РЕШЕНИЕ

 

   87    

 

гр. Троян, 01.04.2016 год.

 

    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд, втори  състав, в публично заседание на втори март две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията – Иванова  гр. дело № 1142  по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

 

          Съдебният акт се постановява при условията на чл. 237 от ГПК – признание на иска.

 

             

Предявена е искова молба от  „В и К Стенето” ЕООД гр. Троян, представител инж. Т.Г. срещу С.Т.Г. и И.Г.Г.,***, с правно основание чл.79, ал.1 предл.1 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД.

В исковата молба се излага, че   „В и К Стенето” ЕООД гр. Троян е доставчик на питейна вода - оператор по смисъла на чл.2 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. Ответникът е потребител на услугата по смисъла на чл.З от цитираната наредба.

Отношенията между В и К оператора и потребителите по отношение предоставянето на В и К услуги се уреждат от ЗРВКУ, Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и Общи условия, които се одобряват от КЕВР, публикуват се и влизат в сила по реда на ЗРВКУ. Съгласно разпоредбите на ЗРВКУ, в срок до 30 дни след влизането в сила на общите условия потребителите, които не са съгласни с тях, имат право да внесат в съответния В и К оператор заявление, в което да предложат различни условия. Предложените от потребителите и приети от В и К операторите различни условия се отразяват в допълнителни писмени споразумения.Ответникът не е предложил различни условия, поради което е обвързан от Общите условия, при които дружеството предоставя В и К услуги. За процесния период са налице Общи условия, одобрени с решение на ДКЕВР №ОУ-038 от 09.06.2006г., отменени, но действали до влизане в сила на нови Общи условия, одобрени с решение на ДКЕВР №ОУ-09 от 11.08.2014г. Потребителите имат възможност да узнаят задълженията си, чрез публикациите на общите условия, за които представяме доказателства, както и на уеб страницата на оператора. Твърди се, че В и К операторът е длъжен да извършва за потребителите доставка на питейна вода, и/или да я отвежда, и /или да пречиства отпадъчните води (чл.7, т.1 от действащи ОУ, чл.8, т.1 от ОУ, отм.) Потребителите са длъжни да заплащат ползваните В и К услуги в 30-дневен срок от издаването на фактурата (чл.5, т.6 вр. чл.ЗЗ, ал.2 от действащи ОУ, чл.6, т.2 вр.чл.31, ал.2 от ОУ, отм.) При неизпълнение на задължението за плащане в 30-дневен срок, потребителят дължи обезщетение в размер на законната лихва, считано от първия ден след настъпване на падежа, до окончателно изплащане на дължимите суми (чл.44 от действащи ОУ, чл.42 от ОУ, отм.) Съгласно чл.113, ал.З, т.1 от ЗДДС, В и К операторът може да не издава фактури, когато получател по тях е данъчно незадължено физическо лице.

В исковата молба се твърди, че ответниците са съпрузи и ползватели на В и К услуги, като титуляр на партиди с абонатни номера: №10432358 и №10432359 е ответницата Г.,  които се отнасят за адрес: ***, който е постоянен и за двамата ответници. Ответниците са ползвали В и К услуги, без да ги заплатят своевременно. Задължението, относимо към абонатен №10432358 е формирано от предоставени и отчетени В и К услуги за периода 01.12.2013г.-30.10.2015г., в размер на 472.18 лева, като претендираното обезщетение за забава за неизпълнението е за периода 01.02.2014г.-01.12.2015г., в размер на 36.36 лв. Задължението, относимо към абонатен №10432359 е формирано от предоставени и отчетени В и К услуги за периода 01.11.201 Зг.-30.10.2015г., в размер на 67.38 лева, като претендираното обезщетение за забава за неизпълнението е за периода 01.01.2014г.-01.12.2015г., в размер на 2.46 лв.

Излага се, че към датата на подаване на исковата молба, ответникът не е заплатил задълженията по фактури, както следва: фактура №0001754573/29.11.2013г. – 4.46 лева; фактура №0001767252/30.12.2013г. – 10.42 лева; фактура №0001767253/30.12.2013г. – 4.46 лева; фактура №0001779625/31.01.2014г. – 32.74 лева; фактура №0001779626/31.01.2014г. – 1.49 лева; фактура №0001791693/28.02.2014г. – 18.89 лева; фактура №0001791694/28.02.2014г. – 3.15 лева; фактура №0001803 856/31.03.2014г. – 18.27 лева; фактура №0001803857/31.03.2014г. – 3.05 лева; фактура №0001815887/30.04.2014г. – 18.22 лева; фактура №0001815888/30.04.2014г. – 3.04 лева; фактура №0001828333/31.05.2014г. – 26.78 лева; фактура №0001828334/31.05.2014г. – 5.95 лева; фактура №0001841067/30.06.2014г. – 20.48 лева; фактура №0001854120/31.07.2014г. – 20.28 лева; фактура №0001854121/31.07.2014г. – 3.12 лева; фактура №0001867636/29.08.2014г. – 19.57 лева; фактура №0001867637/29.08.2014г. – 3.01 лева; фактура №0001881277/30.09.2014г. – 20.83 лева; фактура №0001881278/30.09.2014г. – 3.21 лева; фактура №0001894518/30.10.2014г. – 21.74 лева; фактура №0001894519/30.10.2014г. – 3.34 лева; фактура №0001907382/30.11.2014г. – 22.40 лева, фактура №0001907383/30.11.2014г. – 4.80 лева; фактура №0001919680/30.12.2014г. – 22.40 лева; фактура №0001919681/30.12.2014г. – 4.80 лева; фактура №0001931973/30.01.2015г. – 21.74 лева; фактура №0001943765/27.02.2015г. – 6.85 лева; фактура №0001955532/31.03.2015г. – 17.77 лева, фактура №0001955533/31.03.2015г. – 1.78 лева; фактура №0001967333/30.04.2015г. – 21.64 лева; фактура №0001967334/30.04.2015г. – 2.17 лева; фактура №0001979630/29.05.2015г. - 16.02 лева; фактура №0001992458/30.06.2015г. – 15.57 лева; фактура №0001992459/30.06.2015г. – 1.56 лева; фактура №0002005776/31.07.2015г. – 35.71 лева; фактура №0002019273/31.08.2015г. – 35.71 лева, фактура №0002033351/30.09.2015г. – 10.87 лева, фактура №0002033352/30.09.2015г. – 12.42 лева; фактура №0002047041/30.10.2015г. – 1.57 лева и фактура №0002047040/30.10.2015г. – 17.28 лева.

Общата сума на дължимата главница по описаните фактури е 539.56 лева. Общата сума на мораторната лихва е 38.82 лева, изчислена от 01.01.2014г. до 01.12.2015г., като е съобразена забавата върху всяка от посочените по-горе конкретни суми, защото изискуемостта на всяка сума настъпва 30 дни след издаването на съответната фактура.

Ищецът моли съда на основание чл.79, ал.1, пр.1 от ЗЗД да постанови решение, с което да осъди ответниците С.Т.Г., с постоянен адрес:***, ЕГН ********** и И.Г.Г., с постоянен адрес: ***, ЕГН **********, да заплатят солидарно на „В и К Стенето" ЕООД, ЕИК 820146942, със седалище и адрес на управление: гр.Троян, ул."Христо Ботев" № 213, представлявано от Управителя инж.Т. С. Г., сумата 539.56 лева /петстотин тридесет и девет лева и петдесет и шест стотинки/ главница, представляваща неизплатено парично задължение за доставени В и К услуги на абонатен №10432358 и абонатен № 10432359 за периода 01.11.2013г. - 30.10.2015г., ведно със законната лихва, считано от 23.12.2015г. до окончателното изплащане на вземането, както и на основание 79, ал.1, пр.1 във връзка с чл.86, ал.1 от ЗЗД да осъдите ответниците С.Т.Г., с постоянен адрес:***, ЕГН ********** и И.Г.Г., с постоянен адрес: ***, ЕГН **********, да заплатят солидарно на „В и К Стенето" ЕООД, ЕИК 820146942, със седалище и адрес на управление: гр.Троян, ул."Христо Ботев" № 213, представлявано от Управителя инж.Т. С. Г., сумата 38.82 лв. (тридесет и осем лева и осемдесет и две стотинки), представляваща обезщетение за забава за периода от 01.01.2014г. до 01.12.2015 година.

Претендира се заплащане на направените разноски по делото.

При предвидената процедура по реда на чл. 131, ал. І от ГПК ответниците са представили писмени отговори, в които признават предявения исдк.

В съдебно заседание ищцовото дружество се представлява от адв.К.Д. ***. Поддържа исковата претенция на посоченото в ИМ молба основание. С оглед направеното признание, моли съдът да се произнесе с решение по реда на чл.237 и сл. от ГПК.

Ответниците, редовно призовани не се явяват в с.з. и не се представляват.

Разпоредбата на чл. 237 от ГПК предвижда възможността съдът да постанови решението си, като в мотивите му е достатъчно да се укаже, че същото е постановено при признание на иска.

Съдът намира, че в конкретния случай са налице предпоставките за произнасяне с решение по чл.237, ал.1. С отговора на исковата молба ответницата прави изрично волеизявление за признание на иска по чл. 108 от ЗС.

Спазени са и изискванията на чл.237, ал.3 ГПК, тъй като признатото право не противоречи на закона или на добрите нрави, а от друга страна е такова, с което страната може да се разпорежда. С оглед направеното признание на иска, съдът намира същия за основателен и доказан.  Ето защо, съдът постановява настоящото решение при признание на иска, като на основание чл.237, ал.2 ГПК не е необходимо да излага мотиви за това.

На основание чл.78, ал.1 ГПК ответниците следва да заплатят на ищеца направените по делото разноски. Нормата на чл.78, ал.2 ГПК съдържа две предпоставки, чието кумулативно наличие е необходимо за възлагането на разноските върху ищеца. Вярно е, че ответниците признават иска, но това не е единственото условие, а е необходимо с поведението си те да не са дали повод  за завеждането на делото,, т.е. изисква се двете предпоставки да са налице кумулативно.

 Съгласно приложения по реда на чл.80 от ГПК списък, сторените разноски са в размер на 400.00 лева, от които са внесени 150.00 лева, т.е. дължими са в размер на 250.00лева.

 

Мотивиран от горното и на основание чл.237,ал.1 ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА С.Т.Г., с постоянен адрес ***, ЕГН ********** и И.Г.Г., с постоянен адрес ***, ЕГН **********, да заплатят солидарно на „В и К Стенето" ЕООД, ЕИК 820146942, със седалище и адрес на управление: гр.Троян, ул."Христо Ботев" № 213, представлявано от Управителя инж.Т. С. Г., сумата 539.56 лева /петстотин тридесет и девет лева и петдесет и шест стотинки/ главница, представляваща неизплатено парично задължение за доставени В и К услуги на абонатен №10432358 и абонатен № 10432359 за периода 01.11.2013г. - 30.10.2015г., ведно със законната лихва, считано от 23.12.2015г. до окончателното изплащане на вземането, както и сумата 38.82 лв. (тридесет и осем лева и осемдесет и две стотинки), представляваща обезщетение за забава за периода от 01.01.2014г. до 01.12.2015 година.

ОСЪЖДА  С.Т.Г., с постоянен адрес ***, ЕГН ********** и И.Г.Г., с постоянен адрес ***, ЕГН **********, да заплатят солидарно на „В и К Стенето" ЕООД, ЕИК 820146942, със седалище и адрес на управление: гр.Троян, ул."Христо Ботев" № 213, представлявано от Управителя инж.Т. С. Г. на основание чл.78 ал.1 от ГПК сумата от 250.00 /двеста и петдесет/ лева разноски, съобразно приложения по реда на чл.80 от ГПК списък на разноските.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд гр.Ловеч в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: