РЕШЕНИЕ

 

№ 175

 

гр. Троян, 10.06.2016 год.

 

    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд, втори  състав, в публично заседание на дванадесети май две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията – Иванова  гр. дело № 1144  по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

 

Предявена е искова молба от  „В и К Стенето” ЕООД гр. Троян, представител инж. Тонимир Гечев срещу Р.В.С. ***, с правно основание чл.79, ал.1, предл.1 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД.

В исковата молба се излага, че  „В и К Стенето” ЕООД гр. Троян е доставчик на питейна вода - оператор по смисъла на чл.2 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, а отвеника потребител по смисъла  на чл.З от цитираната наредба.

Твърди се, че ответникът е титуляр на партиди с абонатни номера: № *** и № ***, които се отнасят за адрес: гр.Т.***, който адрес е постоянен за ответника. Излага се, че задължението, относимо към абонатен № ***  е формирано от предоставени и отчетени В и К услуги за периода 01.07.2013г. до 30.10.2015г., в размер на 281.00 лева, като претендираното обезщетение за забава за неизпълнението е за периода 01.09.2013г.-01.12.2015г., в размер на 24.86 лв., а  задължението, относимо към абонатен № ***е формирано от предоставени и отчетени В и К услуги за периода 01.10.2015г.-30.10.2015г., в размер на 1.95 лева.

Изложено е, че програмният продукт, който генерира изчисленията по извършените отчети на консумацията, автоматично отчита началото, размера и съответния период на обезщетението за забава, което отразява в приложените справки „Сметка за съд". Твърди се, че задълженията  на ответника са по фактури както следва:

 - фактура №0001702866/31.07.2013г. - 5.51 лева;

 - фактура №0001716325/30.08.2013г. - 9.62 лева;

 - фактура №0001728672/30.09.2013г. - 9.51 лева;

- фактура №0001742410/31.10.2013г. - 10.35 лева;

- фактура №0001755256/29.11.2013г. - 1.79  лева;

- фактура №0001767921/30.12.2013г. - 8.42  лева;

- фактура №0001780284/31.01.2014г. - 7.28  лева;

- фактура №0001792343/28.02.2014г. - 5.95  лева;

- фактура №0001804255/31.03.2014г. - 6.76  лева;

- фактура №0001816277/30.04.2014г. -  9.37 лева;

- фактура№0001828730/31.05.2014г. - 14.69 лева;

- фактура №0001841460/30.06.2014г. - 13.23 лева;

- фактура №0001854251/31.07.2014г. - 15.50 лева;

- фактура №0001867771/29.08.2014г. - 15.87 лева;

- фактура №0001881407/30.09.2014г. - 14.61 лева;

- фактура №0001894649/30.10.2014г. - 12.53 лева;

- фактура№0001907513/30.11.2014г. - 12.60  лева;

- фактура №0001919856/30.12.2014г. - 13.04. лева;

- фактура №0001932138/30.01.2015г. - 13.54 лева;

- фактура №0001943931/27.02.2015г. - 8.27 лева;

- фактура №0001955705/31.03.2015г. - 5.95 лева;

- фактура №0001967511/30.04.2015г. - 5.95 лева;

- фактура №0001979807/29.05.2015г. - 12.68 лева;

- фактура №0001992634/30.06.2015г. - 7.23 лева;

- фактура №0002005991/31.07.2015г. - 11.94 лева;

- фактура №0002019486/31.08.2015г. - 11.94 лева;

     - фактура №0002033564/30.09.2015г. - 7.13 лева;

      - фактура №0002047248/30.10.2015г. - 9.74 лева;

      - фактура №0002047249/30.10.2015г. - 1.95 лева;

 

Твърди, че общата сума на дължимата главница по описаните фактури е 282.95 лева, а мораторната лихва е 24.86 лева, изчислена от 01.09.2013г. до 01.12.2015г., като е съобразена забавата върху всяка от посочените по-горе суми, тъй като изискуемостта на всяка сума настъпва 30 дни след издаването на съответната фактура.

Излага, че консумацията на потребителя - ответник е надлежно документирана по реда на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и Общите условия – отчитането е извършено срещу подпис на абоната или дистанционно по електронен начин, след въвеждане на дистанционното отчитане.

Твърди, че е изпратена покана за плащане с уведомяване за дължимите суми, която е връчена на 25.11.2015г. на адреса на потребителя, приета от лицето Мартин Петров, който е отразил в нея, че е зет на ответника.

Ищецът моли съда, на основание чл.79, ал.1, пр.1 от ЗЗД да постанови решение, с което да осъди ответника Р.В.С., с постоянен адрес:***, ЕГН **********, да заплати на „В и К Стенето" ЕООД, ЕИК 820146942, със седалище и адрес на управление: гр.Троян, ул."Х. Ботев" № 213, представлявано от Управителя инж.Тонимир Стойчев Гечев, сумата 282.95 /двеста осемдесет и два лева и деветдесет и пет стотинки/ лева - главница, представляваща неизплатено парично задължение за доставени В и К услуги на абонатен № *** и на абонатен № *** за периода 01.07.2013г. - 30.10.2015г., ведно със законната лихва, считано от 23.12.2015г. до окончателното изплащане на вземането, както и на основание 79, ал.1, пр.1 във връзка с чл.86, ал.1 от ЗЗД да осъди ответника Р.В.С., с постоянен адрес:***, ЕГН **********, да заплати на „В и К Стенето" ЕООД, ЕИК 820146942, със седалище и адрес на управление: гр.Троян, ул."Х. Ботев" № 213, представлявано от Управителя инж.Тонимир Стойчев Гечев, сумата 24.86/двадесет и четири лева и осемдесет и шест стотинки/ лева, представляваща обезщетение за забава за периода от 01.09.2013г. до 01.12.2015 година. Претендира се заплащане на направените разноски по делото.

  При предвидената процедура по реда на чл. 131, ал. І от ГПК ответникът, чрез назначеният от съда особен представител – адв. Х.В. *** е представил писмен отговор, в който изразява становище за допустимост, но неоснователност на предявения иск.

В отговора се излага, че по делото са представени като доказателства 29 броя фактури, от които е видно, че в тях не фигурират подписи на страните, както и не става ясно дали ответникът С. изобщо се е ангажирал с договор за ползване на В и К услуги. Твърди се, че не са представени от ищеца доказателства, че ответникът е титуляр на партидите.

Твърди се, че не е ясно сумите по исковете – главница и мораторна лихва как са формирани и дали съответстват по размер. Излага се, че  до ответника по делото има представена покана за доброволно изпълнение, която е получена от друго лице.

            След преценка на събрания доказателствен материал и при съобразяване становищата на страните, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Установява се от представения информационен лист /л.57 и 58/, че ответника е титуляр на партиди с абонатни номера № 13130134 и № 13130135, тъй като посочения потребител отговаря по  лице и по постоянен адрес на ответника и неговото местожителство,***.

Установено е, че този адрес не е постоянен за ответника и в качеството си на собственик на имота по смисъла на закона е ползвател  на услугата, която се предоставя от ищцовото дружество.

 Установено е, че програмният продукт, който генерира изчисленията по извършените отчети на консумацията, автоматично отчита началото, размера и съответния период на обезщетението за забава, което отразява в приложените справки „Сметка за съд". Към датата на подаване на исковата молба, ответникът не е заплатил задълженията си  в размер на сумата от 282.95 лева, мораторната лихва в размер на 24.86 лева, изчислена от 01.09.2013г. до 01.12.2015г., като е съобразена забавата върху всяка от посочените суми, съгласно изброените по-горе фактури.

            Съдът намира за неоснователни изложените в отговора към исковата молба и поддържани в с.з. от назначения на ответницата особен представител адв.Х.В. от ЛАК възражения, поради следните съображения:

Безспорно беше установено, че ответника се е задължил  с договор за ползване на В и К услуги, като се установи, че същия е представил информационен лист за ползваните партиди, който по лице и по постоянен адрес отговаря на ответника и неговото местожителство. Отношенията между В и К оператора и потребителите по отношение предоставянето на В и К услуги се уреждат от ЗРВКУ, Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и Общи условия, които се одобряват от КЕВР, публикуват се и влизат в сила по реда на ЗРВКУ. Съгласно разпоредбите на ЗРВКУ, в срок до 30 дни след влизането в сила на общите условия потребителите, които не са съгласни с тях, имат право да внесат в съответния В и К оператор заявление, в което да предложат различни условия. Предложените от потребителите и приети от В и К операторите различни условия се отразяват в допълнителни писмени споразумения. От данните по делото се установява, че ответникът не е предложил различни условия, поради което е обвързан от Общите условия, при които дружеството предоставя В и К услуги. За процесния период са налице Общи условия, одобрени с решение на ДКЕВР №ОУ-038 от 09.06.2006г., отменени, но действали до влизане в сила на нови Общи условия, одобрени с решение на ДКЕВР №ОУ-09 от 11.08.2014г. Потребителите имат възможност да узнаят задълженията си, чрез публикациите на общите условия, за които представят доказателства, както и на уеб страницата на оператора. Не бяха ангажирани в производството доказателства, от които да бъде установено, че ответникът е изпълнил задължението си по Общите условия, свързано с промяна на титуляра на партидата при отдаване под наем на имота и други обстоятелства, като посочи друго задължено лице /чл. 61 и сл. от действащите ОУ, чл. 58 и сл. от ОУ, отм./, поради което и в качеството си на титуляр, за него са  възникнали съответните задължения за плащане. Отделно от това, от представеното удостоверение от Община Троян се установява, че процесния адрес е постоянния адрес на ответника и  като титуляр на партидата той е отговорен за задълженията си, независимо от това кое  е лицето, което е използвало изконсумираната вода.

По делото е допусната и реализирана ССчЕ с вещо лице Н.Р. от заключението на която се установява, че от 01.07.2013г. е въведено отделно отчитане на ползваните вода и канал за всяко жилище на база подадено заявление, като е изготвян информационен лист, който е попълван собственоръчно от  всеки абонат, в който са отразени лични данни на абоната и колко и с какви номера  са  измервателните уреди поставени в съответното жилище. Експерта е констатирал, че ответника собственоръчно е  попълнил своя лист, като е посочил, че  има два измервателни уреда в жилището си /в банята и в кухнята/, поради което всеки един от тях е регистриран с отделен номер. Вещото лице при проверка в офиса на ищеца е установило, че неплатените от  ответника задължения са по фактури от датата на откриване на личната му партида във В и К Стенето ЕООД гр.Троян, т.е съвпадат с процесния период.

По отношение на направеното възражение за липса на подпис в издадените фактури, съдът изцяло споделя изложените от адв.Д. аргументи, че съгласно действащата към този момент нормативна уредба, върху фактурите, които се предоставят на физически лица не е необходимо да се полага подпис от издател. Отделно от това приложима е разпоредбата на чл. 113, ал.3, т.1 от ЗДДС, която освобождава търговците от задължение за издаване на фактура, когато получателят е данъчно незадължено физическо лице;

Изложените  аргументи мотивират настоящия състав да приеме за доказано,  че за ответника е възникнало задължение за плащане на претендираните от ищцовата страна суми, за доставена  ВиК услуга.

Основателността на главния иск предпоставя уважаването и на акцесорната претенция предявена по реда на чл.86 от ЗЗД.

С оглед изхода на спора, ответника следва да бъде осъдена да заплати на ищеца сторените по делото разноски в размер на 820.00 лева, съобразно приложения по реда на чл.80 от ГПК списък.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА Р.В.С., с постоянен адрес:***, ЕГН **********, да заплати на „В и К Стенето" ЕООД, ЕИК 820146942, със седалище и адрес на управление: гр.Троян, ул."Х. Ботев" № 213, представлявано от Управителя инж.Тонимир Стойчев Гечев, сумата 282.95 /двеста осемдесет и два лева и деветдесет и пет стотинки/ лева - главница, представляваща неизплатено парично задължение за доставени В и К услуги на абонатен № ***и на абонатен № *** за периода 01.07.2013г. - 30.10.2015г., ведно със законната лихва, считано от 23.12.2015г. до окончателното изплащане на вземането, както и на основание 79, ал.1, пр.1 във връзка с чл.86, ал.1 от ЗЗД  да заплати сумата от  24.86/ двадесет и четири лева и осемдесет и шест стотинки/ лева, представляваща обезщетение за забава за периода от 01.09.2013г. до 01.12.2015 година.

ОСЪЖДА Р.В.С., с постоянен адрес:***, ЕГН ********** да заплати на „В и К Стенето" ЕООД, ЕИК 820146942, със седалище и адрес на управление: гр.Троян, ул."Х. Ботев" № 213, представлявано от Управителя инж.Тонимир Стойчев Гечев, на основание чл.78 ал.1 от ГПК сумата от 820.00 /осемстотин и двадесет/  лева разноски, съобразно приложения по реда на чл.80 от ГПК списък на разноските.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд гр.Ловеч в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: