/30.01.2015г. - 10.42 лева;

-          фактура №0001945512/27.02.2015г. - 22.67 лева;

-          фактура №0001957309/31.03.2015г. - 14.88 лева;

-          фактура №0001957308/31.03.2015г. - 7.44 лева;

-          фактура №0001969114/30.04.2015г. -22.11 лева;

-          фактура №0001981439/29.05.2015г. -22.13 лева;

-          фактура №0001994187/30.06.2015г. -21.32 лева;

-          фактура№0002007352/31.07.2015г. -21.57 лева;

-          фактура №0002020846/31.08.2015г. - 22.32 лева;

-          фактура №0002034942/30.09.2015г. - 22.78 лева;

 -   фактура №0002048632/30.10.2015г. -21.26 лева;, т.е. общата сума на дължимата главница по описаните фактури е 279.02 лева, а мораторната лихва е 11.94 лева, изчислена от 01.11.2014г. до 01.12.2015г., като е съобразена забавата върху всяка от посочените по-горе суми.

Ищецът моли съда, на основание чл.79, ал.1, пр.1 от ЗЗД да постанови решение, с което да осъди ответника А.И.А., с постоянен адрес:***, ЕГН **********, да заплати на „В и К Стенето" ЕООД, ЕИК 820146942, със седалище и адрес на управление: гр.Троян, ул."Христо Ботев" № 213, представлявано от Управителя инж.Тонимир Стойчев Гечев, сумата 279.02/двеста седемдесет и девет лева и две стотинки/ лева - главница, представляваща неизплатено парично задължение за доставени В и К услуги на абонатен №10230035 и абонатен №10230034 за периода 01.09.2014г. - 30.10.2015г., ведно със законната лихва, считано от 22.12.2015г. до окончателното изплащане на вземането, както и на основание 79, ал.1, пр.1 във връзка с чл.86, ал.1 от ЗЗД да осъди ответника А.И.А., с постоянен адрес:***, ЕГН **********, да заплати на „В и К Стенето" ЕООД, ЕИК 820146942, със седалище и адрес на управление: гр.Троян, ул."Христо Ботев" № 213, представлявано от Управителя инж.Тонимир Стойчев Гечев, сумата 11.94/единадесет лева и деветдесет и четири стотинки/ лева, представляваща обезщетение за забава за периода от 01.11.2014г. до 01.12.2015 година.

Претендира се заплащане на направените разноски по делото.

При предвидената процедура по реда на чл. 131, ал. І от ГПК назначения на ответника особен представител адв.С.С. ***, определен от САК-Ловеч с уведомително писмо от 22.01.2016г. признава  предявената искова претенция. Моли съдът да се произнесе с решение по реда на чл.237 и сл. от ГПК, съобразно признанието, като по реда на чл.29, ал.5 от ГПК прави искане, извършеното  признание на иска  на иска да бъде одобрено от съда. С протоколно определение от 12.03.2016г., съдът  не е одобрил извършеното от особения представител на ответника процесуално действие по признание на иска.

След преценка на събрания доказателствен материал и при съобразяване становищата на страните, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Установява се, че ответникът е титуляр на партиди с абонатни номера: № 10230035 и № 10230034, които се отнасят за адрес: гр.Т.***.  Задължението за абонатен №10230035, за периода 01.09.2014г.-30.10.2015г. е в размер на 271.58 лева, като претендираното обезщетение за забава за неизпълнението е за периода 01.11.2014г.-01.12.2015г., в размер на 11.57 лв. Задължението, за абонатен №10230034 е за периода 01.03.2015г.-31.03.2015г., в размер на 7.44 лева, като претендираното обезщетение за забава за неизпълнението е за периода 01.05.2015г.-01.12.2015г., в размер на 0.37 лева.

Установено е, че програмният продукт, който генерира изчисленията по извършените отчети на консумацията, автоматично отчита началото, размера и съответния период на обезщетението за забава, което отразява в приложените справки „Сметка за съд". Към датата на подаване на исковата молба, ответникът не е заплатил задълженията си по фактури, както следва:

-          фактура №0001883076/30.09.2014г. - 22.50 лева;

-          фактура №0001896294/31.10.2014г. - 16.37 лева;

-          фактура №0001909146/30.11.2014г. - 8.93 лева;

-          фактура №00019214886/31.12.2014г. - 22.32 лева;

-          фактура №0001933727/30.01.2015г. - 10.42 лева;

-          фактура №0001945512/27.02.2015г. - 22.67 лева;

-          фактура №0001957309/31.03.2015г. - 14.88 лева;

-          фактура №0001957308/31.03.2015г. - 7.44 лева;

-          фактура №0001969114/30.04.2015г. -22.11 лева;

-          фактура №0001981439/29.05.2015г. -22.13 лева;

-          фактура №0001994187/30.06.2015г. -21.32 лева;

-          фактура№0002007352/31.07.2015г. -21.57 лева;

-          фактура №0002020846/31.08.2015г. - 22.32 лева;

-          фактура №0002034942/30.09.2015г. - 22.78 лева;

-          фактура №0002048632/30.10.2015г. -21.26 лева;

Консумацията на потребителя - ответник е надлежно документирана по реда на служебното отчитане - чл.39, ал.5, т.1 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. Служебното отчитане е наложено от факта, че метрологична проверка и на двата водомера е извършена през 2000 г., както е отразено и в приложените 2 бр. карнети. Съгласно разпоредбата на чл.34а, ал.1 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, срокът на метрологичната проверка на годността е през 10 години. На основание чл.34а, ал.2 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, извършването на метрологична проверка е задължение на потребителите. В случай, че това задължение не бъде изпълнено, начисляването на задълженията се извършва по реда на чл.39, ал.6 вр. ал.5 от чл.34а, ал.1 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, а именно по 5 куб.м. за всеки обитател при нетоплофицирано жилище.

Отношенията между В и К оператора и потребителите по отношение предоставянето на В и К услуги се уреждат от ЗРВКУ, Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и Общи условия, които се одобряват от КЕВР, публикуват се и влизат в сила по реда на ЗРВКУ. Съгласно разпоредбите на ЗРВКУ, в срок до 30 дни след влизането в сила на общите условия потребителите, които не са съгласни с тях, имат право да внесат в съответния В и К оператор заявление, в което да предложат различни условия. Предложените от потребителите и приети от В и К операторите различни условия се отразяват в допълнителни писмени споразумения. От данните по делото се установява, че ответникът не е предложил различни условия, поради което е обвързан от Общите условия, при които дружеството предоставя В и К услуги. За процесния период са налице Общи условия, одобрени с решение на ДКЕВР №ОУ-038 от 09.06.2006г., отменени, но действали до влизане в сила на нови Общи условия, одобрени с решение на ДКЕВР №ОУ-09 от 11.08.2014г. Потребителите имат възможност да узнаят задълженията си, чрез публикациите на общите условия, за които представяме доказателства, както и на уеб страницата на оператора.

В и К операторът е длъжен да извършва за потребителите доставка на питейна вода, и/или да я отвежда, и /или да пречиства отпадъчните води (чл.7, т.1 от действащи ОУ, чл.8, т.1 от ОУ, отм.) На това задължение за предоставяне на В и К услуги, съответства правото на потребителите да ги получават и ползват (чл.4, т.1 от действащи ОУ, чл.5, т.1 от ОУ, отм.) В и К операторът има право да получи в срок от потребителя дължимите суми за предоставените услуги (чл.6, т.6 от действащи ОУ, чл.7, т.1 от ОУ, отм.) Потребителите са длъжни да заплащат ползваните В и К услуги в 30-дневен срок от издаването на фактура (чл.5, т.6 вр. чл.ЗЗ, ал.2 от действащи ОУ, чл.6, т.2 вр.чл.31, ал.2 от ОУ, отм.) При неизпълнение на задължението за плащане в 30-дневен срок, потребителят дължи обезщетение в размер на законната лихва, считано от първия ден след настъпване на падежа, до окончателно изплащане на дължимите суми (чл.44 от действащи ОУ, чл.42 от ОУ, отм.) Съгласно чл.113, ал.З, т.1 от ЗДДС, В и К операторът може да не издава фактури, когато получател по тях е данъчно незадължено физическо лице.

От представената по делото покана за плащане се установява, че същата е връчена на 27.04.2015г. на адреса на потребителя, приета от лицето Стефан С., който е отразил в нея, че е дядо на ответника.

Горната фактическа обстановка се установява от представените по делото доказателства, не оспорени от ответната страна, от които съдът приема за доказано,  че между страните е налице валидно сключен Договор, по силата на който, „В и К Стенето” ЕООД гр. Троян е предоставяло на Абоната водоснабдителни и канализационни услуги, а Абонатът се е задължил да заплаща ползваните ВиК услуги. Установи се, че задълженията на ответника са били в размер на 279.02 лева - главница, представляваща неизплатено парично задължение за доставени В и К услуги на абонатен №10230035 и абонатен №10230034 за периода 01.09.2014г. - 30.10.2015г., ведно със законната лихва, считано от 22.12.2015г. до окончателното изплащане на вземането, както и сумата 11.94 /единадесет лева и деветдесет и четири стотинки/ лева, представляваща обезщетение за забава за периода от 01.11.2014г. до 01.12.2015 година.

С оглед изхода на спора, ответника следва да бъде осъден да заплати н а ищеца сторените по делото разноски в размер на 700.00п лева, съобразно приложения по реда на чл.80 от ГПК списък.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА А.И.А., с постоянен адрес:***, ЕГН **********, да заплати на „В и К Стенето" ЕООД, ЕИК 820146942, със седалище и адрес на управление: гр.Троян, ул."Христо Ботев" № 213, представлявано от Управителя инж.Тонимир Стойчев Гечев, сумата 279.02 /двеста седемдесет и девет лева и две стотинки/ лева - главница, представляваща неизплатено парично задължение за доставени В и К услуги на абонатен №10230035 и абонатен №10230034 за периода 01.09.2014г. - 30.10.2015г., ведно със законната лихва, считано от 22.12.2015г. до окончателното изплащане на вземането, както и на основание 79, ал.1, пр.1 във връзка с чл.86, ал.1 от ЗЗД да осъди ответника А.И.А., с постоянен адрес:***, ЕГН **********, да заплати на „В и К Стенето" ЕООД, ЕИК 820146942, със седалище и адрес на управление: гр.Троян, ул."Христо Ботев" № 213, представлявано от Управителя инж.Тонимир Стойчев Гечев, сумата 11.94 /единадесет лева и деветдесет и четири стотинки/ лева, представляваща обезщетение за забава за периода от 01.11.2014г. до 01.12.2015 година

ОСЪЖДА А.И.А., с постоянен адрес:***, ЕГН **********, да заплати на „В и К Стенето" ЕООД, ЕИК 820146942, със седалище и адрес на управление: гр.Троян, ул."Христо Ботев" № 213, представлявано от Управителя инж.Тонимир Стойчев Гечев, на основание чл.78 ал.1 от ГПК сумата от 700.00 /седемстотин/  лева разноски, съобразно приложения по реда на чл.80 от ГПК списък на разноските.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд гр.Ловеч в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: