РЕШЕНИЕ

 

№ 159

 

гр. Троян, 03.06.2016 год.

 

    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд, втори  състав, в публично заседание на пети май две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията – Иванова гр. дело № 1157  по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

 

Предявена е искова молба от  „В и К Стенето” ЕООД гр. Троян, представител инж. Тонимир Гечев срещу Ц.И.Ц. ***, с правно основание чл.79, ал.1, предл.1 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД.

В исковата молба се твърди, че ответницата е наследник на И.П.П., ЕГН **********, починал на 09.12.2005 година, който е вписан като титуляр на партиди с абонатни номера: № *** и № ***, които се отнасят за адрес: гр.Т.***. Този адрес не е постоянен за ответницата, но тя е  ползвала В и К услуги в качество си на собственик на имота като наследник на титуляря на съществуващи партиди, без да ги заплати своевременно.

Задължението, относимо към абонатен № *** е формирано от предоставени и отчетени В и К услуги за периода 01.06.2012г.-30.10.2015г., в размер на 186.88 лева, като претендираното обезщетение за забава за неизпълнението е за периода 01.08.2012г.-01.12.2015г., в размер на 27.41 лева. Задължението, относимо към абонатен № *** е формирано от предоставени и отчетени В и К услуги за периода 01.08.2015г.-30.10.2015г., в размер на 4.97 лева, като не се претендира обезщетение за забава.

Твърди се, че, задълженията по фактури са, както следва:

-          фактура № 0001534185/29.06.2012г. – 16.85 лева;

-          фактура № 0001547337/31.07.2012г. – 14.04 лева;

-          фактура № 0001561316/31.08.2012г. – 15.87 лева;

-          фактура № 0001674594/31.05.2013г. – 3.25 лева;

-          фактура № 0001687674/28.06.2013г. – 1.50 лева;

-          фактура № 0001700790/31.07.2013г. – 3.01 лева;

-          фактура № 0001714291/30.08.201Зг. – 1.49 лева;

-          фактура № 0001729481/30.09.2013г. – 3.11 лева;

-          фактура № 0001743202/31.10.2013г. – 3.55 лева;

-          фактура № 0001755477/29.11.201Зг. – 8.58 лева;

-          фактура № 0001768138/30.12.2013г. – 8.22 лева;

-          фактура № 0001780493/30.01.2014г. – 8.10 лева;

-          фактура № 0001792550/28.02.2014г. – 8.19 лева;

-          фактура № 0001804467/31.03.2014г. – 4.84 лева;

-          фактура № 0001816490/30.04.2014г. – 7.96 лева;

-          фактура № 0001828946/31.05.2014г. – 7.88 лева;

-          фактура № 0001841676/30.06.2014г. – 8.33 лева;

-          фактура № 0001854855/31.07.2014г. – 4.46 лева;

-          фактура № 0001868267/29.08.2014г. – 8.30 лева;

-          фактура № 0001881901/30.09.2014г. -  7.97 лева;

-          фактура № 0001895127/31.10.2014г. – 8.21 лева; 

-          фактура № 0001907991/30.11.2014г. – 8.89 лева; 

-          фактура № 0001920340/31.12.2014г. – 9.13 лева;

-          фактура № 0002019971/31.08.2015г. – 3.93 лева;

-          фактура № 0002019970/31.08.2015г. – 1.69 лева;

-          фактура № 0002034052/30.09.2015г. – 4.93 лева;

-          фактура № 0002034051/30.09.2015г – 1.64 лева.; 

-          фактура № 0002047742/30.10.2015г. – 3.42 лева; 

   -  фактура № 0002047741/30.10.2015г. – 1.71 лева, т.е. общата сума на дължимата главница по описаните фактури е 191.85 лева, а мораторната лихва е 27.41 лева, изчислена от 01.08.2012г. до 01.12.2015г., като е съобразена забавата върху всяка от посочените по-горе суми.

Ищецът моли съда, на основание чл.79, ал.1, пр.1 от ЗЗД да постанови решение, с което да осъди да осъди ответницата Ц.И.Ц., с постоянен адрес:***, ЕГН **********, да заплати на „В и К Стенето" ЕООД, ЕИК 820146942, със седалище и адрес на управление: гр.Троян, ул."Христо Ботев" № 213, представлявано от Управителя инж.Тонимир Стойчев Гечев, сумата 191.85 /сто деветдесет и един лева  и осемдесет и пет стотинки/ лева - главница, представляваща неизплатено парично задължение за доставени В и К услуги на абонатен № *** и на абонатен № *** за периода 01.06.2012г. - 30.10.2015г., ведно със законната лихва, считано от 28.12.2015г. до окончателното изплащане на вземането, както и на основание 79, ал.1, пр.1 във връзка с чл.86, ал.1 от ЗЗД да осъди ответницата Ц.И.Ц., с постоянен адрес:***, ЕГН **********, да заплати на „В и К Стенето" ЕООД, ЕИК 820146942, със седалище и адрес на управление: гр.Троян, ул."Христо Ботев" № 213, представлявано от Управителя инж.Тонимир Стойчев Гечев, сумата 27.41 /двадесет и седем лева и четиридесет и една стотинки/ лева, представляваща обезщетение за забава за периода от 01.08.2012г. до 01.12.2015 година.

Претендира се заплащане на направените разноски по делото.

При предвидената процедура по реда на чл. 131, ал. І от ГПК назначения на ответницата особен представител адв.Д.Ч. ***, определен от САК-Ловеч е представил писмен отговор, в който изразява становище за допустимост, но неоснователност на предявения иск.

Твърди, че ищеца претендира заплащане на задължения по партиди № *** и № ***, които се отнасят за адрес в гр. Т.***, а от данните по дело /справка на л.72 / се установява, че постоянния и настоящ адрес ***, което обстоятелство не се оспорва от ответната страна. Излага възражения досежно механизма, по който са ставали замерванията на изразходваната вода, тъй като  твърди, че водомерите в сградата са разположени в самите апартаменти и в сградата няма инсталирана система за дистанционно отчитане на показанията на водомерите.

След преценка на събрания доказателствен материал и при съобразяване становищата на страните, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Установява се, че ответницата е наследник на И.П.П., ЕГН **********, починал на 09.12.2005 година, който е вписан като титуляр на партиди с абонатни номера: № *** и № ***, които се отнасят за адрес: гр.Т.***.

Установено е, че този адрес не е постоянен за ответницата, но в качество си на собственик на имота, като наследник на титуляра на съществуващите партиди, тя е  ползвател по смисъла на закона на услугата, която се предоставя от ищцовото дружество.

 Установено е, че програмният продукт, който генерира изчисленията по извършените отчети на консумацията, автоматично отчита началото, размера и съответния период на обезщетението за забава, което отразява в приложените справки „Сметка за съд". Към датата на подаване на исковата молба, ответникът не е заплатил задълженията си  в размер на 191.85 лева главница и мораторната лихва в размер на  27.41 лева, изчислена от 01.08.2012г. до 01.12.2015г., като е съобразена забавата върху всяка от посочените по-горе суми, съгласно изброените по-горе фактури.

Консумацията на потребителя - ответник е надлежно документирана по реда на служебното отчитане - чл.39, ал.5, т.1 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. Служебното отчитане е наложено от факта, че метрологична проверка на водомерите е извършена през 1999г., както е отразено и в приложените карнети. Съгласно разпоредбата на чл.34а, ал.1 от  НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, срокът на метрологичната проверка на годността е през 10 години. На основание чл.34а, ал.2 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, извършването на метрологична проверка е задължение на потребителите. В случай, че това задължение не бъде изпълнено, начисляването на задълженията се извършва по реда на чл.39, ал.6 вр. ал.5 от чл.34а, ал.1 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, а именно по 5 куб.м. за всеки обитател при нетоплофицирано жилище.

Отношенията между В и К оператора и потребителите по отношение предоставянето на В и К услуги се уреждат от ЗРВКУ, Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и Общи условия, които се одобряват от КЕВР, публикуват се и влизат в сила по реда на ЗРВКУ. Съгласно разпоредбите на ЗРВКУ, в срок до 30 дни след влизането в сила на общите условия потребителите, които не са съгласни с тях, имат право да внесат в съответния В и К оператор заявление, в което да предложат различни условия. Предложените от потребителите и приети от В и К операторите различни условия се отразяват в допълнителни писмени споразумения. От данните по делото се установява, че ответникът не е предложил различни условия, поради което е обвързан от Общите условия, при които дружеството предоставя В и К услуги. За процесния период са налице Общи условия, одобрени с решение на ДКЕВР №ОУ-038 от 09.06.2006г., отменени, но действали до влизане в сила на нови Общи условия, одобрени с решение на ДКЕВР №ОУ-09 от 11.08.2014г. Потребителите имат възможност да узнаят задълженията си, чрез публикациите на общите условия, за които представяме доказателства, както и на уеб страницата на оператора.

Съдът намира за неоснователни изложените в отговора към исковата молба и поддържани в с.з. от назначения на ответницата особен представител адв.Д.Ч. от ЛАК възражения, поради следните съображения:

Безспорно беше установено, че ответницата е наследник на И.П.П., ЕГН **********, починал на 09.12.2005 година, който е титуляр на партиди с абонатни номера: № *** и № ***, които се отнасят за адрес: гр.Т.*** и като наследник на титуляра на съществуващите партиди, тя е  ползвател по смисъла на закона на услугата, която се предоставя от ищцовото дружество, независимо от обстоятелството, че нейния постоянен адрес ***. Не бяха ангажирани в производството доказателства, от които да бъде установено, че ответницата е изпълнила задължението си по Общите условия, свързано с промяна на титуляра на партидата при наследяване, отдаване под наем на имота и други обстоятелства, като посочи друго задължено лице /чл. 61 и сл. от действащите ОУ, чл. 58 и сл. от ОУ, отм./, поради което и в качеството си на наследник на титуляра, за нея възникват задължения свързани с  активите и пасивите по наследствената маса, която е получила от наследодателя.

От представените от ищцовата страна писмени доказателства - актове за монтаж и демонтаж на водомер в проведеното на 05.05.2016г. открито съдебно заседание  се установява, че  за процесния период, в сградата на блок „Г.” е имало и продължава да има общ водомер, като всеки монтаж на водомер, индивидуален или общ, всяко снемане за почистване, за ремонт и метрологична проверка, се установява с такъв акт от лицето, което извършва демонтажи или монтажа. В карнетите това се отбелязва за индивидуалните водомери, а за общите само се съставят актове, като преди монтажа  на радио модулите, който е извършен на 10.09.2014г., видно от представения карнет, отчитането на индивидуалните водомери се е правило лично от отчетника по записани показания, видно от другите приложени карнети, а след монтажа на системата с радио модулите отчитането се извършва дистанционно на база на радиочестотите.

По отношение на направеното  от ответната страна възражение досежно годността за водомерите по двете партиди: Съгласно разпоредбата на чл. 44 от Закона за измерванията,  всички физчески и юридически лица са задължени да използват годни / метрологично/ средства за измервания. Тъй като индивидуалните водомерите са собственост на титулярите на партидите,  а не на  ВиК, отговорността е на абонатите, които трябва да следят за тяхната периодична годност и  при необходимост да заявят тяхната подмяна. Задължението на ВиК операторът е да отговаря за метрологична годност на общия водомер, тъй като той е негова собственост.

Изложените  аргументи мотивират настоящия състав да приеме за доказано,  че ответницата, в качеството си на наследник на И.П.П., ЕГН **********, починал на 09.12.2005 година, който е вписан като титуляр на партиди с абонатни номера: № *** и № ***, които се отнасят за адрес: гр.Т.*** е  възникнало задължение за плащане на претендираните от ищцовата страна суми, за доставена  ВиК услуга.

С оглед изхода на спора, ответницата следва да бъде осъдена да заплати на ищеца сторените по делото разноски в размер на 700.00 лева, съобразно приложения по реда на чл.80 от ГПК списък.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА Ц.И.Ц., с постоянен адрес:***, ЕГН **********, да заплати на „В и К Стенето" ЕООД, ЕИК 820146942, със седалище и адрес на управление: гр.Троян, ул."Христо Ботев" № 213, представлявано от Управителя инж.Тонимир Стойчев Гечев, сумата 191.85 /сто деветдесет и един лева  и осемдесет и пет стотинки/ лева - главница, представляваща неизплатено парично задължение за доставени В и К услуги на абонатен № № *** и на абонатен № *** за периода 01.06.2012г. - 30.10.2015г., ведно със законната лихва, считано от 28.12.2015г. до окончателното изплащане на вземането, както и на основание 79, ал.1, пр.1 във връзка с чл.86, ал.1 от ЗЗД да осъди ответницата Ц.И.Ц., с постоянен адрес:***, ЕГН **********, да заплати на „В и К Стенето" ЕООД, ЕИК 820146942, със седалище и адрес на управление: гр.Троян, ул."Христо Ботев" № 213, представлявано от Управителя инж.Тонимир Стойчев Гечев, сумата 27.41 /двадесет и седем лева и четиридесет и една стотинки/ лева, представляваща обезщетение за забава за периода от 01.08.2012г. до 01.12.2015 година.

ОСЪЖДА Ц.И.Ц., с постоянен адрес:***, ЕГН **********, да заплати на „В и К Стенето" ЕООД, ЕИК 820146942, със седалище и адрес на управление: гр.Троян, ул."Христо Ботев" № 213, представлявано от Управителя инж.Тонимир Стойчев Гечев, на основание чл.78 ал.1 от ГПК сумата от 700.00 /седемстотин/  лева разноски, съобразно приложения по реда на чл.80 от ГПК списък на разноските.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд гр.Ловеч в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: